Privacybeleid

Table des matières
Primary Item (H2)

Gerlach & Co. Internationale Expediteurs BV (hierna ook “Gerlach”, “wij”) een onderneming van de Deutsche Post DHL Group, hecht veel belang aan uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens in onze dagelijkse bedrijfsprocessen.

Wij verwerken persoonlijke data die verzameld worden wanneer u onze website bezoekt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Ons gegevensbeschermingsbeleid is ook gebaseerd op de richtlijnen voor gegevensbescherming die van toepassing zijn op de Deutsche Post DHL-groep. Hieronder informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze website www.gerlach-customs.com (“website”).

I. Algemeen

 1. Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en de functionaris voor gegevensbescherming

Verantwoordelijk voor de exploitatie van deze website

Gerlach Zolldienste GmbH
Keniastraße 12
D-47269 Duisburg
Tel. +49 (0)203 348 599-100
Fax. +49 (0)203 348599-11
[email protected]

Verantwoordelijk voor Gerlach Douane diensten en services:
Gerlach & Co. N.V.
Schouwkensstraat 7
Haven 200
B-2030 Antwerpen
Tel: +32 3 7000 500
E-mail: [email protected]

Mocht u nog vragen hebben over gegevensbescherming in verband met onze website of de aangeboden diensten, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Deutsche Post AG
Gabriela Krader LL.M.
Corporate gegevensbescherming
53250 Bonn
Duitsland
E-mail: [email protected]

 1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 1. Recht van de betrokkenen

U geniet de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

 1. a) In overeenstemming met Art. 15 GDPR, kunt u informatie opvragen over uw persoonsgegevens die door de specifieke verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.
 2. b) U kunt verzoeken om rectificatie in overeenstemming met Art. 16 GDPR indien uw gegevens niet (meer) correct zijn.
 3. c) U kunt verzoeken om het wissen van uw persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 17 GDPR.
 4. d) In overeenstemming met Art. 18 GDPR heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
 5. e) Indien aan de vereisten van Art. 20 (1) GDPR zijn voldaan, heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen.
 6. f) U heeft het recht om bezwaar te maken in overeenstemming met Art. 21 GDPR indien de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang.
 7. g) Indien u toestemming hebt gegeven voor een bepaalde vorm van verwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de desbetreffende contactadressen hiervan in kennis te stellen.
 8. h) Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in overeenstemming met Art. 77 (1) GDPR.

De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor “Gerlach” is:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-999
E-mail: [email protected]

Gelieve contact op te nemen met bovenstaand adres indien u uw rechten op het gebied van gegevensverwerking wenst uit te oefenen.

Gegevensverwerking bij de uitoefening van uw rechten:

Om uw verzoek te kunnen verwerken, alsook voor identificatiedoeleinden, willen wij u erop wijzen dat wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van artikel 6 para. 1 zin 1 letter c) GDPR.

 1. Duur van de opslag

Uw persoonsgegevens worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Daarnaast kunnen gegevens worden opgeslagen op grond van wettelijke of contractuele bewaartermijnen. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een wettelijk voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij de gegevens om contractuele redenen nog langer moeten worden bewaard. Raadpleeg de onderstaande paragrafen voor meer informatie over bewaartermijnen in verband met specifieke producten en diensten.

 1. Categorieën van ontvangers

Wij verkopen, dragen of geven uw gegevens op geen enkele andere manier door aan derden en zullen dit ook in de toekomst niet doen, tenzij dit wettelijk verplicht is, noodzakelijk is voor de doeleinden van het contract of u toestemming hebt gegeven voor een dergelijke doorgifte. Externe dienstverleners die namens ons gegevens verwerken (bijv. klantenserviceactiviteiten, IT-diensten), bieden afdoende garanties dat passende technische en organisatorische maatregelen zijn geïmplementeerd op een zodanige wijze dat de verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU. Zij zijn contractueel verplicht tot strikte geheimhouding in overeenstemming met Art. 28 GDPR. In deze gevallen blijven wij verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Externe dienstverleners verwerken persoonsgegevens alleen op gedocumenteerde instructies van de desbetreffende verantwoordelijken voor de verwerking.

