NL

Privacybeleid

Inhoudsopgave

Gerlach Zolldienste GmbH (hierna ook te noemen ā€œGerlachā€, ā€œwijā€), een DHL Group onderneming, is verheugd dat u onze website bezoekt en geĆÆnteresseerd bent in ons bedrijf en onze diensten. Het is belangrijk voor ons om uw persoonlijke gegevens te beschermen tijdens de verwerking van al onze processen. Hieronder leggen wij uit welke informatie Gerlach verzamelt wanneer U gebruik maakt van onze website www.gerlach-customs.com (ā€œwebsiteā€) en/of Gerlach douane afhandeling en diensten.

 

 

I. Algemeen

 1. Contactgegevens van verantwoordelijken voor de verwerking

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking uitgevoerd door:

Gerlach Zolldienste GmbH

KeniastraƟe 12

D-47269 Duisburg

Telefoon +49 (0)203 348 599-100

Fax. +49 (0)203 348599-11

[email protected]

 

Deutsche Post AG

Groep gegevensbescherming

53250 Bonn

Duitsland

 

 

Gerlach douane diensten worden aangeboden in verschillende landen. Afhankelijk van het land dat u selecteert via het contactformulier op onze website, worden uw gegevens verwerkt door de volgende verantwoordelijken:

 

Controller rechtspersonen

 

Als u vragen hebt over gegevensbescherming met betrekking tot onze website of de Ā aangeboden diensten, kunt u contact opnemen met: [email protected].

 

 1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geĆÆdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (ā€œbetrokkeneā€); een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geĆÆdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

 1. Rechten van de betrokkenen

U hebt de volgende rechten:

 

a) U kunt informatie opvragen over uw persoonsgegevens die worden verwerkt door de respectieve verwerkingsverantwoordelijken.

 

b) U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren, te wissen of te blokkeren, mits deze handelingen wettelijk zijn toegestaan en in overeenstemming zijn met de bestaande contractuele voorwaarden.

 

c) U kunt verzoeken om uw gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat.

 

d) U hebt het recht om bezwaar te maken als de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang.

 

e) Als u toestemming hebt gegeven voor bepaalde verwerkingen, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

 

f) Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de regelgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor Gerlach is:

 

Rijkscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Noordrijn-Westfalen

Kavalleriestr. 2-4

40213 DĆ¼sseldorf

 

Als u uw rechten als betrokkene wilt doen gelden, gebruik dan bovenstaand contactadres onder I. 1.

 

 1. Bewaartermijn

Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Daarnaast kunnen gegevens worden opgeslagen op grond van wettelijke of contractuele bewaartermijnen. Gegevens worden ook geblokkeerd of gewist als een wettelijke bewaartermijn afloopt, tenzij verdere opslag van de gegevens om contractuele redenen vereist is. Meer informatie over bewaartermijnen in verband met bepaalde producten en diensten vindt u in de onderstaande paragrafen.

Ā 

 1. Categorieƫn van ontvangers

Gerlach douane services worden aangeboden in verschillende landen. Afhankelijk van het gekozen land worden uw gegevens verwerkt door de verantwoordelijken vermeld onder I. 1. Wij verkopen, dragen uw gegevens niet over aan derden en zullen dit ook in de toekomst niet doen, tenzij dit wettelijk verplicht is, noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of u toestemming heeft gegeven voor een dergelijke overdracht. Externe dienstverleners die namens ons gegevens verwerken (bijv. IT-diensten) bieden voldoende garanties dat passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat de verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU. Zij zijn contractueel verplicht tot strikte geheimhouding in overeenstemming met Art 28 GDPR. In deze gevallen blijven wij verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Externe dienstverleners verwerken persoonlijke gegevens alleen volgens de gedocumenteerde instructies van de respectieve controller.

