Polityka Prywatności

Gerlach Sp. z o.o. ul. (dalej zwany także „Gerlach”, „my”), spółka należąca do Grupy Deutsche Post DHL, przywiązuje dużą wagę do Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych w naszych codziennych procesach biznesowych.

Dane osobowe, które są zbierane podczas odwiedzania naszej witryny, przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa. Nasza polityka ochrony danych osobowych opiera się także na wytycznych dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w Grupie Deutsche Post DHL. Poniżej informujemy o przetwarzaniu danych osobowych w kontekście korzystania z naszej witryny www.gerlach-customs.com („witryna”).

I. Ogólne

 1. Dane kontaktowe administratora i inspektora ochrony danych

Odpowiedzialny za działanie tej strony internetowej:

Gerlach Zolldienste GmbH
Keniastraße 12
D-47269 Duisburg
Tel. +49 (0)203 348 599-100
Fax. +49 (0)203 348599-11
[email protected]

Odpowiedzialny za usługi i obsługę celną w Gerlachu:

Gerlach Sp. z o.o. ul.
Batorowska 30
Dąbrowa 62-070 Dopiewo
[email protected]

W razie jakichkolwiek dalszych pytań dotyczących ochrony danych w związku z naszą stroną internetową lub oferowanymi usługami prosimy o kontakt z naszym specjalistą ds. ochrony danych:

Deutsche Post AG
Gabriela Krader LL.M.
Ochrona danych korporacyjnych
53250 Bonn
Germany
E-Mail: [email protected]

 1. Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

My, Gerlach Sp. z o.o. ul, przetwarzamy dane osobowe w następujących celach

 1. kontakt z Gerlach przez stronę internetową w celu zapytania o usługę;
 2. zawarcie i wykonanie umowy zawartej z Państwem (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej) lub z podmiotem, który Państwo reprezentują lub dla którego są Państwo osobą kontaktową. Gdy są Państwo stroną umowy, podstawą prawną przetwarzania danych będzie konieczność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b GDPR). Gdy są Państwo osobą reprezentującą podmiot lub osobą kontaktową, podstawą prawną przetwarzania danych będzie uzasadniony interes Gerlacha w zawarciu i wykonaniu umowy z tym podmiotem (art. 6 (1) (f) GDPR);
 3. przechowujemy lub przekazujemy pewne informacje organom publicznym, w tym organom ścigania, oraz dokumentujemy zdarzenia gospodarcze dla celów podatkowych i księgowych, co stanowi obowiązek prawny ciążący na Gerlachu (zgodnie z art. 6 (1) (c) GDPR);
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych będzie nasz uzasadniony interes polegający na możliwości ustalenia i dochodzenia roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 (1) (f) GDPR );
 5. w celu weryfikacji stron umowy – sprawdzenie amerykańskich, unijnych i lokalnych list sankcyjnych (zgodnie z art. 6 (1) (f) GDPR) w celu uzyskania informacji, czy strona internetowa znajduje się na liście. W razie wątpliwości poprosimy o dodatkowe informacje.
 6. dla strony umowy – w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 6 (1) (c) GDPR), co jest obowiązkiem prawnym ciążącym na Gerlachu;

Jest to opcja. Na wszelki wypadek, gdyby trzeba było coś dodać. Może to jest odpowiedź na Twoje pytanie. W przypadku Gerlacha Niemcy nie muszą nic dodawać. Również SK pozostawił to puste miejsce. Możemy więc w Twoim przypadku usunąć to zdanie.

To moja propozycja.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa dotyczące ochrony danych:

a) Zgodnie z art. 15 GDPR można żądać informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez konkretnego administratora.

b) Można zażądać sprostowania danych zgodnie z art. 16 GDPR, jeśli dane nie są (lub już nie są) prawidłowe.

c) Można zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 GDPR.

d) Zgodnie z art. 18 GDPR można zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

e) Jeżeli spełnione są wymogi art. 20 (1) GDPR, mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

f) Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 GDPR, jeśli opiera się to na uzasadnionym interesie.

g) Jeśli użytkownik wyraził zgodę na określony rodzaj przetwarzania, może ją wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, informując o tym odpowiednie adresy kontaktowe zgodnie z art. 7 (3) GDPR.

h) Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych, ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych zgodnie z art. 77 (1) GDPR.

Organem nadzorczym właściwym dla „Gerlacha” jest:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-999
E-Mail: [email protected]

Jeśli chcą Państwo dochodzić swoich praw związanych z danymi, prosimy o kontakt na powyższy adres.