 1. Doorgifte naar derde landen

De verwerking van uw gegevens vindt ook plaats in landen buiten de EU. Naast de voorschriften van de EU GDPR vindt de verwerking van persoonsgegevens ook plaats op basis van de Binding Corporate Rules en de EU Standard Contractual Clauses.

 1. Beleid inzake gegevensbescherming van de groep

Het DPDHL Groepsbeleid inzake gegevensbescherming regelt de normen voor gegevensverwerking die van toepassing zijn in de hele Groep, met speciale aandacht voor doorgiften naar derde landen, d.w.z. doorgiften van persoonsgegevens naar landen buiten de EU die geen erkend adequaat niveau van gegevensbescherming hebben. Als u meer wilt weten over het Groepsbeleid inzake gegevensbescherming, klik dan hier.

 1. Beveiliging gegevens

Wij treffen alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik of verlies. Zo worden uw gegevens bijvoorbeeld opgeslagen in een beveiligde werkomgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. In bepaalde gevallen worden uw persoonsgegevens tijdens de overdracht gecodeerd met behulp van SSL-technologie (Secure Socket Layer). Dit betekent dat een goedgekeurde versleutelingsmethode wordt gebruikt voor de communicatie tussen uw computer en onze servers, mits uw browser SSL ondersteunt.

Indien u per e-mail met ons wenst te communiceren, dient u er rekening mee te houden dat de vertrouwelijkheid van de verzonden informatie niet kan worden gegarandeerd. De inhoud van de e-mailberichten kan door derden worden gelezen. Wij raden u daarom aan vertrouwelijke informatie die aan hen is gericht per post te versturen.

 1. Wijzigingen van het privacybeleid

De inhoud van dit privacybeleid wordt op regelmatige basis herzien. De beheerders behouden zich het recht voor om het privacybeleid te allen tijde met of zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer daarom regelmatig of er wijzigingen zijn.

II. Verwerking van gegevens wanneer u onze website bezoekt

 1. Bezoek aan onze website

“Gerlach” zorgt ervoor dat de gegevens van bezoekers van deze website worden beschermd. Wanneer u deze website bezoekt, slaan de webservers om veiligheidsredenen tijdelijk gegevens op die identificatie mogelijk kunnen maken. De volgende gegevens worden verzameld:

– hostnaam van de toegang hebbende computer

– IP-adres

– website van waaruit u deze website hebt bezocht

– een lijst van de sites die u in het kader van onze algemene aanwezigheid op internet hebt bezocht

– datum en duur van uw bezoek, vermelding of het bezoek succesvol was

– volume van de overgedragen gegevens

– informatie over de identificatiegegevens van het door u gebruikte browsertype en besturingssysteem

Andere persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet verzameld, tenzij u deze gegevens uit eigen beweging verstrekt, bijv. bij het invullen van een online-contactformulier, in het kader van een registratie, een klantenenquête, een prijsvraag, de afwikkeling van een contract of in verband met een aanvraag.

De tijdelijke opslag van deze gegevens is tijdens uw bezoek aan de website noodzakelijk om de website aan u te kunnen leveren. Verdere opslag in logbestanden wordt uitgevoerd om de functionaliteit van de website en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. Deze doeleinden vallen ook onder een rechtmatig belang bij gegevensverwerking. Deze maatregel wordt genomen op basis van artikel 6 para. 1 zin 1 letter f) GDPR.

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval wanneer de sessie wordt beëindigd. De logbestanden (toegangslogs) worden gedurende 24 uur bewaard, zodat de beheerders er rechtstreeks en uitsluitend toegang toe hebben. Daarna zijn ze alleen indirect beschikbaar via een restore vanaf back-up tapes en worden ze na 30 dagen definitief verwijderd.

 1. Registratie op ons platform

a. Klantenrekening

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, dient u zich als klant aan te melden op onze website. Hiervoor is een registratie vereist. Een registratie voor een klantenaccount is vereist om u de functies en hulpmiddelen van uw platform te kunnen bieden en om u in staat te stellen aanbiedingen van ons te verkrijgen.