Ā 

 1. Doorgifte aan derde landen

Als een overdracht van uw persoonsgegevens naar een derde land plaatsvindt, gebeurt dit op basis van het DHL Group Data Privacy Policy (Binding Corporate Rules), de standaard contractuele clausules van de EU of een vrijstelling onder de GDPR.

Ā 

 1. Gegevensbeschermingsbeleid van DHL Group

Het privacybeleid van DHL Group regelt de normen voor gegevensverwerking die van toepassing zijn op het hele concern, met bijzondere aandacht voor de overdracht van gegevens naar derde landen, d.w.z. de overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de EU die geen adequaat niveau van gegevensbescherming hebben. Als u meer wilt weten over het privacybeleid van DHL Group, klik dan hier.

 

 1. Beveiliging van gegevens

Wij nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen misbruik of verlies. Je gegevens worden bijvoorbeeld opgeslagen in een beveiligde werkomgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. In bepaalde gevallen worden je persoonlijke gegevens tijdens de overdracht gecodeerd met behulp van SSL-technologie (Secure Socket Layer). Dit betekent dat een erkende versleutelingsmethode wordt gebruikt voor de communicatie tussen uw computer en onze servers, op voorwaarde dat uw browser SSL ondersteunt.

 

Als u per e-mail met ons wilt communiceren, houd er dan rekening mee dat de vertrouwelijkheid van de verzonden informatie niet gegarandeerd is. Derden kunnen de inhoud van e-mailberichten bekijken. Wij raden u daarom aan vertrouwelijke informatie die aan deze personen is gericht per post te versturen.

Ā 

 1. Wijzigingen in de Privacy kennisgeving

De inhoud van deze Privacy kennisgeving wordt regelmatig herzien. De verantwoordelijken voor de verwerking behouden zich het recht voor om de Privacy kennisgeving te allen tijde met of zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer daarom regelmatig of er wijzigingen zijn.

 

Deze Privacy kennisgeving is voor het laatst bijgewerkt: 22.05.2024

 

 

II. Doeleinden van verwerking

 1. Bezoek aan onze website

 

Wanneer u deze website bezoekt, worden om veiligheidsredenen tijdelijk gegevens opgeslagen op de webservers die identificatie mogelijk maken. De volgende gegevens worden verzameld:

 • Hostnaam van de computer die toegang krijgt
 • IP-adres
 • Website vanwaar u deze website hebt bezocht
 • Een lijst van de pagina’s die u op onze website hebt bezocht
 • De datum en duur van uw bezoek, melding of het bezoek succesvol was
 • De hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Informatie over de identificatiegegevens van het browsertype en het besturingssysteem dat u gebruikt

 

Tijdelijke opslag van deze gegevens is noodzakelijk tijdens uw bezoek aan de website om de website aan u te kunnen leveren. Verdere opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. Vanwege de beschreven doeleinden hebben we een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken in overeenstemming met art. 6 (1) (f) GDPR.

 

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor het aanbieden van de website is dit het geval wanneer de sessie is beƫindigd. De logbestanden (toegangslogs) worden gedurende 24 uur bewaard voor de directe en exclusieve toegang van de beheerders. Daarna zijn ze alleen indirect beschikbaar via het herstellen van back-upbanden en worden ze na 90 dagen definitief verwijderd.

 

Aanvullende persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet verwerkt, tenzij u deze informatie vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld bij het invullen van een online contactformulier, in het kader van een registratie, de uitvoering van een contract of in het kader van een aanvraag.

 

 1. Contact

Indien U contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website om advies te vragen over de Gerlach douane services, dan worden Uw naam, e-mail adres en telefoonnummer verwerkt. U kunt ook verdere informatie invullen in een vrij tekstveld. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het beantwoorden van de aanvraag, het in contact komen en de bijbehorende technische administratie. Het is ons gerechtvaardigd belang om uw verzoek zo snel mogelijk correct af te handelen. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is Art 6 (1) (f) GDPR. Als we in contact komen om een contract te initiƫren of te sluiten, is de rechtsgrondslag Art 6(1)(b) GDPR.