Przetwarzanie danych przy dochodzeniu swoich praw:

Aby móc przetworzyć Państwa żądanie, a także w celach identyfikacyjnych, pragniemy zaznaczyć, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. c) GDPR.

 1. Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko ustanie cel ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane z uwagi na ustawowe lub umowne okresy przechowywania. Dane będą również blokowane lub usuwane w przypadku upływu ustawowego okresu przechowywania, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych ze względów umownych. Więcej informacji na temat okresów przechowywania danych związanych z konkretnymi produktami i usługami można znaleźć w poniższych sekcjach.

 1. Kategorie odbiorców danych

Nie sprzedajemy, nie przesyłamy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim i nie będziemy tego robić w przyszłości, chyba że jest to wymagane przez prawo, niezbędne do celów umowy lub wyrazili Państwo zgodę na takie przekazanie. Zewnętrzni dostawcy usług, którzy przetwarzają dane w naszym imieniu (np. działania związane z obsługą klienta, usługi informatyczne), zapewniają odpowiednie gwarancje, że wdrożono odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w taki sposób, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych. Są oni zobowiązani umową do zachowania ścisłej tajemnicy zgodnie z art. 28 GDPR. W takich przypadkach nadal ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych osobowych użytkownika. Zewnętrzni dostawcy usług przetwarzają dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie odpowiednich administratorów danych.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich

Przetwarzanie Państwa danych odbywa się również w krajach spoza UE. Poza regulacjami zawartymi w GDPR UE przetwarzanie danych osobowych odbywa się również na podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych oraz Standardowych Klauzul Umownych UE.

 1. Polityka prywatności danych Grupy DPDHL

Polityka prywatności danych Grupy DPDHL reguluje standardy przetwarzania danych obowiązujące w całej Grupie, ze szczególnym uwzględnieniem przekazywania danych do państw trzecich, tj. przekazywania danych osobowych do krajów spoza UE, które nie mają uznanego odpowiedniego poziomu ochrony danych. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach ochrony danych osobowych w Grupie, proszę kliknąć tutaj.

 1. Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy wszelkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe przed niewłaściwym wykorzystaniem lub utratą. Na przykład dane są przechowywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym, które nie jest publicznie dostępne. W niektórych przypadkach dane osobowe są szyfrowane podczas transmisji przy użyciu technologii Secure Socket Layer (SSL). Oznacza to, że do komunikacji między komputerem użytkownika a naszymi serwerami wykorzystywana jest zatwierdzona metoda szyfrowania, pod warunkiem, że przeglądarka użytkownika obsługuje protokół SSL.

W przypadku chęci komunikowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej należy pamiętać, że nie można zagwarantować poufności przesyłanych informacji. Treść wiadomości e-mail może zostać odczytana przez osoby trzecie. Dlatego zalecamy, aby informacje poufne przesyłane były pocztą.

 1. Zmiany w polityce prywatności

Treść niniejszej polityki prywatności jest regularnie weryfikowana. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany polityki prywatności w dowolnym momencie, z lub bez uprzedzenia. Prosimy o regularne sprawdzanie, czy nie zaszły jakieś zmiany.

II. Przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej  

 1. Odwiedzanie naszej strony internetowej

„Gerlach” zapewnia, że dane osób odwiedzających tę stronę internetową są chronione. Kiedy odwiedzają Państwo stronę, serwery internetowe tymczasowo przechowują dane ze względów bezpieczeństwa, które mogą umożliwić identyfikację. Gromadzone są następujące dane:

 • nazwa hosta komputera dostępowego
 • adres IP
 • strona internetowa, z której uzyskano dostęp do tej witryny
 • listę stron, które użytkownik odwiedził w ramach naszej ogólnej obecności w Internecie
 • data i czas trwania wizyty, informacja o tym, czy wizyta zakończyła się sukcesem
 • ilość przesłanych danych
 • informacje o danych identyfikacyjnych typu przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez użytkownika

Inne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail, nie są gromadzone, chyba że użytkownik poda te dane z własnej woli, np. podczas wypełniania formularza kontaktowego online, w trakcie rejestracji, badania opinii klientów, konkursu, realizacji umowy lub w związku z zapytaniem.

Tymczasowe przechowywanie tych danych jest konieczne podczas Państwa wizyty na stronie internetowej, aby umożliwić dostarczenie Państwu strony internetowej. Dalsze przechowywanie danych w plikach dziennika systemowego odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej oraz bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Cele te są również objęte uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych. Działanie to podejmowane jest na podstawie art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. f) GDPR.