Bovendien hebt u de mogelijkheid om uw account na registratie te beheren.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is artikel 6 para. 1 zin 1 letter b) GDPR. Uw registratiegegevens worden bewaard totdat u besluit uw account te verwijderen, tenzij de wet een langere bewaartermijn voorschrijft.

Als u zich wilt registreren, dient u de volgende persoonlijke gegevens te verstrekken:

 • Bedrijfsnaam
 • Opgave per jaar
 • Volledige naam
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Wachtwoord
 • Land
 • BTW-ID

Na het verzenden van uw gegevens ontvangt u een e-mail van ons. Om uw registratie te voltooien, moet u de bevestigingslink bevestigen. In het kader van de registratie en bevestiging worden ook uw IP-adres en het tijdstip van registratie of bevestiging opgeslagen om uw registratie te controleren.

b. Gegevensverwerking voor de uitvoering van contracten

In het kader van de verleende diensten, met name transport- en logistieke diensten, worden persoonsgegevens verwerkt op basis van met u gesloten contracten. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor de uitvoering van een (vertragings)contract, voor de administratie van klantgegevens, voor de verwerking van betalingen en, indien nodig, voor de uitvoering van kredietcontroles. Bepaalde verzendgegevens worden verstrekt aan de autoriteiten van het land van doorvoer of bestemming – afhankelijk van de relevante wettelijke vereisten – met het oog op douaneafhandeling en belastingheffing of voor veiligheidscontroles. Die gegevens omvatten in het algemeen de naam en het adres van de afzender, de naam en het adres van de ontvanger, een beschrijving van de goederen, de hoeveelheid, het gewicht en de waarde van de zending.

Voor de uitvoering van een (aangifte)overeenkomst worden persoonsgegevens van de klant en de (alternatieve) ontvanger verwerkt (bijv. naam, adres van de afzender en de (alternatieve) ontvanger, e-mailadres, telefoonnummer, verzendinformatie, afleveringsdocumentatie, zoals handtekening, GPS-gegevens en tijdstip van de aflevering, bankgegevens, identificatiegegevens).

In de regel is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, zin 1, onder b), van de GDPR. 1 zin 1 letter b) GDPR, aangezien de verwerking wordt uitgevoerd voor de uitvoering van een contract waarbij u (indirect) betrokken bent en voor het bewijs van de correcte levering van de dienst. Bovendien vindt de gegevensverwerking plaats om te voldoen aan wettelijke verplichtingen overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder c), GDPR. 1 zin 1 letter c) GDPR in verband met de uitvoering van het contract.

c. Gegevensverwerking voor beveiliging, kwaliteitsborging en procesoptimalisatie

Wij verwerken de in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verzamelde gegevens voor (gegevens)veiligheidsdoeleinden (bijv. voor het opsporen van strafbare feiten of misbruik), voor het opstellen van statistieken en voor kwaliteitsborging, procesoptimalisering en planningsbetrouwbaarheid, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij deze verwerking om de goede werking en voortdurende verbetering van de specifieke producten en diensten te waarborgen. Naar onze mening is er geen sprake van een zwaarder wegend belang dat bescherming verdient, aangezien de intensiteit van de verwerkingen uiterst gering is, bijvoorbeeld door het gebruik van pseudoniemen. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6 para. 1 zin 1 letter f) GDPR.

d. Gegevensverwerking voor verkoopdoeleinden

Indien u zich aanmeldt als klant, worden uw adresgegevens (bijv. naam, adres) verwerkt om u te informeren over aanbiedingen, nieuws, producten en diensten van “Gerlach”. De rechtsgrondslag voor voornoemde verwerking is artikel 6 para. 1 zin 1 letter f) GDPR. Het gerechtvaardigde belang van ons is met name gelegen in een optimale en klantspecifieke dienstverlening. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking. Om uw recht uit te oefenen, volstaat het om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar [email protected]

Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen wij uw e-mailadres gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 para. 1 zin 1 letter a) GDPR.

