SK

Zásady ochrany osobných údajov

Obsah

Gerlach European Customs services spol. s r.o. (ďalej tiež len “Gerlach”, “my”), spoločnosť skupiny DHL Group, teší, že ste navštívili našu webovú stránku a máte záujem o našu spoločnosť a služby. Je pre nás dôležité chrániť vaše osobné údaje počas manipulácie s nimi v rámci všetkých našich procesov. V nasledujúcom texte vysvetľujeme, aké informácie spoločnosť Gerlach zhromažďuje, keď používate naše webové stránky www.gerlach-customs.com (“webová stránka”) a/alebo colné odbavenie a služby spoločnosti Gerlach.

 

I. Všeobecné

 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľov

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na spracovanie údajov vykonávané:

Gerlach Zolldienste GmbH
Keniastraße 12
D-47269 Duisburg
Tel. +49 (0)203 348 599-100
Fax. +49 (0)203 348599-11
[email protected]

zodpovedná osoba prevádzkovateľa; Kontaktné údaje:

Deutsche Post AG
Ochrana údajov skupiny
53250 Bonn
Nemecko

Služby colného zástúpenia spoločnosťou Gerlach sú ponúkané vo viacerých krajinách. V závislosti od krajiny, ktorú si vyberiete prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, budú vaše údaje spracovávať títo  prevádzkovatelia

 

Právnické osoby

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov v súvislosti s našou webovou stránkou alebo ponúkanými službami, obráťte sa na: [email protected].

 

 1. Osobné údaje

Osobné údaje sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (“dotknutá osoba”); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo na základe jedného či viacerých prvkov, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 

 1. Práva dotknutých osôb

Máte nasledujúce práva:

a) Právo na prístup k osobným údajom: Môžete požiadať o informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvajú príslušní prevádzkovatelia.

b) Právo na opravu alebo doplnenie, parvo na vymazanie, parvo na obmedzenie spracúvania: Môžete požiadať o opravu, vymazanie alebo zablokovanie vašich osobných údajov za predpokladu, že tieto činnosti sú povolené zákonom a sú v súlade s existujúcimi zmluvnými podmienkami.

c) Môžete požiadať o prijatie vašich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

d) Máte právo namietať, ak je spracovanie vašich údajov založené na oprávnenom záujme.

e) Ak ste súhlasili s určitým spracovaním, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

f) Ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov porušuje predpisy o ochrane údajov, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

g) Príslušným dozorným orgánom pre spoločnosť Gerlach je:

 

Štátny komisár pre ochranu údajov a slobodu informácií Severné Porýnie-Vestfálsko

Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf

Ak chcete uplatniť svoje práva ako dotknutá osoba, použite prosím vyššie uvedenú kontaktnú adresu v bode I. 1.

 

 1. Doba uchovávania

Vaše osobné údaje budú vymazané alebo zablokované hneď, ako pominie účel ich uchovávania. Okrem toho môžu byť údaje uložené z dôvodu zákonných alebo zmluvných lehôt uchovávania. Údaje budú zablokované alebo vymazané aj vtedy, ak uplynie zákonná lehota uchovávania, pokiaľ sa nevyžaduje ďalšie uchovávanie údajov zo zmluvných dôvodov. Ďalšie informácie o lehotách uchovávania v súvislosti s určitými produktmi a službami nájdete v nižšie uvedených častiach.

 

 1. Kategórie príjemcov

Služby colného zastúpenia spoločnosti Gerlach sú ponúkané vo viacerých krajinách. V závislosti od zvolenej krajiny budú vaše údaje spracovávať prevádzkovatelia uvedení v bode I. 1. Vaše údaje nepredávame, neprenášame ani neposkytujeme tretím stranám a nebudeme tak robiť ani v budúcnosti, pokiaľ to nevyžaduje zákon, nie je to nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo ak ste s takýmto prenosom nesúhlasili. Externí poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom mene (napr. IT služby), poskytujú dostatočné záruky, že boli prijaté vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa spracovanie vykonávalo v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR). Sú zmluvne zaviazaní zachovávať prísnu mlčanlivosť v súlade s čl. 28 GDPR. V týchto prípadoch zostávame zodpovední za ochranu vašich osobných údajov. Externí poskytovatelia služieb spracúvajú osobné údaje iba na základe zdokumentovaných pokynov príslušného prevádzkovateľa.