 

Als U het contactformulier gebruikt om een zending aan te melden voor export via het digitale douaneplatform van Gerlach, is de volgende uitleg (onder 3.) van toepassing.

 

 1. Registratie op ons digitale douaneplatform

 

a) Klantenaccount

 

Om gebruik te kunnen maken van de diensten op ons digitale douaneplatform in de landen waar het platform wordt aangeboden, moet u zich registreren voor een klantenaccount op onze website. De klantenaccount is nodig om u de functies en hulpmiddelen van het platform te kunnen bieden en om u in staat te stellen contractuele aanbiedingen te ontvangen. Dit kan via het contactformulier op onze website of door direct contact op te nemen met een Gerlach contactpersoon. U ontvangt dan een link naar het digitale douaneplatform (https://app.gerlach-customs.com/registration/).

 

Wanneer u zich registreert op het platform, dient u in het bijzonder de volgende persoonlijke gegevens te verstrekken:

 

– Volledige naam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Wachtwoord

– Land

– Belasting ID

 

Nadat je je gegevens hebt ingevoerd, ontvang je een e-mail van ons. Om je registratie te voltooien, moet je de bevestigingslink accepteren. Als onderdeel van het registratie- en bevestigingsproces worden je IP-adres en het tijdstip van registratie of bevestiging ook opgeslagen om je registratie te verifiƫren.

 

Je hebt ook de mogelijkheid om je account na registratie te beheren.

 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is artikel 6 (1) (b) GDPR. Uw registratiegegevens worden bewaard totdat u besluit uw account te verwijderen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is.

 

b) Gegevensverwerking voor de uitvoering van het contract

 

In het kader van de douaneafhandelingsdiensten worden persoonsgegevens verwerkt op basis van de met u gesloten contracten. Deze gegevens worden onder andere gebruikt om douaneaangiften in te dienen, betalingen te verwerken en, indien nodig, kredietcontroles uit te voeren. Bepaalde verzendgegevens worden doorgegeven aan de autoriteiten van het land van doorvoer of bestemming – afhankelijk van de relevante wettelijke bepalingen – ten behoeve van inklaring en belastingheffing of voor veiligheidscontroles. Deze gegevens omvatten meestal uw persoonlijke contactgegevens en die van de ontvanger (bijv. naam, adres van de verzender en ontvanger, e-mailadres, telefoonnummer, verzendinformatie, leveringsdocumenten zoals de verwerkte handtekening.

 

Je kunt kiezen uit twee betalingsopties: Factuur of creditcard. Als je creditcard als betaalmiddel kiest, raadpleeg dan ook sectie 2d.

In de regel is artikel 6 (1) (b) GDPR de rechtsgrondslag, aangezien de verwerking wordt uitgevoerd om een contract na te komen waarbij u (indirect) betrokken bent en om de correcte levering van de dienst aan te tonen. Daarnaast wordt de gegevensverwerking uitgevoerd om te voldoen aan wettelijke verplichtingen in overeenstemming met Art 6 (1) (c) GDPR in verband met de uitvoering van het contract.

 

c) Gegevensverwerking voor veiligheidsdoeleinden

 

Gerlach dient zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van douane, exportcontroles en sancties en andere relevante rechtsgebieden (ā€œbuitenlandse handel en douanewetgevingā€) bij het verlenen van inklaringsdiensten en services. Gerlach is daarom verplicht maatregelen te nemen om te voorkomen dat klanten, geadresseerden, afzenders of andere partijen in opdracht van de klant (hierna te noemen ā€œpersoonā€) gebruik maken van de diensten van Gerlach, indien een persoon is opgenomen op de lijst van personen in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen.