U kunt het ontvangen van informatie en nieuws per e-mail op elk gewenst moment stopzetten door op de desbetreffende link onderaan de e-mail te klikken. U kunt uw toestemming ook te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken via het bovenstaande contactadres.

Als u zich afmeldt voor e-mailcommunicatie of uw toestemming intrekt, worden de betreffende gegevens uit de mailinglijst verwijderd of geblokkeerd en niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

Wij voeren een succesmeting uit als onderdeel van het e-mailverspreidingsproces. Zo wordt bijvoorbeeld geregistreerd of een e-mail is geopend en of er op links in de e-mail is geklikt. De analyses dienen om de leesgewoonten van de gebruikers vast te stellen en de inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te versturen naar gelang van de interesses van de gebruikers. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6 para. 1 zin 1 letter f) GDPR. Deze gegevensverwerking voor onze eigen direct-marketingdoeleinden vindt plaats in het kader van het gerechtvaardigde belang van ons.

e. Betalingsdiensten

Wij maken gebruik van betaaldiensten van derden, afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode. Aangezien de betaling verband houdt met de contractuele relatie met u, is de rechtsgrondslag voor alle betaalmethoden artikel 6 para. 1 zin 1 letter b) GDPR. Neem a.u.b. kennis van de privacyverklaringen van de betalingsdiensten. Aanvullende informatie kunt u hier vinden: https://stripe.com/en-es/guides/general-data-protection-regulation#stripe-and-the-gdpr

 1. Banen en carrière bij “Gerlach

Dit beschrijft de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van de websites van de Deutsche Post DHL Group-carrièresite, inclusief de mobiele applicaties (onze “Apps”)

a. Wie is verantwoordelijk voor deze career site?

De verantwoordelijke partij in de zin van de GDPR is:

Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle Str. 20
53113 Bonn

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens op deze carrièresite, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Deutsche Post AG, hetzij per post op het vermelde adres, hetzij per e-mail op [email protected].

b. Verwerking van persoonsgegevens door Deutsche Post AG

Hierna willen wij u een overzicht geven van de wijze waarop wij de bescherming van uw persoonsgegevens waarborgen wanneer u onze website bezoekt en welke soorten persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en in welke mate.

 1. verwerking van gegevens bij toegang tot onze website – logbestanden

Bij het bezoeken van onze website wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en dergelijke. Bovendien wordt het IP-adres doorgegeven en gebruikt om de door u gevraagde dienst te leveren. Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u gevraagde inhoud van de website correct te kunnen leveren en is verplicht bij het gebruik van internet

Overeenkomstig ons IT-beveiligingsconcept worden de logbestandgegevens gedurende een periode van 120 dagen opgeslagen om eventuele aanvallen op onze website op te sporen en te analyseren. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 p. 1 f) DSGVO.

 1. Individuele jobaanbevelingen op maat

Op onze website hebt u de mogelijkheid om functieaanbevelingen te ontvangen die individueel op u zijn afgestemd. Hiertoe gebruiken wij de informatie die u op de website of via de chatbot verstrekt (voorkeurswerkplek, werkervaring, vaardigheden en functieomschrijving) om u geschikte vacatures te tonen. Als u een cv uploadt, lezen we de bovenstaande informatie daar automatisch uit en gebruiken we die om geschikte vacatures te tonen. Wij bewaren uw gegevens in pseudonieme vorm met behulp van een cookie voor een periode van 12 maanden om u op basis van uw gegevens passende vacatures te kunnen tonen wanneer u op een later tijdstip de website bezoekt. Het is voor ons dus niet mogelijk om een specifieke persoon te identificeren. De rechtsgrondslag voor het plaatsen van de cookie is de toestemming die wordt gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO. De rechtsgrondslag voor de verdere verwerking van de gegevens om geschikte banen te tonen is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

 1. aanmaken van een profiel

Bij het opvragen van informatie voor de op de persoon toegesneden functieaanbevelingen heeft u de mogelijkheid om op vrijwillige basis persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres) te verstrekken. Indien u ons deze verstrekt, zullen wij uw gegevens gedurende 12 maanden in gepersonaliseerde vorm opslaan om u onze op uw persoon toegesneden functieaanbevelingen in gepersonaliseerde vorm te kunnen tonen en, in het bijzonder, om u hiervoor persoonlijk te kunnen aanspreken. De rechtsgrondslag is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO.