 

 1. Prenos do tretích krajín

Ak dôjde k prenosu vašich osobných údajov do tretej krajiny, deje sa tak na základe Zásad ochrany osobných údajov skupiny DHL Group (Záväzné firemné pravidlá), štandardných zmluvných doložiek EÚ alebo výnimky podľa GDPR.

 

 1. Zásady ochrany osobných údajov skupiny DHL Group

Zásady ochrany osobných údajov skupiny DHL Group upravujú štandardy spracovania údajov platné v rámci celej skupiny s osobitným dôrazom na prenos údajov do tretích krajín, t. j. prenos osobných údajov do krajín mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov. Ak sa chcete dozvedieť viac o Zásadách ochrany osobných údajov skupiny DHL Group, kliknite sem.

 

 1. Bezpečnostné opatrenia

Prijímame všetky potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred zneužitím alebo stratou. Vaše údaje sú napríklad uložené v bezpečnom prevádzkovom prostredí, ktoré nie je prístupné verejnosti. V určitých prípadoch sú vaše osobné údaje počas prenosu šifrované pomocou technológie Secure Socket Layer (SSL). To znamená, že na komunikáciu medzi vaším počítačom a našimi servermi sa používa uznávaná metóda šifrovania za predpokladu, že váš prehliadač podporuje protokol SSL.

Ak s nami chcete komunikovať prostredníctvom e-mailu, upozorňujeme, že dôvernosť prenášaných informácií nie je zaručená. Tretie strany si môžu prezerať obsah e-mailových správ. Preto odporúčame zasielať dôverné informácie adresované týmto osobám poštou.

 

 1. Zmeny v oznámení o ochrane osobných údajov

Obsah tohto oznámenia o ochrane osobných údajov sa pravidelne kontroluje. Prevádzkovatelia si vyhradzujú právo kedykoľvek zmeniť oznámenie o ochrane osobných údajov s predchádzajúcim upozornením alebo bez neho. Uistite sa, že pravidelne kontrolujete, či nedošlo k zmenám.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované: 22.05.2024

 

II. Účely spracovania

 1. Návšteva našej webovej stránky

Keď navštívite túto webovú stránku, údaje, ktoré môžu umožňovať identifikáciu, sú z bezpečnostných dôvodov dočasne uložené na webových serveroch. Zhromažďujú sa tieto údaje:

 • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
 • IP adresa
 • Webová stránka, z ktorej ste sa dostali na túto webovú stránku
 • Zoznam stránok, ktoré ste navštívili na našej webovej stránke
 • dátum a trvanie vašej návštevy, oznámenie o úspešnosti návštevy
 • Objem prenesených údajov
 • Informácie o identifikačných údajoch typu prehliadača a operačného systému, ktorý používate

 

Dočasné uloženie týchto údajov je nevyhnutné počas vašej návštevy webovej stránky, aby ste ju mohli navštíviť. Ďalšie ukladanie do protokolových súborov sa uskutočňuje na zabezpečenie funkčnosti webovej stránky a bezpečnosti našich IT systémov. Vzhľadom na opísané účely máme oprávnený záujem spracúvať tieto údaje podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Údaje sa vymažú hneď, ako už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. Pre poskytovanie webovej stránky je to prípad, keď sa relácia skončila. Protokolové súbory (protokoly o prístupe) sa uchovávajú pre priamy a výhradný prístup administrátorov po dobu 24 hodín. Potom sú k dispozícii iba nepriamo prostredníctvom obnovenia záložných pások a po 90 dňoch sa natrvalo odstránia.

Ďalšie osobné údaje, ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, nebudú spracované, pokiaľ tieto informácie dobrovoľne neposkytnete, napr. pri vypĺňaní online kontaktného formulára, v rámci registrácie, plnenia zmluvy alebo v rámci dopytu.

 

 1. Kontakt

Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke so žiadosťou o radu ohľadom colných služieb spoločnosti Gerlach, vaše meno, e-mailová adresa a telefónne číslo budú spracované. Ďalšie informácie môžete zadať aj do voľného textového poľa. Tieto údaje sa spracúvajú výlučne za účelom odpovede na požiadavku, kontaktovania a súvisiacej technickej správy. Je naším oprávneným záujmom riadne a čo najrýchlejšie spracovať vašu žiadosť. Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov ( GDPR). Ak sa s vami spojíme s cieľom iniciovať alebo uzavrieť zmluvu, právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Ak použijete kontaktný formulár na registráciu zásielky na vývoz prostredníctvom digitálnej colnej platformy spoločnosti Gerlach, platia nasledujúce vysvetlenia (v bode 3).

 

 1. Registrácia na našej digitálnej colnej platforme

a) Zákaznícky účet

Ak chcete využívať služby na našej digitálnej colnej platforme v krajinách, v ktorých je platforma ponúkaná, musíte si zaregistrovať zákaznícky účet na našej webovej stránke. Zákaznícky účet je potrebný na to, aby ste mohli využívať funkcie a nástroje platformy a aby ste mohli dostávať zmluvné ponuky. Deje sa tak buď prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, alebo priamym kontaktovaním kontaktnej osoby v Gerlachu. Následne dostanete odkaz na digitálnu colnú platformu (https://app.gerlach-customs.com/registration/).

Pri registrácii na platforme musíte poskytnúť najmä tieto osobné údaje:

– Celé meno

-Telefónne číslo

– E-mailová adresa

-Heslo

-Krajina

– IČ dane z predaja

 

Po zadaní údajov od nás dostanete e-mail. Na dokončenie registrácie musíte prijať potvrdzovací odkaz. V rámci procesu registrácie a potvrdenia sa uloží aj vaša IP adresa a čas registrácie alebo potvrdenia, aby bolo možné overiť vašu registrácia.

Po registrácii máte tiež možnosť spravovať svoj účet.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Vaše registračné údaje sa budú uchovávať dovtedy, kým sa nerozhodnete vymazať svoj účet, pokiaľ zákon nevyžaduje dlhšie obdobie uchovávania.

 

 

b) Spracovanie údajov na plnenie zmluvy

V rámci poskytovaných služieb colného odbavenia sú osobné údaje spracovávané na základe zmlúv uzatvorených s vami. Tieto údaje sa okrem iného používajú na predkladanie colných vyhlásení, spracovanie platieb a v prípade potreby na vykonávanie úverových kontrol. Niektoré prepravné údaje sa prenášajú orgánom krajiny tranzitu alebo určenia – v závislosti od príslušných právnych ustanovení – na účely colného odbavenia a zdanenia alebo bezpečnostných kontrol. Tieto údaje zvyčajne zahŕňajú vaše osobné kontaktné údaje a kontaktné údaje príjemcu (napr. meno, adresa odosielateľa a príjemcu, e-mailová adresa, telefónne číslo, informácie o preprave, dodacie dokumenty, napríklad ako je spracovaný podpis).

 

Môžete si vybrať z dvoch spôsobov platby: faktúra alebo kreditná karta. Ak ako platobný prostriedok vyberiete kreditnú kartu, pozrite si aj časť 2d.

Právnym základom je spravidla čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, pretože spracovanie sa vykonáva s cieľom splniť zmluvu, na ktorej ste (nepriamo) zúčastnení, a preukázať riadne poskytnutie služby. Okrem toho sa spracovanie údajov vykonáva na splnenie zákonných povinností v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR v súvislosti s plnením zmluvy.