 

Gerlach controleert regelmatig namen, contactgegevens en andere verstrekte informatie aan de hand van sanctielijsten. In het geval van een mogelijke match, zal Gerlach tijdelijk de service opschorten totdat verdere validatie is uitgevoerd en behoudt zich het recht voor om direct contact op te nemen met dergelijke personen voor identiteitsverificatie. Indien deze activiteit de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengt, wordt dit gedaan op basis van de toepasselijke wetgeving in samenhang met Art 6 (1) (c) GDPR en het legitieme belang van Gerlach op grond van Art 6 (1) (f) GDPR om risico’s te minimaliseren, om overtredingen van exportwetten te voorkomen en om onze douane status als Authorized Economic Operator (AEO) te behouden.

 

d) Betalingsdiensten

Afhankelijk van de betalingsmethode die u kiest, maken we gebruik van betalingsdiensten van derden. In dit geval worden je gegevens ook verwerkt in een zogenaamd derde land, d.w.z. dat gegevens worden overgedragen naar een land buiten de Europese Unie (EU) / Europese Economische Ruimte (EER) of van daaruit toegankelijk zijn. Deze gegevensoverdracht is noodzakelijk voor de uitvoering van het betreffende transportcontract (bijv. inklaring).

 

Neem de informatie over gegevensbescherming van de betalingsdienstaanbieder in acht. Meer informatie vindt u hier:

https://stripe.com/en-es/guides/general-data-protection-regulation#stripe-and-the-gdpr

 

 

 1. Banen en carriĆØres bij Gerlach

Op onze website heeft u de mogelijkheid om te zoeken naar vacatures bij Gerlach. Wij linken naar de carriĆØre pagina van dhl.com.

 

a) Wie is verantwoordelijk voor deze carriĆØresite?

 

Verantwoordelijk voor deze website is:

 

Deutsche Post AG

Charles-de-Gaulle Str. 20

53113 Bonn

 

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonlijke gegevens op deze carriĆØresite, kun je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Deutsche Post AG, hetzij per post naar het opgegeven adres of per e-mail naar [email protected].

 

b) CarriĆØre pagina voor Gerlach in TsjechiĆ«

Als onderdeel van de sollicitatieprocedure in Tsjechiƫ, heeft u de mogelijkheid om de volgende persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u solliciteert voor geselecteerde posities via een online formulier: Naam, e-mailadres, telefoonnummer en uw curriculum vitae.

 

GERLACH spol. s r.o., ID: 18626165, met statutaire zetel te K Vypichu 1086, RudnĆ” u Prahy, verwerkt de hierboven vermelde persoonsgegevens als de verantwoordelijke voor de selectieprocedure voor de respectieve functie. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door de dienstverlener Alma Career Czechia s.r.o. via zijn teamio-platform.

 

Meer informatie over de gegevensverwerking door Alma Career Czechia s.r.o., Menclova 2538/2, 180 00 Prague 8, ID: 264 41 381, is te vinden op https://almacareer.com/gdpr.

 

Your data will be processed as part of the proper processing of your application in order to assess your suitability for the position you are applying for. It therefore serves to establish an employment relationship in accordance with Art 6 (1) (b) GDPR. We store your data for a period of 6 months. If you give your consent to processing beyond the selection process for the specific position, your details and curriculum vitae will be stored for 3 years.

 

Uw gegevens worden verwerkt als onderdeel van de juiste verwerking van uw sollicitatie om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie waarop u solliciteert. Ze dienen daarom om een arbeidsrelatie tot stand te brengen in overeenstemming met Art 6 (1) (b) GDPR. We bewaren je gegevens voor een periode van 6 maanden. Als u toestemming geeft voor verwerking buiten het selectieproces voor de specifieke functie, worden uw gegevens en curriculum vitae 3 jaar bewaard.