 1. Registratie voor de Job Alert

Om u in te schrijven voor onze Job Alert, maken wij gebruik van de zogenaamde double-opt-in procedure. Dit betekent dat wij u, nadat u uw e-mailadres hebt opgegeven, een bevestigingse-mail sturen naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de Job Alert wenst te ontvangen. Als u dit niet binnen 4 uur bevestigt, wordt uw registratie automatisch verwijderd. Indien u bevestigt de Job Alert te willen ontvangen, bewaren wij uw e-mailadres gedurende 12 maanden of totdat u zich afmeldt voor de Job Alert. De opslag dient om u op basis van uw zoekgegevens passende vacatures te kunnen toesturen. Bovendien slaan wij uw IP-adressen en de tijdstippen van uw registratie op telkens wanneer u zich registreert en bevestigt, om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen en om het bewijs te kunnen leveren van een correcte verzending. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Art. 6 para. 1 zin 1 letter a DSGVO.

Verplichte informatie voor het versturen van de Job Alert is het e-mailadres, evenals het gewenste vakgebied en uw carrièreniveau, om op basis daarvan passende jobaanbevelingen te kunnen sturen. U kunt uw toestemming intrekken door te klikken op de link die in elke Job Alert e-mail wordt vermeld.

 1. Informatie om de veiligheid van gegevens te waarborgen

Wij treffen op onze pagina’s technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de bij ons opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen toegang door derden, verlies of misbruik en om een veilige gegevensoverdracht mogelijk te maken. Wij wijzen erop dat door de structuur van het Internet onbevoegde toegang tot gegevens door derden kan plaatsvinden. Het is daarom ook uw verantwoordelijkheid om uw gegevens tegen misbruik te beschermen door ze te versleutelen of op een andere manier. Zonder passende beschermingsmaatregelen kunnen met name niet-gecodeerde gegevens, ook wanneer deze per e-mail worden verzonden, door derden worden gelezen.

 1. Gebruik van web tracking

“Gerlach” maakt gebruik van tracking software om te bepalen hoeveel gebruikers onze website bezoeken en hoe vaak. Deze software wordt niet gebruikt om individuele persoonlijke gegevens of individuele IP adressen te verzamelen. De gegevens worden uitsluitend in anonieme en samengevatte vorm gebruikt voor statistische doeleinden en om de website verder te ontwikkelen.

Klik here 

 1. Gebruik van cookies

“Cookies” zijn kleine bestanden die het mogelijk maken specifieke informatie over u op uw apparaat op te slaan terwijl u deze website bezoekt. Cookies helpen om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers dat deze website bezoekt te bepalen en om onze diensten aan u zo handig en efficiënt mogelijk te maken.

Wij gebruiken “sessiecookies” in overeenstemming met artikel 6 para. 1 zin 1 letter f) GDPR om deze website te optimaliseren en een comfortabel en onbelemmerd gebruik te garanderen. Deze cookies worden alleen opgeslagen voor de duur van uw bezoek aan deze website. Ze worden automatisch gewist wanneer u uw browser sluit.

Ten tweede worden “persistente cookies” gebruikt om informatie te registreren over bezoekers die deze website regelmatig bezoeken. De reden voor het gebruik van deze cookies is om u optimaal te kunnen begeleiden, u te “herkennen” en u bij regelmatig gebruik een zo gevarieerd mogelijke website en nieuwe inhoud te kunnen presenteren.

Wanneer u deze website bezoekt, wordt u via een cookiebanner geïnformeerd dat u door het gebruik van onze website instemt met het gebruik van cookies. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analytische doeleinden is artikel 6 para. 1 zin 1 letter a) GDPR op voorwaarde dat de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven. U hebt natuurlijk de mogelijkheid om het opslaan van cookies te deactiveren.