Dane są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku udostępniania strony internetowej ma to miejsce w momencie zakończenia sesji. Pliki dziennika (dzienniki dostępu) są przechowywane przez okres 24 godzin, aby administratorzy mieli do nich bezpośredni i wyłączny dostęp. Po tym czasie są one dostępne jedynie pośrednio poprzez przywracanie z taśm zapasowych, a po 30 dniach są trwale usuwane.

 1. Rejestracja na naszej platformie

a. Konto klienta

Aby móc korzystać z naszych usług, należy zalogować się na naszej stronie internetowej jako klient. Wymaga to dokonania rejestracji. Rejestracja konta klienta jest wymagana w celu udostępnienia użytkownikowi funkcji i narzędzi platformy oraz umożliwienia otrzymywania od nas ofert.

Ponadto użytkownik ma możliwość zarządzania swoim kontem po dokonaniu rejestracji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. b) GDPR. Dane rejestracyjne będą przechowywane do momentu podjęcia decyzji o usunięciu konta, chyba że prawo wymaga dłuższego okresu przechowywania.

Jeśli chcą się Państwo zarejestrować, muszą Państwo podać poniższe dane osobowe:

 • Nazwa firmy
 • Zgłoszenie roczne
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Hasło
 • Kraj
 • VAT-ID

Po podaniu danych otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail. Aby zakończyć rejestrację, należy potwierdzić link potwierdzający. W ramach rejestracji i potwierdzenia zapisywany jest również Państwa adres IP oraz czas rejestracji lub potwierdzenia w celu weryfikacji Państwa rejestracji.

b. Przetwarzanie danych w celu realizacji umowy

W ramach świadczonych usług, w szczególności usług transportowych i logistycznych, dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartych z Państwem umów. Dane te są wykorzystywane na przykład w celu realizacji umowy (opóźnienia), administrowania danymi klientów, przetwarzania płatności oraz – w razie potrzeby – przeprowadzania kontroli kredytowej. Niektóre dane dotyczące wysyłki są przekazywane władzom kraju tranzytu lub przeznaczenia – w zależności od odpowiednich wymogów prawnych – w celu dokonania odprawy celnej i opodatkowania lub przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa. Dane te obejmują na ogół nazwę i adres nadawcy, nazwę i adres odbiorcy, opis towarów, ilość, wagę i wartość przesyłki.

W celu realizacji umowy (deklaracji) przetwarzane są dane osobowe klienta i (alternatywnego) odbiorcy, np. imię i nazwisko, adres nadawcy i (alternatywnego) odbiorcy, adres e-mail, numer telefonu, informacje o przesyłce, dokumentacja dostawy, taka jak podpis, dane GPS i czas zdarzenia dostawy, dane bankowe, dane identyfikacyjne.

Co do zasady podstawę prawną stanowi art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. b) GDPR, ponieważ przetwarzanie danych odbywa się w celu wykonania umowy, w którą (pośrednio) zaangażowany jest kontrahent oraz w celu udowodnienia prawidłowego wykonania usługi. Ponadto przetwarzanie danych odbywa się w celu wypełnienia zobowiązań prawnych zgodnie z art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. c) GDPR w związku z realizacją umowy.

c. Przetwarzanie danych dla celów bezpieczeństwa, zapewnienia jakości i optymalizacji procesów

Przetwarzamy dane zebrane w trakcie realizacji umowy w celach związanych z bezpieczeństwem (danych) (np. w celu wykrywania przestępstw lub nadużyć), w celu tworzenia statystyk oraz w celu zapewnienia jakości, optymalizacji procesów i niezawodności planowania w zakresie dozwolonym przez prawo. Mamy uzasadniony interes w tym przetwarzaniu, aby zapewnić sprawne działanie i ciągłe doskonalenie poszczególnych produktów i usług. Naszym zdaniem nie istnieje nadrzędny interes zasługujący na ochronę, ponieważ intensywność operacji przetwarzania danych jest bardzo niewielka, np. poprzez stosowanie pseudonimów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. f) GDPR.

d. Przetwarzanie danych do celów sprzedaży

Jeśli zarejestrują się Państwo jako klient, Państwa dane adresowe (np. imię i nazwisko, adres) będą przetwarzane w celu informowania Państwa o ofertach, nowościach, produktach i usługach „Gerlach”. Podstawą prawną powyższego przetwarzania danych jest art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. f) GDPR. Nasz uzasadniony interes polega w szczególności na zapewnieniu optymalnej i dostosowanej do potrzeb klienta obsługi. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych. Aby skorzystać z tego prawa, wystarczy skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail  na adres [email protected]

Jeśli użytkownik zapisze się do otrzymywania naszego newslettera, wykorzystamy jego adres e-mail do wyżej wymienionych celów. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. a) GDPR.

Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji i wiadomości pocztą elektroniczną, klikając odpowiednie łącze na dole wiadomości. Można też w każdej chwili wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość, korzystając z adresu kontaktowego podanego powyżej.

W przypadku rezygnacji z subskrypcji wiadomości e-mail lub wycofania zgody odpowiednie dane zostaną usunięte lub zablokowane na liście mailingowej i nie będą już przetwarzane do tych celów.

W ramach procesu dystrybucji poczty elektronicznej dokonujemy pomiaru skuteczności. Na przykład rejestruje się, czy wiadomość e-mail została otwarta i czy kliknięto na zawarte w niej łącza. Analizy te służą określeniu nawyków czytelniczych użytkowników i dostosowaniu do nich treści lub wysyłaniu różnych treści zgodnie z zainteresowaniami użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. f) GDPR. Przetwarzanie danych do własnych celów marketingu bezpośredniego odbywa się w ramach naszego uzasadnionego interesu.

e. Usługi płatnicze

Korzystamy z usług płatniczych stron trzecich, w zależności od wybranej przez Państwa metody płatności. W związku z tym Państwa dane będą również przetwarzane w tzw. kraju trzecim, tzn. przekazywane do kraju spoza Unii Europejskiej (UE)/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub stamtąd udostępniane. Takie przekazanie danych jest niezbędne do realizacji odpowiedniej umowy przewozowej (np. odprawy celnej). Jeżeli wyżej wymienione podmioty odpowiedzialne dokonują przekazania danych do krajów trzecich, odbywa się to wyłącznie na podstawie polityki ochrony danych Grupy DPDHL, standardowych klauzul umownych UE lub w ramach wyjątków określonych w GDPR.

Prosimy o zapoznanie się z uwagami dotyczącymi prywatności usług płatniczych. Dodatkowe informacje można znaleźć tutaj: https://stripe.com/en-es/guides/general-data-protection-regulation#stripe-and-the-gdpr

 1. Praca i kariera w „Gerlachu”

W niniejszym dokumencie opisano przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z witryn internetowych Grupy Deutsche Post DHL poświęconych karierze zawodowej, w tym aplikacji mobilnych (zwanych dalej „aplikacjami”)

a. Kto jest odpowiedzialny za ten portal kariery?

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu GDPR jest:

Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle Str. 20
53113 Bonn

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych na tej stronie kariery można skontaktować się z inspektorem ochrony danych w Deutsche Post AG, wysyłając list na podany adres lub pocztą elektroniczną na adres [email protected]

b. Przetwarzanie danych osobowych przez Deutsche Post AG

Poniżej pragniemy przedstawić Państwu, w jaki sposób zapewniamy ochronę Państwa danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz jakie rodzaje danych osobowych przetwarzamy, w jakim celu i w jakim zakresie.

 1. Przetwarzanie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej – pliki dziennika systemu

Podczas dostępu do naszej strony internetowej automatycznie gromadzone są informacje o charakterze ogólnym. Informacje te (pliki dziennika serwera) obejmują na przykład typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych i tym podobne. Ponadto przekazywany jest adres IP, który jest wykorzystywany do świadczenia zamówionej przez użytkownika usługi. Informacje te są technicznie niezbędne do prawidłowego dostarczenia żądanej przez użytkownika zawartości strony internetowej i są obowiązkowe podczas korzystania z Internetu.

Zgodnie z naszą koncepcją bezpieczeństwa informatycznego zgromadzone dane z plików dziennika są przechowywane przez okres 120 dni w celu wykrywania i analizowania ewentualnych ataków na naszą stronę internetową. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 par. 1 lit. f) DSGVO.

 1. Indywidualnie dopasowane rekomendacje zawodowe

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość otrzymywania indywidualnie dopasowanych do Państwa potrzeb rekomendacji ofert pracy. W tym celu wykorzystujemy informacje podane na stronie internetowej lub za pośrednictwem chatbota (preferowane miejsce pracy, doświadczenie zawodowe, umiejętności i opis stanowiska), aby pokazać odpowiednie oferty pracy. Jeśli przesłane zostało CV, automatycznie odczytujemy z niego powyższe informacje i wykorzystujemy je do wyświetlenia odpowiednich ofert pracy. Przechowujemy stosowne dane w formie pseudonimu za pomocą pliku cookie przez okres 12 miesięcy, aby móc wyświetlić odpowiednie oferty pracy na podstawie tych danych, gdy użytkownik wejdzie na stronę w późniejszym terminie. Nie jest zatem możliwe zidentyfikowanie konkretnej osoby. Podstawą prawną do umieszczenia pliku cookie jest zgoda wyrażona zgodnie z art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO. Podstawą prawną do dalszego przetwarzania danych w celu wyświetlenia odpowiednich ofert pracy jest art. 6 par. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

 1. Utworzenie profilu

W przypadku prośby o informacje na temat indywidualnie dopasowanych zaleceń dotyczących pracy użytkownik ma możliwość dobrowolnego podania danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail). Jeśli nam je poda, będziemy je przechowywać w formie spersonalizowanej przez 12 miesięcy, aby wyświetlać mu nasze indywidualnie dopasowane rekomendacje zawodowe w formie spersonalizowanej, a w szczególności, aby móc w tym celu zwracać się do użytkownika osobiście. Podstawą prawną jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO.

 1. Rejestracja w serwisie Job Alert

Aby zapisać się na nasz Job Alert, stosujemy tzw. procedurę double-opt-in. Oznacza to, że po podaniu przez użytkownika swojego adresu e-mail wysyłamy na podany adres e-mail wiadomość potwierdzającą, w której prosimy o potwierdzenie chęci otrzymywania Job Alertu. Jeśli użytkownik nie potwierdzi jej w ciągu 4 godzin, jego rejestracja zostanie automatycznie usunięta. Jeżeli potwierdzi chęć otrzymywania Job Alertu, będziemy przechowywać jego adres e-mail przez 12 miesięcy lub do czasu, aż zrezygnuje z otrzymywania Job Alertu. Przechowywanie służy temu, abyśmy mogli wysyłać na adresy e-mail odpowiednie oferty pracy w oparciu o dane wyszukiwania. Ponadto przechowujemy Państwa adresy IP i czas rejestracji przy każdej rejestracji i potwierdzeniu, aby zapobiec nadużyciu Państwa danych osobowych i móc przedstawić dowód prawidłowego wysłania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO.

Informacje obowiązkowe do wysłania Job Alertu to adres e-mail, a także pożądana dziedzina i poziom kariery, aby na tej podstawie móc wysłać odpowiednie rekomendacje zawodowe. Można cofnąć zgodę, klikając na link znajdujący się w każdym e-mailu z powiadomieniem Job Alert.

 1. Informacje zapewniające bezpieczeństwo danych

Na naszych stronach podejmujemy techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu ochrony przechowywanych u nas danych osobowych przed dostępem osób trzecich, utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem oraz w celu umożliwienia bezpiecznego przesyłania danych. Musimy zaznaczyć, że ze względu na strukturę Internetu może dojść do nieuprawnionego dostępu do danych przez osoby trzecie. Dlatego również użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę swoich danych przed niewłaściwym wykorzystaniem poprzez ich zaszyfrowanie lub w inny sposób. Bez odpowiednich środków ochronnych, w szczególności dane niezaszyfrowane, nawet te przesyłane pocztą elektroniczną, mogą być odczytane przez osoby trzecie.

 1. Wykorzystanie śledzenia stron internetowych

„Gerlach” używa oprogramowania śledzącego, aby określić, ilu użytkowników odwiedza naszą stronę internetową i jak często. Oprogramowanie to nie jest wykorzystywane do gromadzenia indywidualnych danych osobowych ani indywidualnych adresów IP. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w formie anonimowej i zbiorczej do celów statystycznych oraz w celu dalszego rozwoju strony internetowej.

Kliknij tutaj 

 1. Korzystanie z plików cookie

„Pliki cookie” to małe pliki, które umożliwiają przechowywanie w urządzeniu użytkownika określonych informacji dotyczących użytkownika podczas odwiedzania przez niego niniejszej strony internetowej. Pliki cookie pomagają określić częstotliwość korzystania i liczbę użytkowników, którzy odwiedzają tę stronę internetową oraz sprawić, by nasze usługi były jak najwygodniejsze i jak najbardziej efektywne.

Używamy „sesyjnych plików cookie” zgodnie z art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. f) GDPR w celu optymalizacji niniejszej strony internetowej oraz zapewnienia wygodnego i niezakłóconego korzystania z niej. Te pliki cookie są przechowywane wyłącznie przez czas trwania wizyty użytkownika na tej stronie. Są one automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Po drugie „trwałe pliki cookie” są wykorzystywane do zapisywania informacji o użytkownikach, którzy regularnie odwiedzają tę stronę. Powodem stosowania tych plików cookie jest możliwość zaoferowania optymalnych wskazówek dla użytkownika, jak również „rozpoznania” użytkownika i zaprezentowania mu możliwie różnorodnej strony internetowej i nowych treści podczas wielokrotnego korzystania.

Po wejściu na tę stronę internetową baner z informacją o plikach cookie informuje, że korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookie do celów analitycznych jest art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. a) GDPR, o ile użytkownik wyraził na to zgodę. Użytkownik ma oczywiście możliwość dezaktywowania zapisywania plików cookie.

Na podstawie zachowania użytkownika nie dokonuje się żadnego indywidualnego profilowania. Zawartość trwałego pliku cookie jest ograniczona do numeru identyfikacyjnego. Imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP itp. nie są przechowywane.

Ustawienia plików cookie

Po kliknięciu zostanie otwarte centrum preferencji zaufania; takie samo działanie ma łącze do ustawień plików cookie w stopce.

 1. Linki do mediów społecznościowych

Nasza strona internetowa zawiera proste linki do następujących sieci mediów społecznościowych:

 • Facebook (obsługiwany przez: Meta Platforms Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Twitter (obsługiwany przez: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)
 • LinkedIn (operated by: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia)
 • Youtube (obsługiwany przez: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

W takich przypadkach przekazanie danych do wymienionych operatorów mediów społecznościowych następuje tylko wtedy, gdy kliknięta zostanie odpowiednia ikona (np. „f” Facebooka). Po kliknięciu na jedną z tych ikon w wyskakującym okienku otwiera się strona odpowiedniego operatora mediów społecznościowych. Można tam publikować informacje o naszych produktach zgodnie z regulaminem danego operatora mediów społecznościowych.

Ponadto na niektórych oferowanych przez nas stronach wyświetlane są swobodnie dostępne treści od zewnętrznego dostawcy YouTube. Nie przekazujemy tym stronom trzecim żadnych danych osobowych w celu wyświetlenia tych treści. YouTube ma własną politykę dotyczącą plików cookie i prywatności, na którą nie mamy wpływu. Informacje na temat danych gromadzonych przez dostawców zewnętrznych można uzyskać od odpowiednich dostawców.

 1. Kontakt

Użytkownik może się z nami skontaktować poprzez formularze kontaktowe na naszej stronie internetowej, pocztę elektroniczną, telefonicznie, za pośrednictwem mediów społecznościowych lub listownie. Podane przez Państwa dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, uwagi, numer klienta) są przetwarzane wyłącznie w celu technicznej administracji naszej strony internetowej oraz w celu zapewnienia Państwu żądanych usług lub informacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. b) GDPR oraz art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. f) GDPR. Nasz uzasadniony interes wynika z chęci udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania, a tym samym utrzymania i wspierania Państwa zadowolenia jako klientów lub użytkowników naszej strony internetowej. Nasz uzasadniony interes polega w szczególności na zapewnieniu sprawnego przebiegu procesów, przetwarzaniu wniosków klientów, marketingu bezpośrednim własnych produktów i usług oraz ich ciągłym ulepszaniu.

O ile nie ma konieczności przestrzegania ustawowych lub umownych okresów przechowywania danych, Państwa zapytanie będzie przechowywane przez okres maksymalnie dwóch lat u właściwego administratora danych jako dowód prawidłowego przetwarzania danych oraz w celu dalszej optymalizacji usług.

 1. Mapy Google

Niniejsza strona internetowa korzysta z Map Google (API), należących do Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Mapy Google to usługa internetowa umożliwiająca wyświetlanie interaktywnych map (krajów) w celu wizualnego przedstawienia informacji geograficznych. Za pomocą tej usługi można zobaczyć naszą lokalizację i ułatwić sobie jej znalezienie. Gdy użytkownik wchodzi na podstrony zawierające mapę Google Maps, informacje o jego korzystaniu z naszej witryny (takie jak adres IP) są przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach. Może to również obejmować przesyłanie i przechowywanie danych na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, na którym użytkownik jest zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Gdy użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane zostaną bezpośrednio przyporządkowane do jego konta. Jeśli użytkownik chce uniknąć takiego przyporządkowania do swojego profilu w Google, musi się wylogować przed aktywacją przycisku.

Google zapisuje Państwa dane (nawet w przypadku użytkowników niezalogowanych) jako profile użytkowania i poddaje je ocenie. Taka ocena odbywa się w szczególności zgodnie z art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. f) GDPR na podstawie uzasadnionego interesu Google w zakresie umieszczania spersonalizowanych reklam, badania rynku i/lub projektowania stron internetowych zgodnie z zapotrzebowaniem.

W przypadku wyszukiwania lokalizacji przekazywany jest tylko adres wyszukiwania wprowadzony przez użytkownika. Pomiędzy wpisem wyszukiwania a użytkownikiem nie ma żadnego powiązania ani zapisu.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przekazywanie w przyszłości swoich danych do Google w związku z korzystaniem z Google Maps, może również całkowicie dezaktywować usługę internetową Google Maps, wyłączając aplikację JavaScript w swojej przeglądarce. Mapy Google, a tym samym również wyświetlanie map na tej stronie internetowej, nie będą mogły być używane.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. f) GDPR. Mamy uzasadniony interes w wizualizacji naszych ofert online i łatwym odnajdywaniu lokalizacji wskazanych przez nas na stronie internetowej.

Link do polityki prywatności Google

 1. Menedżer tagów Google

Do zarządzania znacznikami stron internetowych używamy Google Tag Manager, usługi internetowej udostępnianej przez Google. Samo narzędzie Google Tag Manager (które implementuje znaczniki) jest domeną bez plików cookie i nie gromadzi informacji umożliwiających identyfikację osób. Narzędzie to uruchamia inne znaczniki, które mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Wyłączenie tej funkcji na poziomie domeny lub pliku cookie pozostaje w mocy dla wszystkich znaczników śledzenia zaimplementowanych za pomocą Google Tag Managera. Więcej informacji na temat menedżera tagów można znaleźć w informacjach o Google Tag Manager.

Polityka prywatności

Fanpage „Gerlach” na Facebooku

 1. Wstęp

Mamy przyjemność powitać Państwa na naszym fanpage’u na Facebooku, dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą, produktami i usługami. W poniższym dokumencie chcielibyśmy poinformować Państwa o pewnych kwestiach związanych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, które mają zastosowanie, gdy odwiedzają Państwo nasz fanpage.

 • Nasz fanpage został nam udostępniony przez Meta Platforms Inc. zgodnie z obowiązującymi warunkami użytkowania. Facebook ponosi wyłączną odpowiedzialność za techniczne działanie strony.
 • My ponosimy wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczane na stronie.
 • Odwiedziny i interakcje na naszej stronie są śledzone przez Facebooka. Informacje te zostaną nam przekazane w formie zanonimizowanej (jako wgląd na stronę). Jeśli użytkownik posiada konto na Facebooku, Facebook będzie przetwarzał jego dane zgodnie z warunkami korzystania z Facebooka. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, jego interakcje na naszym fanpage’u będą anonimowo śledzone i zostaną nam udostępnione w formie analizy statystycznej (page insights). Zarówno Meta, jak i my jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych w zdarzeniach związanych z obserwacją strony (dane wglądu).
 • Zgodnie z umową zawartą między nami a Facebookiem (aneks do page insights) każdy ze współadministratorów wypełnia swoje obowiązki informacyjne we własnym zakresie.
 • Użytkownik może skorzystać ze swoich praw jako osoba, której dane dotyczą (patrz punkt 4), kontaktując się z osobą odpowiedzialną za wgląd w dane. W przypadku otrzymania zapytania, które należy do zakresu odpowiedzialności Facebooka, przekażemy je do Facebooka w celu dalszego przetwarzania.
 • Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez Facebook. Ponadto nie posiadamy żadnych informacji na temat stopnia, celu i czasu przechowywania danych przez Facebook oraz ewentualnej oceny, łączenia i przekazywania informacji osobom trzecim. Jeśli chcieliby Państwo skontaktować się z nami bezpośrednio, tzn. bez udziału Facebooka, prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych na naszej stronie internetowej.
 • Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Facebook, można znaleźć w: Polityka Facebooka dotycząca danychoraz Polityka Facebooka dotycząca plików cookie.
 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Gerlach Zolldienste GmbH, Keniastraße 12, D-47269 Duisburg, Niemcy jest odpowiedzialny za informacje, które zamieszcza, a także za ich przetwarzanie.

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem:

Deutsche Post AG
Corporate Data Protection
53250 Bonn
Germany
E-Mail: [email protected]

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, oraz Deutsche Post AG są wspólnie odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych w zdarzeniach dotyczących odwiedzin stron (dane Insights). Zbiorowe przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy między wspólnymi administratorami zgodnie z art. 26 GDPR, z którą można się zapoznać pod adresem: Informacje na temat przeglądania stron.

 1. Jakie dane przetwarzamy oraz w jaki sposób i dlaczego je przetwarzamy?

3.1 Przetwarzanie danych dotyczących odsłon strony do celów statystycznych

Meta udostępnia nam wgląd na stronę dla naszego fanpage’a. Wgląd na stronę to anonimowe statystyki, które są generowane w wyniku określonych zdarzeń i są śledzone przez Facebook, gdy odwiedzający stronę, np. użytkownik, wchodzi w interakcję z naszą stroną. Dzięki statystykom, które nie zawierają żadnych danych osobowych, możemy sprawdzić, które treści są szczególnie chętnie odwiedzane przez poszczególne grupy osób. Dane te możemy również wykorzystywać do optymalizacji naszego fanpage’a. Stanowi to prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych (przetwarzanie danych osobowych w zdarzeniach dotyczących wglądu na stronę). Podstawą prawną przetwarzania danych związanych z obserwacją strony jest art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. f) GDPR. Ustawienia preferencji reklam na Facebooku można dostosować na swoim koncie na Facebooku:  Ustawienia preferencji reklam na Facebooku.

3.2 Przetwarzanie danych w wyniku kontaktu z nami oraz innych form komunikacji

Sami nie gromadzimy danych osobowych, gdy użytkownik kontaktuje się z nami między innymi za pomocą formularza kontaktowego lub komunikatora Messenger. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, nawiązania kontaktu, związanej z tym administracji technicznej i – o ile nie obowiązują inne ustawowe lub umowne okresy przechowywania danych – będą wykorzystywane przez maksymalnie dwa lata w celu udowodnienia poprawności i prawidłowości przetwarzania oraz w celu dalszej optymalizacji usług.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest jak najszybsze właściwe załatwienie Państwa sprawy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. f) GDPR. Jeśli kontakt jest inicjowany w celu nawiązania lub zawarcia umowy, podstawę prawną będzie stanowił art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) GDPR. Jeśli użytkownik przekaże nam dane osobowe na naszym fanpage’u (np. w ramach komentarzy), proces ten będzie się odbywał na podstawie jego zgody zgodnie z art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. a) GDPR. Zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Jeśli użytkownik chce wymienić się z nami danymi osobowymi, zalecamy skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta.

Dane gromadzone są również w celu organizacji i obsługi konkursów. Odpowiednie szczegóły, takie jak to, jakie dane są przetwarzane w jakim celu, można znaleźć w informacjach o ochronie danych i warunkach danego konkursu.

3.3 Przetwarzanie danych do celów marketingu bezpośredniego

Przetwarzamy dane osobowe w celu informowania Państwa o naszych ofertach, innowacjach, produktach i usługach. Dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego w kontekście naszych uzasadnionych interesów. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. f) GDPR. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego (patrz punkt 4). Po wyrażeniu sprzeciwu Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.

 1. Jakie prawa przysługują użytkownikom?

Zgodnie z GDPR osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • Na mocy art. 15 GDPR mają prawo do otrzymania informacji dotyczących danych osobowych, które są przetwarzane przez odpowiedniego administratora danych.
 • Na mocy art. 16 GDPR mogą zażądać poprawienia danych, o ile ich dane nie są lub przestały być
 • Na mocy art. 17 GDPR osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać usunięcia swoich danych osobowych.
 • Na mocy art. 18 GDPR osoby te mają prawo zażądać ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych.
 • Jeżeli spełnione są warunki określone w art. 20 ust. 1 GDPR, osoby, których dane dotyczą, mają prawo otrzymać swoje dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu            maszynowego formacie.
 • Zgodnie z art. 77 (1) GDPR osoby te mają prawo do złożenia skargi do organu odpowiedzialnego za ochronę danych.
 • Na mocy art. 21 ust. 2 GDPR można w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
 • Zgodnie z art. 21 GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do sprzeciwu, pod warunkiem, że ich dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 (1) lit. f) GDPR (patrz punkty 3.1 i 3.2) i pod warunkiem, że mogą przytoczyć powody związane z ich szczególną sytuacją.

Sprzeciw można zgłosić do nas, podając swoje dane kontaktowe, konkretne przetwarzanie, któremu się sprzeciwiamy, podstawy sprzeciwu wynikające z naszej szczególnej sytuacji oraz nazwę strony fanowskiej lub do Facebooka w przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania wglądu na stronę w celach statystycznych (patrz punkt 3.1). W przypadku otrzymania zapytania, które należy do zakresu odpowiedzialności Facebooka, przekażemy je do Facebooka w celu dalszego przetwarzania.

W przypadku chęci skorzystania z praw przysługujących podmiotom danych w stosunku do Facebooka, należy skontaktować się z Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Z praw tych można skorzystać online, korzystając z formularza kontaktowego na stronie Facebooka.

Aby skorzystać z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, w kontaktach z nami, należy skorzystać z danych kontaktowych podanych w punkcie 2.