 

 1. Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieĆ«n (hierna ā€œtechnologieĆ«nā€ genoemd) die ons bijvoorbeeld in staat stellen om de bezoekfrequentie op onze website en het aantal bezoekers te bepalen en om onze aanbiedingen zo handig en efficiĆ«nt mogelijk te maken.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt u geĆÆnformeerd dat er technisch noodzakelijke cookies worden geplaatst. De verwerking van gegevens door middel van technisch noodzakelijke technologieĆ«n is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art 6 (1) (f) GDPR om ervoor te zorgen dat u onze website op de best haalbare manier kunt gebruiken, dat onze website naar behoren functioneert en om een aangename en probleemloze gebruikerservaring te garanderen. Dit type technologie wordt uitsluitend opgeslagen voor de duur van uw bezoek aan onze website. Ze worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

 

U wordt er ook op gewezen dat u toestemming kunt geven voor het gebruik van technologieĆ«n die technisch niet noodzakelijk zijn in de zin van Art 6 (1) (a) GDPR. Het doel van het gebruik van deze technologieĆ«n is bijvoorbeeld om u optimale gebruikersbegeleiding te bieden en om u te ā€œherkennenā€ en om u bij herhaaldelijk gebruik zo gevarieerd mogelijke websites en nieuwe inhoud te kunnen presenteren. Deze technologieĆ«n worden alleen verwerkt op basis van uw eerder verleende toestemming in overeenstemming met Art 6 (1) (a) GDPR.

Meer informatie, inclusief de mogelijkheid om reeds gegeven toestemming in te trekken, vindt u hier:

 

 1. Links naar sociale media

 

Onze website bevat eenvoudige links naar de volgende sociale netwerken:

 

– Facebook (geĆ«xploiteerd door: Meta Platforms Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)

– Twitter (geĆ«xploiteerd door: Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten)

– LinkedIn (geĆ«xploiteerd door: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland)

– YouTube (beheerd door: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS)

 

In deze gevallen worden gegevens alleen doorgegeven aan de bovengenoemde exploitanten van sociale media als op het bijbehorende pictogram (bijvoorbeeld de ā€œfā€ van Facebook) wordt geklikt. Als u op een van deze pictogrammen klikt, wordt in een pop-upvenster een pagina van de betreffende social media-exploitant geopend. Daar kunt u informatie over onze producten publiceren in overeenstemming met de bepalingen van de social media-exploitant.

 

Daarnaast wordt op sommige van de pagina’s die wij aanbieden vrij toegankelijke inhoud van de externe aanbieder YouTube weergegeven. We geven geen persoonlijke gegevens door aan deze externe aanbieders om de inhoud weer te geven. YouTube heeft zijn eigen cookie- en gegevensbeschermingsrichtlijnen, waarop wij geen invloed hebben. Informatie over de gegevens die door externe aanbieders worden verzameld, kunt u opvragen bij de desbetreffende aanbieder.

Ā 

 

 1. Google Maps

We gebruiken Google Maps (API) van Google Cloud EMEA Limited, Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2, Ierland (ā€œGoogleā€) op onze website. Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie te visualiseren.

Wanneer de Google Maps-functie wordt geactiveerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (bijv. uw IP-adres) overgebracht naar de servers van Google en daar opgeslagen. Hierbij kan ook overdracht naar de servers van Google LLC. in de VS plaatsvinden. De kaartweergave op onze website kan alleen worden gebruikt als Google Maps is geactiveerd.

 

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van art. 6 (1) (a) GDPR. Met de kaart kun je onze locaties zien en ons gemakkelijker vinden.

Je kunt beslissen of je eenmalig of permanent toestemming wilt geven. Als je permanent toestemming geeft, wordt je toestemming niet meer gevraagd voor alle toekomstige bezoeken. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken in de ā€œToestemmingsinstellingenā€.

 

Tijdens het zoeken naar een locatie wordt alleen het door de gebruiker ingevoerde zoekadres verzonden. We koppelen het ingevoerde zoekadres niet aan de gebruiker en slaan het ook niet op.

 

Detailed information on data protection in connection with the use of Google Maps can be found on the Google website: Google Privacy Policy; Google Terms of Service.