Er vindt geen individuele profilering plaats op basis van gebruiksgedrag. De inhoud van een persistent cookie is beperkt tot een identificatienummer. Uw naam, e-mailadres, IP-adres etc. worden niet opgeslagen.

Bij aanklikken wordt een trust preference center geopend; hetzelfde gedrag van de cookie-instellingslink in de footer

 1. Links naar sociale media

Onze website bevat eenvoudige links naar de volgende sociale media netwerken:

– Facebook (beheerd door: Meta Platforms Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)

– Twitter (beheerd door: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS)

– LinkedIn (beheerd door: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland)

– Youtube (beheerd door: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS)

In deze gevallen vindt een overdracht van gegevens aan de genoemde exploitanten van sociale media alleen plaats als op het bijbehorende pictogram (bijvoorbeeld de “f” van Facebook) wordt geklikt. Als u op een van deze pictogrammen klikt, wordt in een pop-upvenster een pagina van de betreffende exploitant van sociale media geopend. Daar kunt u informatie over onze producten publiceren volgens de voorschriften van de exploitant van de sociale media.

Bovendien wordt op sommige van de door ons aangeboden sites vrij toegankelijke inhoud van de derde aanbieder Youtube weergegeven. Wij geven geen persoonlijke gegevens door aan deze derden om de inhoud weer te geven. Youtube heeft een eigen cookie- en privacybeleid dat wij niet controleren. Informeert u zich a.u.b. over de gegevens die door derde aanbieders worden verzameld bij de betreffende aanbieder.

 1. Contact

U kunt contact met ons opnemen via de contactformulieren op onze website, per e-mail, telefonisch, via sociale media of per post.  De door u verstrekte persoonsgegevens (bijv. voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, opmerkingen, klantnummer) worden uitsluitend verwerkt voor de technische administratie van onze website en om u de gevraagde diensten of informatie te kunnen leveren.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b) GDPR en Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR. Ons gerechtvaardigd belang vloeit hier voort uit het doel om uw vragen te beantwoorden en zo uw tevredenheid als klant of gebruiker van onze website te behouden en te bevorderen. Ons gerechtvaardigd belang bestaat met name uit het waarborgen van een vlotte processtroom, de verwerking van aanvragen van klanten, de direct marketing van eigen producten en diensten en de voortdurende verbetering daarvan.

Voor zover geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen in acht behoeven te worden genomen, wordt uw aanvraag ten hoogste twee jaar bij de desbetreffende verantwoordelijke voor de verwerking opgeslagen als bewijs van een correcte verwerking en met het oog op de verdere optimalisering van de dienstverlening.

 1. Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps (API), eigendom van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Maps is een webdienst voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. U kunt deze dienst gebruiken om onze locatie te zien en het voor u gemakkelijker te maken ons te vinden. Wanneer u subpagina’s opent die een Google Maps-kaart bevatten, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Dit kan ook een overdracht en opslag van gegevens op servers in de Verenigde Staten omvatten. Dit is het geval ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u wilt voorkomen dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw profiel bij Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert.

Google slaat uw gegevens op (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd op grond van artikel 6 para. 1 zin 1 letter f) GDPR op basis van de legitieme belangen van Google bij het invoegen van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website.

Voor het zoeken op locatie wordt alleen het door de gebruiker ingevoerde zoekadres doorgegeven. Er is geen koppeling of opslag tussen het ingevoerde zoekadres en de gebruiker.

Indien u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, is het ook mogelijk om de webdienst Google Maps volledig uit te schakelen door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en daarmee ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet meer worden gebruikt.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6 para. 1 zin 1 letter f) GDPR. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de visualisering van ons online-aanbod en de eenvoudige vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven locaties.

Link naar Google’s privacybeleid

 1. Google Tag Manager

Wij gebruiken Google Tag Manager, een webdienst van Google voor het beheer van websitetags. De Google Tag Manager tool zelf (die de tags implementeert) is een cookieloos domein en verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie. De tool triggert andere tags, die gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als dit is uitgeschakeld op domein- of cookieloos niveau, blijft dit van kracht voor alle tracking tags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager. U kunt meer lezen over Tag Manager in de informatie over Google Tag Manager.

Privacy Facebook Fanpage “Gerlach

 1. Introductie

Wij zijn blij u te mogen verwelkomen op onze Facebook fan pagina, dank u voor uw interesse in ons bedrijf, producten en diensten. In het volgende document willen wij u informeren over bepaalde kwesties met betrekking tot de wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn wanneer u onze fanpagina bezoekt.

– Onze fanpagina werd ons ter beschikking gesteld door Meta Platforms Inc. in overeenstemming met de geldige gebruiksvoorwaarden. Facebook is uitsluitend verantwoordelijk voor de technische werking van de fanpagina.

– Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud die wij op de pagina plaatsen.

– Uw bezoek en uw interactie op onze fanpagina worden bijgehouden door Facebook. Deze informatie wordt in geanonimiseerde vorm aan ons verstrekt (als pagina-inzichten). Als u een Facebook-account hebt, zal Facebook uw gegevens verwerken in overeenstemming met de eigen gebruiksvoorwaarden van Facebook. Als u geen lid bent van Facebook, zullen uw interacties op onze fanpagina anoniem worden bijgehouden en ook aan ons worden verstrekt in de vorm van statistische analyse (pagina-inzichten). Zowel Meta als wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens bij gebeurtenissen die verband houden met pagina-inzichten (inzichtgegevens).

– Op grond van de overeenkomst tussen Facebook en ons (een addendum inzake pagina-inzichten), zal elke gezamenlijke verantwoordelijke voor de verwerking zijn informatieverplichtingen alleen nakomen.

– U kunt uw rechten als betrokkene uitoefenen (zie punt 4) door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de gegevensinzichten. Indien wij een aanvraag ontvangen die binnen het verantwoordelijkheidsgebied van Facebook valt, zullen wij deze voor verdere verwerking aan Facebook doorsturen.

– Wij hebben geen zeggenschap over de verwerking van de gegevens door Facebook. Bovendien hebben wij geen informatie over de mate, het doel en de duur van de opslag van de gegevens door Facebook en de eventuele evaluatie, koppeling en doorgifte van de gegevens aan derden. Indien u rechtstreeks, d.w.z. zonder tussenkomst van Facebook, contact met ons wenst op te nemen, kunt u de contactgegevens op onze website gebruiken.

– Meer informatie over de gegevensverwerking waarvoor Facebook als enige verantwoordelijk is, vindt u in het gegevens- en cookiebeleid van Facebook.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Gerlach Zolldienste GmbH, Keniastraße 12, D-47269 Duisburg, Duitsland is verantwoordelijk voor de door haar gepubliceerde informatie en ook voor de verwerking daarvan.

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op

Deutsche Post AG
Corporate gegevensbescherming
53250 Bonn
Duitsland
E-mail: [email protected]

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, en Deutsche Post AG zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens in evenementen voor pagina-inzichten (Insights-gegevens). De collectieve verwerking is gebaseerd op een overeenkomst tussen de gezamenlijke verantwoordelijken op grond van artikel 26 GDPR, die u kunt bekijken op: Informatie over pagina-inzichten

 1. Welke gegevens verwerken wij, en hoe en waarom verwerken wij uw gegevens?

3.1 Gegevensverwerking van pagina-inzichten voor statistische doeleinden    

Voor onze fanpagina levert Meta ons pagina-inzichten. Pagina-inzichten zijn anonieme statistieken die worden gegenereerd als gevolg van bepaalde gebeurtenissen en die door Facebook worden bijgehouden wanneer een bezoeker van een fanpagina, zoals u, interactie heeft op onze fanpagina. Wij kunnen de pagina-inzichten, die geen persoonlijke gegevens bevatten, gebruiken om te zien welke inhoud met name wordt bezocht door welke groep personen. Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken om onze fanpagina zelf te optimaliseren. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang voor de verwerking (verwerking van persoonsgegevens in evenementen voor pagina-inzichten). De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking met betrekking tot pagina-inzicht is artikel 6 para. 1 zin 1 letter f) GDPR. U kunt uw voorkeursinstellingen voor Facebook-advertenties aanpassen in uw Facebook-account.

3.2 Gegevensverwerking als gevolg van contact met ons en andere communicatie       

Wij verzamelen zelf geen persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt via o.a. een contactformulier of Messenger. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van de beantwoording van de aanvraag, voor het leggen van contact, voor de bijbehorende technische administratie en worden, tenzij andere wettelijke of contractuele bewaartermijnen van toepassing zijn, maximaal twee jaar gebruikt om een correcte en behoorlijke verwerking aan te tonen en voor verdere optimalisering van de dienstverlening.

Ons gerechtvaardigd belang is om uw zaak zo snel mogelijk correct af te handelen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6 para. 1 zin 1 letter f) GDPR. Als het contact wordt geïnitieerd voor het aangaan of afsluiten van een contract, is artikel 6 para. 1 zin 1 letter b) GDPR als rechtsgrondslag dienen. Als u ons op onze fanpagina persoonsgegevens verstrekt (bijv. in het kader van commentaren), vindt dit proces plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), GDPR. 1 zin 1 letter a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Als u persoonlijke gegevens met ons wilt uitwisselen, raden wij u aan contact op te nemen met onze klantenservice.

Er worden ook gegevens verzameld voor het houden en verwerken van wedstrijden. De details daarover, bijvoorbeeld welke gegevens voor welk doel worden verwerkt, kunt u vinden in de mededelingen over gegevensbescherming en de voorwaarden van de desbetreffende prijsvraag.

3.3 Gegevensverwerking voor direct marketing doeleinden

Wij verwerken persoonsgegevens om u te informeren over onze aanbiedingen, innovaties, producten en diensten. Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden in het kader van onze legitieme belangen. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6 para. 1 zin 1 letter f) GDPR. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden (zie punt 4). Zodra uw bezwaar kenbaar is gemaakt, worden uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

 1. Welke rechten hebben gebruikers?

Krachtens de GDPR hebben betrokkenen de volgende rechten:

– Op grond van artikel 15 GDPR hebben zij het recht om informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die door de respectieve verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt

– Op grond van artikel 16 GDPR kunnen zij om rectificatie verzoeken, voor zover hun gegevens niet of niet meer juist zijn.

– Krachtens artikel 17 GDPR kunnen de betrokkenen verlangen dat hun persoonsgegevens worden gewist.

– Krachtens artikel 18 GDPR hebben zij het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens.

– Indien aan de voorwaarden van artikel 20, lid 1, van de GDPR is voldaan, hebben de betrokkenen het recht hun gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.

– Krachtens artikel 77, lid 1, van de GDPR hebben zij het recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteit.

– Krachtens artikel 21, lid 2, van de GDPR kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

– Krachtens artikel 21 GDPR hebben de betrokkenen het recht om bezwaar te maken, mits hun gegevens worden verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), GDPR (zie punten 3.1 en 3.2) en mits zij redenen kunnen aanvoeren die verband houden met hun eigen bijzondere situatie. U kunt bezwaar bij ons aantekenen onder vermelding van uw contactgegevens, de specifieke verwerking waartegen u bezwaar maakt, de bezwaargronden die voortvloeien uit uw bijzondere situatie en de naam van de fanpagina.

of in het geval van een bezwaar tegen de verwerking van pagina-inzichten voor statistische doeleinden (zie punt 3.1) bij Facebook. Indien wij een aanvraag ontvangen die onder de verantwoordelijkheid van Facebook valt, zullen wij deze voor verdere verwerking aan Facebook doorsturen.

Indien u de rechten van de betrokkene tegenover Facebook wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. U kunt deze rechten online uitoefenen door gebruik te maken van het contactformulier op de Facebook-site.

Indien u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen in de omgang met ons, kunt u gebruik maken van de contactgegevens in punt 2.

Prenez contact avec nous!

Premier distributeur neutre de services douaniers en Europe
Plus de 140 ans d'expérience dans les services douaniers
Enraciné localement - connecté globalement dans plus de 200 pays
Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down