 

c) Spracovanie údajov na bezpečnostné účely

Spoločnosť Gerlach je povinná pri poskytovaní služieb a služieb colného odbavenia dodržiavať všetky platné zákony a predpisy týkajúce sa ciel, kontroly vývozu a sankcií a ďalších príslušných oblastí práva (“zahraničný obchod a colné právo”). Spoločnosť Gerlach je preto povinná prijať opatrenia, aby zabránila zákazníkom, príjemcom, odosielateľom alebo iným osobám povereným objednávateľom (ďalej len “osoba”) využívať služby spoločnosti Gerlach, ak je osoba uvedená na zozname osôb podľa platných predpisov.

Spoločnosť Gerlach vykonáva pravidelné kontroly mien, kontaktných údajov a ďalších informácií poskytnutých na základe sankčných zoznamov. V prípade možnej zhody spoločnosť Gerlach dočasne pozastaví službu až do vykonania ďalšieho overenia a vyhradzuje si právo kontaktovať tieto osoby priamo za účelom overenia totožnosti. Ak táto činnosť zahŕňa spracúvanie osobných údajov, deje sa tak na základe platných právnych predpisov v spojení s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávneným záujmom spoločnosti Gerlach podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR s cieľom minimalizovať riziká, vyhnúť sa porušovaniu vývozných zákonov a zachovať si colný status schváleného hospodárskeho subjektu (AEO).

 

d) Platobné služby

V závislosti od zvoleného spôsobu platby používame platobné služby tretích strán. V takom prípade budú vaše údaje spracované aj v takzvanej tretej krajine, t. j. údaje sa prenášajú do krajiny mimo Európskej únie (EÚ) / Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo sa k nim odtiaľ pristupuje. Tento prenos údajov je nevyhnutný na splnenie príslušnej prepravnej zmluvy (napr. colné odbavenie).

Vezmite prosím na vedomie informácie o ochrane údajov poskytovateľa platobných služieb. Ďalšie informácie nájdete tu:

https://stripe.com/en-es/guides/general-data-protection-regulation#stripe-and-the-gdpr

 

 1. Práca a kariéra v spoločnosti Gerlach

Na našej webovej stránke máte možnosť vyhľadávať voľné pracovné miesta v spoločnosti Gerlach. Odkazujeme na kariérnu stránku dhl.com.

 

a) Kto je zodpovedný za túto kariérnu stránku?

Za túto webovú stránku je zodpovedný:

Deutsche Post AG
Ulica Charles-de-Gaulle 20
53113 Bonn

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov na tejto stránke venovanej kariére, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu spoločnosti Deutsche Post AG, a to buď poštou na uvedenú adresu, alebo e-mailom na adresu [email protected].

 

b) Kariérna stránka pre Gerlach v Slovenskej republike

V rámci procesu podávania žiadostí o zamestnanie v Slovenskej republike máte možnosť poskytnúť nasledujúce osobné údaje pri uchádzaní sa o vybrané pozície prostredníctvom online formulára: Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo a váš životopis.

Spoločnosť Gerlach European Customs Services spol. s r.o., so sídlom Horárska 12, 821 09 Bratislava, IČO 36 183 903, spracúva vyššie uvedené osobné údaje ako prevádzkovateľ výberového konania na príslušnú pracovnú pozíciu. Spracovanie údajov vykonáva poskytovateľ služieb Alma Career Slovakia s. r. o. prostredníctvom svojej platformy profesia

Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Alma Career Slovakia s. r. o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35 800 861, nájdete na https://almacareer.com/gdpr.

Vaše údaje budú spracované v rámci riadneho spracovania vašej žiadosti s cieľom posúdiť vašu vhodnosť na pozíciu, o ktorú sa uchádzate. Slúžia preto pre vznik pracovného pomeru v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Vaše údaje uchovávame po dobu 6 mesiacov. Ak udelíte súhlas so spracovaním nad rámec výberového konania na konkrétnu pozíciu, vaše údaje a životopis budú uložené po dobu 3 rokov.

 

 1. Používanie súborov cookie

Táto webová stránka používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len “technológie”), ktoré nám umožňujú napríklad určiť frekvenciu návštev našich webových stránok a počet návštevníkov a navrhnúť naše ponuky tak, aby boli čo najpohodlnejšie a najefektívnejšie.

Keď vstúpite na našu webovú stránku, budete informovaní o tom, že sú nastavené technicky nevyhnutné súbory cookie. Spracovanie údajov prostredníctvom technicky nevyhnutných technológií je založené na našom oprávnenom záujme podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR zabezpečiť, aby ste mohli používať našu webovú stránku najlepším možným spôsobom, aby naša webová stránka fungovala správne a aby sme zabezpečili príjemný a bezproblémový používateľský zážitok. Tento typ technológie sa uchováva výlučne počas trvania vašej návštevy našej webovej stránky. Po zatvorení prehliadača sa automaticky odstránia.

Zároveň vás informujeme, že môžete udeliť súhlas s používaním technológií, ktoré nie sú technicky nevyhnutné v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Účelom používania týchto technológií je napríklad ponúknuť vám optimálne používateľské poradenstvo a “rozpoznať” vás a byť schopný prezentovať vám webové stránky a nový obsah, ktorý je čo najrozmanitejší, keď ich používate opakovane. Tieto technológie sa spracúvajú iba na základe vášho predchádzajúceho súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Ďalšie informácie vrátane možnosti odvolania už udeleného súhlasu nájdete:

 

 1. Odkazy na sociálne médiá

Naša webová stránka obsahuje jednoduché odkazy na nasledujúce sociálne siete:

– Facebook (prevádzkuje: Meta Platforms Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)

– Twitter (prevádzkuje: Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)

– LinkedIn (prevádzkuje: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko)

– YouTube (prevádzkuje: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

V týchto prípadoch sa údaje prenášajú vyššie uvedeným prevádzkovateľom sociálnych médií iba vtedy, ak kliknete na príslušnú ikonu (napr. “f” od Facebooku). Ak kliknete na jednu z týchto ikon, vo vyskakovacom okne sa otvorí stránka príslušného prevádzkovateľa sociálnych médií. Tam môžete zverejniť informácie o našich produktoch v súlade s ustanoveniami prevádzkovateľa sociálnych médií.

Okrem toho sa na niektorých stránkach, ktoré ponúkame, zobrazuje voľne prístupný obsah od poskytovateľa tretej strany YouTube. Týmto poskytovateľom tretích strán neposkytujeme žiadne osobné údaje za účelom zobrazenia obsahu. YouTube má svoje vlastné smernice na ochranu súborov cookie a údajov, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Informácie o údajoch zhromaždených poskytovateľmi tretích strán získate od príslušného poskytovateľa.

 

 1. Mapy Google

Na našej webovej stránke používame službu Google Maps (API) od spoločnosti Google Cloud EMEA Limited, Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2, Írsko (“Google”). Google Maps je webová služba na zobrazovanie interaktívnych máp (krajín) s cieľom vizualizovať geografické informácie.

Keď je aktivovaná funkcia Google Maps, informácie o vašom používaní našej webovej stránky (napr. vaša IP adresa) sa vo všeobecnosti prenášajú na servery Google a tam sa ukladajú. Môže to zahŕňať aj prenos na servery spoločnosti Google LLC. v USA. Zobrazenie máp na našej webovej stránke je možné použiť iba vtedy, ak je aktivovaná služba Google Maps.

Spracovanie údajov sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Mapa vám umožní vidieť naše lokality a ľahšie nás nájsť.

Môžete sa rozhodnúť, či chcete udeliť súhlas iba raz alebo natrvalo. Ak svoj súhlas udelíte natrvalo, váš súhlas sa už nebude vyžadovať pre všetky budúce prístupy. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať v časti “Nastavenia súhlasu”.

Počas vyhľadávania polohy sa prenáša iba vyhľadávacia adresa zadaná používateľom. Vyhľadávaný záznam s používateľom neprepájame ani neukladáme.

Podrobné informácie o ochrane údajov v súvislosti s používaním služby Google Maps nájdete na webovej stránke spoločnosti Google:; Zmluvné podmienky spoločnosti Google.

 

 1. Platforma – Google Tag Manager od spoločnosti Google

Na správu značiek webu používame webovú službu Google Tag Manager, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Samotný nástroj Google Tag Manager (ktorý implementuje značky) je doménou bez súborov cookie a nezhromažďuje žiadne informácie umožňujúce identifikáciu osôb. Nástroj spúšťa ďalšie značky, ktoré môžu zhromažďovať údaje. Správca značiek Google nemá prístup k týmto údajom. Ak je táto možnosť deaktivovaná na úrovni domény alebo súboru cookie, zostane účinná pre všetky značky sledovania implementované pomocou Správcu značiek Google. Ďalšie informácie o Správcovi značiek nájdete v informáciách o Správcovi značiek Google.

 

Ochrana údajov Facebooková fanpage “Gerlach”

 1. Úvod
 • Sme radi, že vás môžeme privítať na našej fanúšikovskej stránke na Facebooku a ďakujeme za váš záujem o našu spoločnosť, naše produkty a služby. V nasledujúcom texte by sme vás chceli informovať o aspektoch ochrany údajov pri návšteve našej fanúšikovskej stránky.
 • Naša fanúšikovská stránka nám bola sprístupnená spoločnosťou Meta Platforms Inc (Facebook) (ďalej len “Meta” alebo “prevádzkovateľ platformy”) v súlade s platnými podmienkami používania. Za technickú prevádzku fanúšikovskej stránky zodpovedá výlučne prevádzkovateľ platformy.
 • Sme výhradne zodpovední za obsah, ktorý zverejňujeme na stránke a za interakciu s návštevníkmi.
 • Prevádzkovateľ platformy spravuje celú IT infraštruktúru platformy, poskytuje vlastné informácie o ochrane údajov a má vlastný vzťah s používateľmi registrovanými na platforme. Je výhradne zodpovedný za všetky otázky ochrany údajov týkajúce sa vášho používateľského profilu, ku ktorým nemáme prístup.
 • Na jednej strane nemáme žiadny vplyv na spracovanie údajov prevádzkovateľom platformy a na druhej strane nemôžeme rozpoznať, v akom rozsahu, na aké účely a ako dlho sú údaje uchovávané prevádzkovateľmi platforiem a prípadne vyhodnocované, prepojené a odovzdávané tretím stranám.
 • Upozorňujeme, že vaše údaje môžu byť spracované aj mimo Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru. To môže viesť k rizikám pre ochranu údajov pre používateľov, keďže nemusí byť zaručená primeraná úroveň ochrany údajov a presadzovanie práv dotknutých osôb môže byť obmedzené.
 • Ďalšie informácie o spracovaní údajov, za ktoré nesie výhradnú zodpovednosť spoločnosť Facebook, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov a zásadách používania súborov cookie spoločnosti Facebook.
 • Ak by ste nás chceli kontaktovať priamo, t. j. bez zapojenia Facebooku, použite kontaktné údaje na našej webovej stránke.

 

 1. Kto je zodpovedný za spracovanie údajov?

Za informácie zverejnené na fanúšikovskej stránke na Facebooku https://www.facebook.com/Gerlach a za ich spracovanie zodpovedá spoločnosť Gerlach Zolldienste GmbH, Keniastraße 12, D-47269 Duisburg, Nemecko.

 

Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov v kontexte služby Page Insight, prevádzkovateľ platformy je s nami spoločne zodpovedný za spracovanie údajov. Spoločné spracúvanie je založené na dohode medzi spoločnými prevádzkovateľmi podľa čl. 26 GDPR:

– Meta Platforms Inc. (Facebook): Zmena stránky Insight týkajúca sa zodpovednej osoby

 

 1. Aké údaje spracúvame a ako a prečo spracúvame vaše údaje?

3.1. Spracovanie údajov v rámci fanúšikovskej stránky na Facebooku     

Našu fanúšikovskú stránku na Facebooku používame na to, aby sme s vami zdieľali informácie, napr. o našej spoločnosti, produktoch a službách, a aby sme s vami komunikovali na rôzne témy a odpovedali na vaše otázky. Súvisiace spracovanie údajov sa vykonáva na ochranu našich oprávnených záujmov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva vo vzťahoch s verejnosťou a komunikácii.

Údaje, ktoré zadáte na našich webových stránkach, ako sú komentáre, lajky, obrázky, videá atď., zverejňuje prevádzkovateľ platformy a spracovávame ich výlučne na vyššie uvedené účely. Vyhradzujeme si právo vymazať nezákonný obsah, ak to bude potrebné. Ide napríklad o príspevky, ktoré porušujú zákon alebo sú nezákonné, nenávistné komentáre, urážlivé komentáre (explicitne sexuálny obsah) alebo prílohy (napr. obrázky alebo videá), ktoré môžu porušovať autorské práva, osobné práva, trestné zákony alebo etické princípy spoločnosti Gerlachu.

Ak by ste si s nami chceli vymieňať osobné údaje, odporúčame vám kontaktovať náš zákaznícky servis.

3.2 Spracovanie štatistík stránok na štatistické účely    

Spoločnosť Meta nám poskytuje štatistiky stránky (služba Page Insight), za ktoré sme spoločne zodpovední so spoločnosťou Meta. Štatistiky stránky sú anonymné štatistiky, ktoré sa vytvárajú na základe určitých udalostí a Facebook ich zhromažďuje prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií, keď používateľ ako vy interaguje s našou fanúšikovskou stránkou na Facebooku. Štatistiky stránky, ktoré neobsahujú žiadne osobné údaje, môžeme použiť na rozpoznanie, ktorý obsah je najčastejšie požadovaný ktorou skupinou ľudí. Potom môžeme optimalizovať našu fanúšikovskú stránku na Facebooku. Právnym základom pre spracovanie údajov v kontexte Štatistík stránky (služby Page Insight) je ochrana našich oprávnených záujmov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR. Upozorňujeme, že toto spracovanie údajov môže prebiehať aj bez ohľadu na to, či ste prihlásení alebo zaregistrovaní. Používanie súborov cookie a podobných technológií na fanúšikovskej stránke Facebooku nemôžeme ovplyvniť a v tejto súvislosti vás odkazujeme na možnosť, aby ste ako používateľ prostredníctvom príslušného banneru so súbormi cookie na fanúšikovskej stránke Facebooku, aby sme vykonali vaše nastavenia týkajúce sa súvisiaceho spracovania údajov (udelenie alebo neudelenie súhlasu).

3.3 Aké práva majú používatelia?

Ak chcete uplatniť svoje práva dotknutej osoby voči nám v súlade s bodom I. 3, použite prosím kontaktné údaje uvedené v bode I. 1.

Môžete tiež namietať proti spracovaniu štatistík stránky na štatistické účely (pozri bod 3.1) u prevádzkovateľa platformy.

Pokiaľ ide o spoločne zodpovedné spracovanie údajov, môžete uplatniť svoje práva u každého jednotlivého prevádzkovateľa a voči každému jednotlivému prevádzkovateľovi. Ak chcete uplatniť svoje práva dotknutej osoby voči prevádzkovateľom fanúšikovskej stránky na Facebooku, využite tam uvedené možnosti kontaktu.

Ak dostaneme otázku, ktorá spadá do oblasti zodpovednosti spoločnosti Meta, postúpime ju tam na ďalšie spracovanie.

3.4 Doba uchovávania

Doba uchovávania vašich údajov závisí od príslušného kontextu spracovania a vychádza z rámcových podmienok ochrany údajov. Všetky vaše verejné príspevky na našich webových stránkach zostanú na našich webových stránkach po neobmedzenú dobu, pokiaľ ich nevymažeme z dôvodu aktualizácie pôvodného príspevku, porušenia zákona alebo porušenia našich pokynov. Samozrejme, svoj príspevok, komentár atď. môžete kedykoľvek vymazať sami alebo uplatniť svoje právo na vymazanie voči nám. Nemáme žiadny vplyv na vymazanie vašich údajov spoločnosťou Meta, a preto vás odkazujeme na zásady ochrany osobných údajov prevádzkovateľa platformy.

 

 

 

 

 

Vyberte svoju krajinu

Sledujte nás na: