Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Gerlach Zolldienste GmbH (ďalej aj „Gerlach“, „my“), ktorá je súčasťou skupiny Deutsche Post DHL, prikladá veľký význam vášmu súkromiu pri spracúvaní osobných údajov v našich každodenných obchodných procesoch.

Osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú pri návšteve našej webovej stránky, spracúvame v súlade s právnymi predpismi. Naše zásady ochrany údajov vychádzajú aj zo smerníc o ochrane údajov platných pre skupinu Deutsche Post DHL. Ďalej vás informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov v súvislosti s používaním našej webovej stránky www.gerlach-customs.com (ďalej len „webová stránka“).

 

I. Všeobecné informácie

 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Zodpovedná za prevádzku tejto webovej stránky
Gerlach Zolldienste GmbH
Keniastraße 12
D-47269 Duisburg

Tel. +49 (0)203 348 599-100
Fax. +49 (0)203 348599-11

[email protected]

Zodpovedná za colné služby a služby:

„Gerlach European Customs Services spol. s r.o.
Horárska 12 821 09 Bratislava,
Slovenská republika

Telefón +421 2 536 353 61
[email protected]

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany údajov v súvislosti s našou webovou stránkou alebo ponúkanými službami, obráťte sa na našu zodpovednú osobu:

Deutsche Post AG
Gabriela Krader LL.M.
Odd. ochrany údajov v spoločnosti
53250 Bonn
Nemecko

E-Mail: [email protected]

 1. Osobné údaje

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo na základe jedného či viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 1. Práva dotknutej osoby

Máte nasledujúce práva na ochranu údajov:

a) V súlade s čl. 15 GDPR môžete požiadať o informácie o svojich osobných údajoch spracúvaných konkrétnym prevádzkovateľom.

b) Môžete požiadať o opravu v súlade s čl. 16 GDPR, ak vaše údaje nie sú (alebo už nie sú) správne.

c) Môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov v súlade s čl. 17 GDPR.

d) V súlade s čl. 18 GDPR máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.

e) Ak sú splnené požiadavky čl. 20 ods. 1 GDPR sú splnené, máte právo získať svoje údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

f) Máte právo namietať v súlade s čl. 21 GDPR, ak je spracúvanie vašich údajov založené na oprávnenom záujme.

g) Ak ste udelili súhlas s určitým typom spracúvania, môžete ho kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti tak, že o tom informujete príslušné kontaktné adresy.

h) Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi o ochrane údajov, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu údajov v súlade s čl. 77, ods. 1 GDPR.

Príslušný dozorný orgán pre spoločnosť „Gerlach“ je:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf

Telefón: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-999
E-Mail: [email protected]

Ak si chcete uplatniť svoje práva dotknutej osoby, obráťte sa na vyššie uvedenú adresu.

Spracovanie údajov pri uplatňovaní vašich práv:

Aby sme mohli spracovať vašu žiadosť, ako aj na účely identifikácie, radi by sme vás upozornili, že vaše osobné údaje budeme spracúvať na základe článku 6 ods. 1, 1. vety, písm. c) GDPR.

 1. Doba uchovávania

Vaše osobné údaje sa vymažú alebo zablokujú hneď, ako pominie účel ich uchovávania. Okrem toho sa údaje môžu uchovávať na základe zákonných alebo zmluvných lehôt uchovávania. Údaje sa zablokujú alebo vymažú aj v prípade, že uplynie zákonom stanovená doba uchovávania, pokiaľ nie je potrebné ďalšie uchovávanie údajov zo zmluvných dôvodov. Ďalšie informácie o lehotách uchovávania údajov súvisiacich s konkrétnymi produktmi a službami nájdete v nižšie uvedených častiach.

 1. Kategórie príjemcov

Vaše údaje nepredávame, neprenášame ani neposkytujeme tretím stranám žiadnym iným spôsobom a nebudeme tak robiť ani v budúcnosti, pokiaľ to nevyžaduje zákon, nie je to nevyhnutné na účely zmluvy alebo ste s takýmto prenosom nesúhlasili. Externí poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom mene (napr. činnosti zákazníckeho servisu, IT služby), poskytujú primerané záruky, že boli zavedené vhodné technické a organizačné opatrenia tak, aby sa spracovanie vykonávalo v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov. Sú zmluvne zaviazaní prísne zachovávať mlčanlivosť v súlade s čl. 28 GDPR. V týchto prípadoch sme naďalej zodpovední za ochranu vašich osobných údajov. Externí poskytovatelia služieb spracúvajú osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov príslušných prevádzkovateľov.

 1. Prenos do tretích krajín

Spracovanie vašich údajov sa uskutočňuje aj v krajinách mimo EÚ. Nad rámec nariadení EÚ GDPR sa spracúvanie osobných údajov vykonáva aj na základe záväzných firemných pravidiel a štandardných zmluvných doložiek EÚ.

 1. Zásady ochrany osobných údajov skupiny

Zásady ochrany osobných údajov skupiny DPDHL upravujú štandardy spracovania údajov platné v celej skupine s osobitným dôrazom na prenosy do tretích krajín, t. j. prenosy osobných údajov do krajín mimo EÚ, ktoré nemajú uznanú primeranú úroveň ochrany údajov. Ak sa chcete dozvedieť viac o zásadách ochrany osobných údajov skupiny, kliknite tu.

 1. Bezpečnosť údajov

Prijímame všetky potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred zneužitím alebo stratou. Vaše údaje sú napríklad uložené v bezpečnom prevádzkovom prostredí, ktoré nie je prístupné verejnosti. V určitých prípadoch sú vaše osobné údaje počas prenosu šifrované pomocou technológie Secure Socket Layer (SSL). To znamená, že na komunikáciu medzi vaším počítačom a našimi servermi sa používa schválená metóda šifrovania za predpokladu, že váš prehliadač podporuje protokol SSL.

Ak s nami chcete komunikovať prostredníctvom e-mailu, majte na pamäti, že dôvernosť prenášaných informácií nemožno zaručiť. Obsah e-mailových správ môžu čítať tretie strany. Preto odporúčame, aby ste im adresované dôverné informácie posielali poštou.

 

 1. Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Obsah týchto zásad ochrany osobných údajov sa pravidelne reviduje. Prevádzkovatelia si vyhradzujú právo kedykoľvek zmeniť zásady ochrany osobných údajov na základe predchádzajúceho oznámenia alebo bez neho. Nezabudnite pravidelne kontrolovať prípadné zmeny.

 

II. Spracovanie údajov pri návšteve našej webovej stránky

               

 1. Návšteva našej webovej stránky

Spoločnosť „Gerlach“ zabezpečuje ochranu údajov návštevníkov tejto webovej stránky. Pri návšteve tejto webovej stránky webové servery z bezpečnostných dôvodov dočasne ukladajú údaje, ktoré môžu umožniť identifikáciu. Zhromažďujú sa nasledujúce údaje:

 • názov hostiteľského počítača, z ktorého sa pristupuje
 • Adresa IP
 • webová lokalita, z ktorej ste na túto webovú lokalitu vstúpili
 • zoznam stránok, ktoré ste navštívili na našej webovej lokalite
 • dátum a trvanie vašej návštevy, oznámenie, či bola návšteva úspešná
 • objem prenesených údajov
 • informácie o identifikačných údajoch typu prehliadača a operačného systému, ktorý ste použili

Iné osobné údaje, ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, sa nezhromažďujú, pokiaľ tieto údaje neposkytnete z vlastnej vôle, napr. pri vyplnení online kontaktného formulára, v rámci registrácie, zákazníckeho prieskumu, súťaže, spracovania zmluvy alebo v súvislosti s dopytom.

Dočasné uloženie týchto údajov je potrebné počas vašej návštevy webovej stránky, aby vám mohla byť webová lokalita sprístupnená. Ďalšie ukladanie do protokolových súborov sa vykonáva s cieľom zabezpečiť funkčnosť webovej lokality a bezpečnosť našich IT systémov. Na tieto účely sa vzťahuje oprávnený záujem na spracúvaní údajov, v prípade, ak je to potrebné podľa právnych predpisov, vyžiadame si Váš súhlas. Toto opatrenie sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1, 1. vety, písm. f) GDPR a/alebo na základe článku 6 ods. 1, písm. a) GDPR.

Údaje sa vymažú hneď, ako už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. Pri poskytovaní webovej stránky je to v prípade ukončenia relácie. Súbory protokolov (protokoly o prístupe) sa uchovávajú pre priamy a výlučný prístup administrátorov po dobu 24 hodín. Potom sú dostupné len nepriamo prostredníctvom obnovy zo záložných pások a po 30 dňoch sa natrvalo vymažú.

 1. Registrácia na našej platforme

3) Účet zákazníka

Aby ste mohli využívať naše služby, musíte sa prihlásiť na našej webovej lokalite ako zákazník. To si vyžaduje registráciu. Registrácia zákazníckeho účtu je potrebná na to, aby sme vám mohli poskytnúť funkcie a nástroje vašej platformy a aby ste od nás mohli získavať ponuky.

Okrem toho máte po registrácii možnosť spravovať svoj účet.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1, 1. veta, písm. b) GDPR. Vaše registračné údaje sa budú uchovávať, kým sa nerozhodnete vymazať svoj účet, pokiaľ zákon nevyžaduje dlhšiu dobu uchovávania.

Ak sa chcete zaregistrovať, musíte poskytnúť nižšie uvedené osobné údaje:

 • Názov spoločnosti
 • Vyhlásenie za rok
 • Celé meno
 • Telefónne číslo
 • Emailová adresa
 • Heslo
 • Krajina
 • IČ DPH

Po odoslaní údajov od nás dostanete e-mail. Na dokončenie registrácie musíte potvrdiť potvrdzujúci odkaz. V rámci registrácie a potvrdenia sa uloží aj vaša IP adresa a čas registrácie alebo potvrdenia, aby bolo možné overiť vašu registráciu.

b) Spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy

V rámci poskytovaných služieb, najmä prepravných a logistických služieb, sa osobné údaje spracúvajú na základe zmlúv, ktoré sú s vami uzatvorené. Tieto údaje sa používajú napríklad na plnenie zmluvy (na uvedenie do predchádzajúceho stavu), na správu údajov o zákazníkoch, na spracovanie platieb a v prípade potreby na vykonanie kontroly úverovej bonity. Niektoré prepravné údaje sa poskytujú orgánom krajiny tranzitu alebo určenia – v závislosti od príslušných právnych požiadaviek – na účely colného odbavenia a zdanenia alebo na bezpečnostné kontroly. Takéto údaje vo všeobecnosti zahŕňajú meno a adresu odosielateľa, meno a adresu príjemcu, opis tovaru, množstvo, hmotnosť a hodnotu zásielky.

Na účely plnenia zmluvy (vyhlásenia) sa spracúvajú osobné údaje zákazníka a (alternatívneho) príjemcu (napr. meno, adresa odosielateľa a (alternatívneho) príjemcu, e-mailová adresa, telefónne číslo, informácie o zásielke, dokumentácia o doručení, ako je podpis, údaje GPS a čas doručenia, bankové údaje, identifikačné údaje).

Právnym základom je spravidla článok 6 ods. 1, 1. veta, písm. b) GDPR, pretože spracúvanie sa vykonáva na účely plnenia zmluvy, na ktorej sa (nepriamo) podieľate, a na účely preukázania správneho dodania služby. Okrem toho sa spracúvanie údajov vykonáva na účely splnenia zákonných povinností v súlade s článkom 6 ods. 1, 1. veta, písm. c) nariadenia GDPR v súvislosti s plnením zmluvy.

 

c) Spracúvanie údajov na účely bezpečnosti, zabezpečenia kvality a optimalizácie procesov

Údaje zhromaždené v priebehu plnenia zmluvy spracúvame na účely bezpečnosti (údajov) (napr. Na odhaľovanie trestných činov alebo zneužitia), na vypracovanie štatistík a na zabezpečenie kvality, optimalizáciu procesov a spoľahlivosť plánovania v rozsahu povolenom zákonom. Oprávneným záujmom tohto spracovania je zabezpečenie bezproblémovej prevádzky a neustáleho zlepšovania konkrétnych produktov a služieb. Podľa nášho názoru neexistuje žiadny prevažujúci záujem hodný ochrany, pretože intenzita spracovateľských operácií je mimoriadne nízka, napr. prostredníctvom používania pseudonymov. Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je článok 6 ods. 1, 1. veta, písm. f) GDPR.

 

d) Spracovanie údajov na účely predaja

Ak sa zaregistrujete ako zákazník, vaše adresné údaje (napr. meno, adresa) budú spracované na účely informovania o ponukách, novinkách, produktoch a službách spoločnosti „Gerlach“. Právnym základom pre uvedené spracovanie údajov je  článok 6 ods. 1, 1. veta, písm. f) GDPR alebo v prípadoch, keď je to právnymi predpismi vyžadované článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva najmä v poskytovaní optimálnych a zákazníkom prispôsobených služieb. Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu. Ak chcete uplatniť svoje právo, stačí nás kontaktovať zaslaním e-mailu na adresu [email protected].

Ak sa zaregistrujete na odber nášho newslettera, vašu e-mailovú adresu použijeme na vyššie uvedené účely. Právnym základom tohto spracovania údajov je váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1, 1. veta, písm. a) GDPR.

Zasielanie informácií a noviniek e-mailom môžete kedykoľvek ukončiť kliknutím na príslušný odkaz v dolnej časti e-mailu. Súhlas môžete tiež kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti prostredníctvom vyššie uvedenej kontaktnej adresy.

Ak sa odhlásite z odberu e-mailovej komunikácie alebo odvoláte svoj súhlas, príslušné údaje budú odstránené alebo zablokované zo zoznamu adresátov a nebudú sa ďalej spracúvať na tieto účely.

V rámci procesu distribúcie e-mailov vykonávame meranie úspešnosti. Zaznamenáva sa napríklad, či bol e-mail otvorený a či bolo na odkazy v e-maile kliknuté. Analýzy slúžia na identifikáciu čitateľských návykov používateľov a na prispôsobenie obsahu týmto návykom alebo na zasielanie iného obsahu podľa záujmov používateľov. Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je článok 6 ods. 1, 1. veta, písm. f) GDPR alebo v prípadoch, keď je to právnymi predpismi vyžadované článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Toto spracovanie údajov na účely vlastného priameho marketingu sa vykonáva v rámci nášho oprávneného záujmu alebo v prípadoch, keď je to právnymi predpismi vyžadované na základe Vášho súhlasu, o ktorý Vás požiadame

 

e) Platobné služby

V závislosti od zvoleného spôsobu platby využívame platobné služby tretích strán. Keďže platba súvisí so zmluvným vzťahom s vami, právnym základom pre všetky spôsoby platby je článok 6 ods. 1, 1. veta, písm. b) GDPR. Vezmite, prosím, na vedomie poznámky o ochrane osobných údajov platobných služieb. Ďalšie informácie nájdete tu: https://stripe.com/en-es/guides/general-data-protection-regulation#stripe-and-the-gdpr

3.) Pracovné miesta a kariéra v spoločnosti „Gerlach“

V tejto časti sa opisuje spracúvanie osobných údajov pri používaní webových stránok kariérnych stránok skupiny Deutsche Post DHL vrátane mobilných aplikácií (naše „aplikácie“)

a) Kto je zodpovedný za túto kariérnu stránku?

Zodpovednou osobou v zmysle GDPR je:

Deutsche Post AG

Charles-de-Gaulle Str. 20

53113 Bonn

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov na tejto webovej stránke poskytovateľov služieb starostlivosti sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu údajov v Deutsche Post AG buď poštou na uvedenej adrese, alebo e-mailom na adrese [email protected].

b) Spracovanie osobných údajov spoločnosťou Deutsche Post AG

V nasledujúcom texte by sme vám chceli poskytnúť prehľad o tom, ako zabezpečujeme ochranu vašich osobných údajov pri prístupe na našu webovú lokalitu a aké typy osobných údajov spracúvame, na aké účely a v akom rozsahu.

 1. spracúvanie údajov pri prístupe na našu webovú lokalitu – protokolové súbory

Pri prístupe na našu webovú lokalitu sa automaticky zhromažďujú informácie všeobecnej povahy. Tieto informácie (logovacie súbory servera) zahŕňajú napríklad typ webového prehliadača, používaný operačný systém, názov domény vášho poskytovateľa internetových služieb a podobne. Okrem toho sa prenáša IP adresa, ktorá sa používa na poskytnutie vami požadovanej služby. Tieto informácie sú technicky nevyhnutné na správne doručenie vami požadovaného obsahu webovej stránky a sú povinné pri používaní internetu.

V súlade s našou koncepciou IT bezpečnosti sa zhromaždené údaje zo súborov denníka uchovávajú po dobu 120 dní, aby bolo možné odhaliť a analyzovať prípadné útoky na naše webové stránky. Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je čl. 6 ods. 1, ods. 1, písm. a) GDPR.

 1. Personalizované pracovné odporúčania

Na našej webovej lokalite máte možnosť dostávať pracovné odporúčania individuálne prispôsobené na mieru. Na tento účel používame informácie, ktoré ste poskytli na webovej lokalite alebo prostredníctvom chatbota (preferované miesto výkonu práce, pracovné skúsenosti, zručnosti a popis práce), aby sme vám mohli zobraziť vhodné pracovné ponuky. Ak nahráte životopis, automaticky z neho prečítame uvedené informácie a použijeme ich na zobrazenie vhodných pracovných ponúk. Vaše údaje uchovávame v pseudonymizovanej podobe pomocou súboru cookie po dobu 12 mesiacov, aby sme vám mohli na základe vašich údajov zobraziť vhodné pracovné ponuky pri neskoršom vstupe na webovú stránku. Nie je preto možné identifikovať konkrétnu osobu. Právnym základom pre nastavenie súboru cookie je súhlas udelený v súlade s čl. 6, ods. 1, bod 1, písm. a) GDPR. Právnym základom pre ďalšie spracovanie údajov na zobrazenie vhodných pracovných ponúk je čl. 6 ods. 1, ods. 1, písm. f) GDPR.

 1. vytvorenie profilu

Pri žiadosti o informácie na individuálne prispôsobené odporúčania pracovných miest máte možnosť dobrovoľne poskytnúť osobné údaje (meno, e-mailovú adresu). Ak nám ich poskytnete, uchováme vaše údaje v personalizovanej podobe 12 mesiacov, aby sme vám mohli naše individuálne prispôsobené pracovné odporúčania zobrazovať v personalizovanej podobe a najmä aby sme vás mohli na tento účel osobne osloviť. Právnym základom je váš súhlas udelený v súlade s čl. 6, ods. 1, bod 1, písm. a) GDPR.

 1. Registrácia do upozornenia na pracovné ponuky

Na registráciu do nášho systému upozorňovania na pracovné ponuky (Job Alert) používame tzv. postup dvojitej možnosti uplatnenia. To znamená, že po zadaní vašej e-mailovej adresy vám na zadanú e-mailovú adresu zašleme potvrdzujúci e-mail, v ktorom vás požiadame o potvrdenie, že si želáte dostávať Job Alert. Ak to nepotvrdíte do 4 hodín, vaša registrácia sa automaticky vymaže. Ak potvrdíte, že si želáte dostávať Job Alert, vašu e-mailovú adresu budeme uchovávať 12 mesiacov alebo dovtedy, kým sa z odberu Job Alert neodhlásite. Uloženie slúži na to, aby sme vám mohli zasielať vhodné pracovné ponuky na základe informácií o vašom vyhľadávaní. Okrem toho ukladáme vaše IP adresy a časy vašej registrácie pri každej registrácii a potvrdení, aby sme zabránili zneužitiu vašich osobných údajov a mohli poskytnúť dôkaz o správnom odoslaní. Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1, 1. veta, písm. a) GDPR.

Povinnými údajmi na zasielanie upozornenia na pracovné ponuky sú e-mailová adresa, ako aj požadovaná oblasť a vaša kariérna úroveň, aby bolo možné na ich základe zasielať vhodné pracovné odporúčania. Svoj súhlas môžete odvolať kliknutím na odkaz uvedený v každom e-maile Job Alert.

 1. Informácie na zaistenie bezpečnosti údajov

Na našich stránkach prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov uložených u nás pred prístupom tretích strán, stratou alebo zneužitím a na umožnenie bezpečného prenosu údajov. Musíme upozorniť, že vzhľadom na štruktúru internetu môže dôjsť k neoprávnenému prístupu tretích strán k údajom. Preto je aj vašou povinnosťou chrániť svoje údaje pred zneužitím ich šifrovaním alebo iným spôsobom. Bez vhodných ochranných opatrení môžu najmä nešifrované údaje, aj keď sú prenášané e-mailom, čítať tretie strany.

4) Používanie webového sledovania

Spoločnosť „Gerlach“ používa softvér na sledovanie, aby zistila, koľko používateľov navštevuje naše webové stránky a ako často. Tento softvér sa nepoužíva na zhromažďovanie individuálnych osobných údajov alebo jednotlivých IP adries. Údaje sa používajú výlučne v anonymnej a súhrnnej forme na štatistické účely a za účelom ďalšieho rozvoja webovej stránky.

5) Používanie súborov cookie

„Súbory cookie“ sú malé súbory, ktoré umožňujú, aby sa počas návštevy tejto webovej lokality vo vašom zariadení uložili špecifické informácie týkajúce sa vašej osoby. Súbory cookie pomáhajú určiť frekvenciu používania a počet používateľov, ktorí navštevujú túto webovú lokalitu, a zabezpečiť, aby naše služby pre vás boli čo najpohodlnejšie a najefektívnejšie.

Používame „dočasné súbory cookies“ (relačné) v súlade s článkom 6 ods. 1, 1. veta, písm. f) GDPR s cieľom optimalizovať túto webovú lokalitu a zabezpečiť jej pohodlné a nerušené používanie. Tieto súbory cookie sa ukladajú len počas trvania vašej návštevy tejto webovej stránky. Po zatvorení prehliadača sa automaticky vymažú.

Po druhé, „trvalé súbory cookie“ sa používajú na zaznamenávanie informácií o návštevníkoch, ktorí pravidelne navštevujú túto webovú lokalitu. Dôvodom používania týchto súborov cookie je možnosť ponúknuť vám optimálne užívateľské poradenstvo, ako aj možnosť „rozpoznať“ vás a prezentovať vám čo najpestrejšie webové stránky a nový obsah počas opakovaného používania.

Pri vstupe na túto webovú lokalitu vás banner so súbormi cookie informuje, že používaním našej webovej lokality súhlasíte s používaním súborov cookie. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov pomocou súborov cookie na analytické účely je článok 6 ods. 1, 1. veta, písm. a) nariadenia GDPR za predpokladu, že používateľ udelil svoj súhlas. Ukladanie súborov cookie máte samozrejme možnosť deaktivovať.

Na základe správania pri používaní sa nevykonáva žiadne individuálne profilovanie. Obsah trvalého súboru cookie je obmedzený na identifikačné číslo. Vaše meno, e-mailová adresa, IP adresa atď. sa neukladajú.

 

Po kliknutí sa otvorí jedno centrum predvolieb dôveryhodnosti; rovnaké správanie ako odkaz na nastavenie súborov cookie v pätičke

 

 1. Odkazy na sociálne médiá

Naša webová lokalita obsahuje jednoduché odkazy na nasledujúce sociálne siete:

 • Facebook (prevádzkuje: Meta Platforms Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Twitter (prevádzkuje: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)
 • LinkedIn (prevádzkuje: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko)
 • Youtube (prevádzkuje: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

V týchto prípadoch sa prenos údajov uvedeným prevádzkovateľom sociálnych médií uskutoční len vtedy, ak sa klikne na príslušnú ikonu (napr. „f“ Facebooku). Ak kliknete na jednu z týchto ikon, vo vyskakovacom okne sa otvorí stránka príslušného prevádzkovateľa sociálnych médií. Tam môžete zverejniť informácie o našich produktoch v súlade s predpismi prevádzkovateľa sociálneho média.

Okrem toho sa na niektorých nami ponúkaných stránkach zobrazuje voľne prístupný obsah od poskytovateľa služieb tretej strany Youtube. Týmto tretím stranám neposkytujeme osobné údaje na zobrazenie obsahu. YouTube má svoje vlastné zásady používania súborov cookie a ochrany osobných údajov, ktoré nemáme pod kontrolou. O údajoch, ktoré zhromažďujú poskytovatelia tretích strán, sa informujte u príslušného poskytovateľa.

 1. Kontaktujte nás

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktných formulárov na našej webovej stránke, e-mailom, telefonicky, prostredníctvom sociálnych médií alebo poštou.  Vami poskytnuté osobné údaje (napr. meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa, poznámky, zákaznícke číslo) sa spracúvajú výlučne na účely technickej správy našej webovej lokality a poskytnutia vami požadovaných služieb alebo informácií.

Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je čl. 6 ods. 1, 1. veta,, písm. b) GDPR a čl. 6 ods. 1, 1. veta, písm. f) GDPR alebo v prípadoch, keď je to právnymi predpismi vyžadované súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Náš oprávnený záujem tu vyplýva z cieľa odpovedať na vaše otázky, a tým udržiavať a podporovať vašu spokojnosť ako zákazníka alebo používateľa našej webovej stránky. Náš oprávnený záujem spočíva najmä v zabezpečení plynulého priebehu procesov, spracovaní požiadaviek zákazníkov, priamom marketingu vlastných produktov a služieb a ich neustálom zlepšovaní.

Za predpokladu, že nie je potrebné dodržiavať žiadne zákonné alebo zmluvné lehoty uchovávania, bude vaša žiadosť uložená maximálne dva roky u príslušného správcu ako dôkaz riadneho spracovania a na účely ďalšej optimalizácie služieb.

 

 

 1. Mapy Google Maps

Táto webová lokalita používa Mapy Google (API), ktoré patria spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Mapy Google je webová služba na zobrazovanie interaktívnych máp (krajín) s cieľom vizuálne poskytnúť geografické informácie. Túto službu môžete použiť na zobrazenie našej polohy a uľahčenie nášho vyhľadávania. Keď pristupujete na podstránky, ktoré obsahujú mapu Google Maps, informácie o vašom používaní našej webovej lokality (napríklad vaša IP adresa) sa prenášajú na servery spoločnosti Google a ukladajú sa na nich. To môže zahŕňať aj prenos a ukladanie údajov na serveroch v USA. Deje sa tak bez ohľadu na to, či spoločnosť Google poskytuje používateľské konto, do ktorého ste prihlásení, alebo či žiadne používateľské konto neexistuje. Keď ste prihlásení do služby Google, vaše údaje budú priamo priradené k vášmu účtu. Ak sa chcete tomuto mapovaniu vášho profilu v službe Google vyhnúť, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť.

Google ukladá vaše údaje (aj v prípade neprihlásených používateľov) ako profily používania a vyhodnocuje ich. Takéto vyhodnocovanie sa vykonáva najmä podľa článku 6 ods. 1, 1. veta,, písm. f) GDPR na základe oprávnených záujmov spoločnosti Google pri vkladaní personalizovanej reklamy, prieskume trhu a/alebo dizajne svojich webových stránok orientovanom na dopyt.

V prípade vyhľadávania polohy sa prenáša len adresa vyhľadávania zadaná používateľom. Medzi zadaním vyhľadávania a používateľom neexistuje žiadne prepojenie ani uloženie.

Ak nesúhlasíte s budúcim prenosom vašich údajov spoločnosti Google v súvislosti s používaním služby Mapy Google, je možné webovú službu Mapy Google úplne deaktivovať aj vypnutím aplikácie JavaScript vo vašom prehliadači. Mapy Google, a teda ani zobrazenie máp na tejto webovej stránke, nie je možné používať.

Spracovanie údajov sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1, 1. veta, písm. f) GDPR. Máme oprávnený záujem na vizualizácii našich online ponúk a ľahkej nájditeľnosti miest, ktoré sme uviedli na webovej stránke.

Odkaz na zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google

 

 1. Správca značiek Google

Na správu značiek webových stránok používame webovú službu správcu značiek Google (Google Tag Manager), ktorú poskytuje spoločnosť Google. Samotný nástroj Google Tag Manager (ktorý implementuje značky) je doménou bez súborov cookie a nezhromažďuje osobné údaje. Nástroj spúšťa iné značky, ktoré môžu zhromažďovať údaje. Nástroj Google Tag Manager nemá k týmto údajom prístup. Ak je zakázaný na úrovni domény alebo súborov cookie, zostane v platnosti pre všetky sledovacie značky implementované pomocou nástroja Google Tag Manager. Viac informácií o nástroji Tag Manager nájdete v informáciách o nástroji Google Tag Manager.

 

Zásady ochrany osobných údajov

Stránka fanúšikov „Gerlach“ na Facebooku

 1. Úvod

S potešením vás vítame na našej fanúšikovskej stránke na Facebooku, ďakujeme vám za váš záujem o našu spoločnosť, produkty a služby. V nasledujúcom dokumente by sme vás chceli informovať o niektorých otázkach súvisiacich so zákonmi o ochrane údajov, ktoré sa uplatňujú pri návšteve našej fanúšikovskej stránky.

 • Našu fanúšikovskú stránku nám poskytla spoločnosť Meta Platforms Inc. v súlade s platnými podmienkami používania. Za technickú prevádzku fanúšikovskej stránky zodpovedá výlučne spoločnosť Facebook.
 • Za obsah, ktorý na stránke uverejňujeme, sme zodpovední výlučne my.
 • Vašu návštevu a interakciu na našej fanúšikovskej stránke sleduje spoločnosť Facebook. Tieto informácie nám budú poskytnuté v anonymizovanej forme (ako prehľad o stránke). Ak máte účet na Facebooku, spoločnosť Facebook spracuje vaše údaje v súlade s vlastnými podmienkami používania Facebooku. Ak nie ste členom Facebooku, vaše interakcie na našej fanúšikovskej stránke budú sledované anonymne a budú nám poskytnuté aj vo forme štatistickej analýzy (prehľady o stránke (page insights)). Meta aj my sme spoločne zodpovední za spracovanie osobných údajov v udalostiach súvisiacich s prehľadmi o stránke (údaje o prehľadoch).
 • Podľa dohody medzi spoločnosťou Facebook a nami (dodatok k prehľadom o stránke) si každý spoločný prevádzkovateľ plní svoje informačné povinnosti sám.
 • Svoje práva ako dotknutej osoby (pozri bod 4) môžete uplatniť tak, že sa obrátite na úradníka zodpovedného za údaje o prehľadoch. Ak dostaneme požiadavku, ktorá spadá do oblasti zodpovednosti spoločnosti Facebook, postúpime ju spoločnosti Facebook na ďalšie spracovanie.
 • Do spracovania údajov spoločnosťou Facebook nemáme ako zasahovať. Okrem toho nedisponujeme žiadnymi informáciami o miere, účeloch a dĺžke uchovávania údajov spoločnosťou Facebook a o prípadnom vyhodnocovaní, prepojení a zasielaní informácií tretím stranám. Ak nás chcete kontaktovať priamo, t. j. bez účasti spoločnosti Facebook, použite kontaktné údaje na našej webovej stránke.
 1. Kto je zodpovedný za spracovanie údajov?

Spoločnosť Gerlach Zolldienste GmbH, Keniastraße 12, D-47269 Duisburg, Nemecko, je zodpovedná za zverejnené informácie a tiež za ich spracovanie.

Našu zodpovednú osobu môžete kontaktovať na adrese

Deutsche Post AG
Odd. ochrany údajov v spoločnosti
53250 Bonn
Nemecko
E-Mail: [email protected]

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, a spoločnosť Deutsche Post AG sú spoločne zodpovedné za spracovanie osobných údajov v udalostiach pre prehľad stránok (údaje o prehľadoch). Spoločné spracúvanie je založené na dohode medzi spoločnými prevádzkovateľmi podľa článku 26 GDPR, ktorú si môžete pozrieť na adrese: Informácie o službe Prehľady o stránke

 1. Ktoré údaje spracúvame a ako a prečo spracúvame vaše údaje?

3.1) Spracovanie údajov znalosti o stránke na štatistické účely
Pre našu fanúšikovskú stránku nám spoločnosť Meta poskytuje údaje o prehľadoch stránok. Znalosti o stránke sú anonymné štatistické údaje, ktoré sa generujú ako výsledok určitých udalostí a ktoré sleduje spoločnosť Facebook, keď návštevník fanúšikovskej stránky, ako ste vy, interaguje na našej fanúšikovskej stránke. Prehľady o stránke, ktoré neobsahujú žiadne osobné údaje, môžeme použiť na zistenie, ktorý obsah je obzvlášť navštevovaný ktorou skupinou osôb. Tieto údaje môžeme použiť aj na optimalizáciu samotnej fanúšikovskej stránky. To predstavuje oprávnený záujem na spracúvanie (spracúvanie osobných údajov pri udalostiach pre prehľady o stránke). Právnym základom pre spracovanie údajov o znalostiach o stránke je článok 6 ods. 1, 1. veta, písm. f) GDPR. Nastavenia preferencií reklamy na Facebooku si môžete upraviť vo svojom účte na Facebooku.

3.2) Spracúvanie údajov vyplývajúce z kontaktovania nás a z inej komunikácie

My sami nezhromažďujeme osobné údaje, keď nás kontaktujete okrem iných možností aj prostredníctvom kontaktného formulára alebo Messengera. Tieto údaje sa spracúvajú výlučne na účely odpovede na dopyt, na nadviazanie kontaktu, na súvisiacu technickú správu, a ak sa neuplatňujú iné zákonné alebo zmluvné lehoty uchovávania, bude uplatnená doba maximálne dva roky na preukázanie správneho a riadneho spracovania a na ďalšiu optimalizáciu služieb.

Naším oprávneným záujmom je čo najrýchlejšie správne vybavenie vašej záležitosti. Právnym základom pre uvedené spracovanie je článok 6 ods. 1, 1. veta, písm. f) GDPR. Ak sa kontakt iniciuje na účely uzatvorenia alebo vzniku zmluvy, platí článok 6 ods. 1, 1. veta, písm. b) GDPR bude slúžiť ako právny základ. Ak nám poskytnete osobné údaje na našej fanúšikovskej stránke (napr. v rámci komentárov), toto spracovanie sa uskutoční na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1, 1. veta, písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak si s nami chcete vymeniť osobné údaje, odporúčame vám obrátiť sa na náš zákaznícky servis.

Údaje sa zhromažďujú aj na účely organizovania a spracovania súťaží. Príslušné podrobnosti, napríklad ktoré údaje sa spracúvajú na aký účel, nájdete v oznámeniach o ochrane údajov a podmienkach príslušnej súťaže.

3.3) Spracovanie údajov na účely priameho marketingu

Osobné údaje spracúvame s cieľom informovať vás o našich ponukách, inováciách, produktoch a službách. Osobné údaje sa spracúvajú na účely priameho marketingu v rámci našich oprávnených záujmov. Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je článok 6 ods. 1, 1. veta, písm. f) GDPR. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu na účely priameho marketingu (pozri bod 4). Po vyjadrení vašej námietky sa vaše osobné údaje na tieto účely už nebudú spracúvať.

 1. Aké práva majú používatelia?

Podľa GDPR majú dotknuté osoby nasledujúce práva:

 

 • Podľa článku 15 GDPR majú právo získať informácie o osobných údajoch, ktoré spracúva príslušný prevádzkovateľ
 • Podľa článku 16 GDPR môžu požiadať o opravu, ak ich údaje nie sú alebo už nie sú správne.
 • Podľa článku 17 GDPR môžu dotknuté osoby požadovať vymazanie svojich osobných údajov.
 • Podľa článku 18 GDPR máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.
 • Ak sú splnené podmienky článku 20 ods. 1 GDPR, dotknuté osoby majú právo získať svoje údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
 • Podľa článku 77 ods. 1 GDPR majú právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov.
 • Podľa článku 21 ods. 2 GDPR môžete kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu.
 • Podľa článku 21 GDPR majú dotknuté osoby právo namietať, ak sa ich údaje spracúvajú na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (pozri body 3.1 a 3.2) a ak môžu uviesť dôvody týkajúce sa ich konkrétnej situácie. Námietku nám môžete podať tak, že uvediete svoje kontaktné údaje, konkrétne spracovanie, proti ktorému namietate, dôvody námietky vyplývajúce z vašej konkrétnej situácie a názov fanúšikovskej stránky.

alebo v prípade námietky proti spracovaniu prehľadov o stránke na štatistické účely (pozri bod 3.1) u spoločnosti Facebook. Ak dostaneme požiadavku, ktorá spadá do oblasti zodpovednosti spoločnosti Facebook, postúpime ju spoločnosti Facebook na ďalšie spracovanie.

Ak chcete uplatniť práva dotknutej osoby voči spoločnosti Facebook, obráťte sa na spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko. Tieto práva môžete uplatniť online prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na stránke spoločnosti Facebook.

Ak chcete uplatniť svoje práva ako dotknutá osoba v styku s nami, použite kontaktné údaje uvedené v bode 2.

Spojte sa s nami!

Líder v poskytovaní colných služieb v Európe
Viac ako 140 rokov skúseností v oblasti colných služieb
Lokálne - celosvetovo prepojené vo viac ako 200 krajinách
Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down