 

Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps is te vinden op de website van Google: Privacybeleid van Google; Servicevoorwaarden van Google.

Ā 

 1. Google Tag Manager

We gebruiken Google Tag Manager, een webservice van Google om websitetags te beheren. De tool Google Tag Manager zelf (die de tags implementeert) is een cookie-arm domein en verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie. De tool activeert andere tags die gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als deze optie is uitgeschakeld op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die zijn geĆÆmplementeerd met Google Tag Manager. Meer informatie over Tag Manager is te vinden in de informatie over Google Tag Manager

 

 

Bescherming van gegevens Facebook Fanpage ā€œGerlachā€

 1. Introductie

 

Wij heten u van harte welkom op onze Facebook fanpage en danken u voor uw interesse in ons bedrijf, onze producten en diensten. In het volgende willen wij U informeren over aspecten van gegevensbescherming bij het bezoeken van onze fanpage.

 • Onze fanpagina werd ons ter beschikking gesteld door Meta Platforms Inc (Facebook) (hierna ā€œMetaā€ of ā€œplatformexploitantā€) in overeenstemming met de toepasselijke gebruiksvoorwaarden. De platformbeheerder is als enige verantwoordelijk voor de technische werking van de fanpagina.
 • Wij zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud die we op de site publiceren en voor de interactie met bezoekers.
 • De platformbeheerder beheert de volledige IT-infrastructuur van het platform, verschaft zijn eigen gegevensbeschermingsinformatie en heeft zijn eigen relatie met de gebruikers die op het platform zijn geregistreerd. Hij is als enige verantwoordelijk voor alle gegevensbeschermingskwesties met betrekking tot uw gebruikersprofiel, waartoe wij geen toegang hebben.
 • Enerzijds hebben wij geen invloed op de gegevensverwerking door de platformexploitant en anderzijds kunnen wij niet herkennen in welke mate, voor welke doeleinden en hoe lang de gegevens door de platformexploitant worden opgeslagen en, indien nodig, worden geĆ«valueerd, gekoppeld en doorgegeven aan derden.
 • Houd er rekening mee dat uw gegevens ook buiten de Europese Unie/Europese Economische Ruimte kunnen worden verwerkt. Dit kan leiden tot gegevensbeschermingsrisico’s voor gebruikers, aangezien er mogelijk geen adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd en de handhaving van de rechten van de betrokkenen kan worden beperkt.
 • Meer informatie over de verwerking van gegevens, waarvoor alleen Facebook verantwoordelijk is, kunt u vinden in het privacybeleid en het cookiebeleid van Facebook.
 • Als u rechtstreeks contact met ons wilt opnemen, d.w.z. zonder tussenkomst van Facebook, gebruik dan de contactgegevens op onze website.

 

 1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Gerlach Zolldienste GmbH, KeniastraƟe 12, D-47269 Duisburg, Duitsland, is verantwoordelijk voor de op de Facebook fanpage https://www.facebook.com/Gerlach geplaatste informatie en de verwerking daarvan.

Voor zover het de verwerking van persoonsgegevens in het kader van Page Insights betreft, is de platformbeheerder samen met ons verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. De gezamenlijke verwerking is gebaseerd op een overeenkomst tussen de gezamenlijke verantwoordelijken in overeenstemming met Art. 26 GDPR:

– Meta Platforms Inc. (Facebook): Page Insights wijziging met betrekking tot de verantwoordelijke

If you would like to exchange personal data with us, we recommend that you contact our customer service.

 

 1. Welke gegevens verwerken wij en hoe en waarom verwerken wij uw gegevens?

3.1. Gegevensverwerking in het kader van de Facebook FanpageĀ Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 

Wij gebruiken onze Facebook Fanpage om informatie met u te delen, bijvoorbeeld over ons bedrijf, producten en diensten, en om met u te communiceren over verschillende onderwerpen en dienovereenkomstig te reageren op uw vragen. De bijbehorende gegevensverwerking wordt uitgevoerd om onze legitieme belangen te beschermen in overeenstemming met art. 6 para. 1 letter f) GDPR. Ons legitieme belang ligt in public relations en communicatie.

De gegevens die u op onze website invoert, zoals commentaren, likes, afbeeldingen, video’s, enz. worden door de platformexploitant gepubliceerd en door ons uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden verwerkt. Wij behouden ons het recht voor om onwettige inhoud te verwijderen indien dit noodzakelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij berichten die in strijd zijn met de wet of illegaal zijn, haatcommentaren, beledigende commentaren (expliciet seksuele inhoud) of bijlagen (bijv. afbeeldingen of video’s) die in strijd kunnen zijn met auteursrechten, persoonlijke rechten, strafrecht of de ethische principes van Gerlach.

Als u persoonlijke gegevens met ons wilt uitwisselen, raden wij u aan contact op te nemen met onze klantenservice.

 

3.2 Gegevensverwerking van Page Insights voor statistische doeleinden

Meta voorziet ons van Page Insights, waarvoor wij samen met Meta verantwoordelijk zijn. Page Insights zijn anonieme statistieken die worden gemaakt op basis van bepaalde gebeurtenissen en die door Facebook worden verzameld via cookies en soortgelijke technologieƫn wanneer een gebruiker zoals jij interactie heeft met onze Facebook fanpagina. We kunnen de Page Insights, die geen persoonlijke gegevens bevatten, gebruiken om te herkennen welke inhoud het meest wordt opgevraagd door welke groep mensen. Vervolgens kunnen we onze Facebook fanpagina optimaliseren. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking in de context van Page Insights is het waarborgen van onze legitieme belangen in overeenstemming met Art. 6 (1) (f) GDPR. We willen erop wijzen dat deze gegevensverwerking ook kan plaatsvinden ongeacht of je bent ingelogd of geregistreerd. Wij kunnen geen invloed uitoefenen op het gebruik van cookies en soortgelijke technologieƫn op de Facebook fanpagina en verwijzen in dit verband naar uw mogelijkheid als gebruiker om via de betreffende cookiebanner op de Facebook fanpagina uw instellingen met betrekking tot de bijbehorende gegevensverwerking te maken (het al dan niet verlenen van uw toestemming).

Ā 

3.3. Welke rechten hebben gebruikers?

Als u uw rechten als betrokkene jegens ons wilt uitoefenen in overeenstemming met I. 3, gebruik dan de contactgegevens vermeld onder I. 1.

U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van pagina-inzichten voor statistische doeleinden (zie punt 3.1) bij de platformbeheerder.

Met betrekking tot gezamenlijk verantwoorde gegevensverwerking kunt u uw rechten doen gelden bij en tegen elke afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke. Als u uw rechten als betrokkene tegenover de beheerders van de Facebook fanpagina wilt doen gelden, gebruik dan de daar vermelde contactmogelijkheden.

Als we een vraag ontvangen die onder de verantwoordelijkheid van Meta valt, sturen we deze door voor verdere verwerking.

 

3.4. Duur van de opslag

De duur van de opslag van uw gegevens hangt af van de respectieve context van de verwerking en is gebaseerd op de kadervoorwaarden voor gegevensbescherming. Alle openbare bijdragen van u op onze websites blijven voor onbepaalde tijd op onze websites staan, tenzij we ze verwijderen vanwege een update van de oorspronkelijke bijdrage, een overtreding van de wet of een schending van onze richtlijnen. Natuurlijk kunt u uw bericht, commentaar enz. op elk gewenst moment zelf verwijderen of uw recht op verwijdering tegen ons doen gelden. Wij hebben geen invloed op het verwijderen van je gegevens door Meta en verwijzen je daarom naar het privacybeleid van de platformbeheerder.

 

 

Selecteer uw land

Volg ons op: