CZ

Zpět na přehled

June 25, 2024

Kontroly zásilek potravin a krmiv

dne 11. června 2024 bylo zveřejněno Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1662 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie.

Již v roce 2019 Komise stanovila pravidla týkající se dočasného zintenzivnění úředních kontrol při vstupu určitých zásilek potravin a krmiv jiného než živočišného původu z určitých třetích zemí a zavedla zvláštní podmínky pro vstup určitých zásilek potravin a krmiv z určitých třetích zemí do Unie z důvodu rizika kontaminace mykotoxiny, včetně aflatoxinů, rezidui pesticidů, pentachlorfenolem a dioxiny, mikrobiologické kontaminace, kontaminace barvivy Sudan, rhodaminem B a rostlinnými toxiny.

Zároveň Komise stanovila povinnost pravidelně přezkoumávat seznamy potravin a krmiv z určitých třetích zemí v období nepřesahujícím šest měsíců s cílem zohlednit nové informace týkající se rizik pro lidské zdraví a nesouladu s právními předpisy Unie. Tyto nové informace zahrnují údaje vyplývající z oznámení obdržených prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) zřízeného nařízením (ES) č. 178/2002, jakož i údaje a informace o zásilkách a výsledky kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol provedených členskými státy a oznámených Komisi.

Zjištění

Nedávná oznámení obdržená prostřednictvím systému RASFF poukazují na existenci vážného přímého či nepřímého rizika pro lidské zdraví plynoucího z určitých potravin nebo krmiv. Z úředních kontrol provedených členskými státy u určitých potravin a krmiv jiného než živočišného původu v druhém pololetí 2023 dále vyplývá, že seznamy potravin a krmiv by v zájmu ochrany lidského zdraví v Unii měly být změněny.

Vybrané změny

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké) z Vietnamu podléhají od ledna 2013 zesíleným úředním kontrolám z důvodu rizika kontaminace rezidui pesticidů. Od zavedení zesílených úředních kontrol prováděných členskými státy u této komodity byla zaznamenána trvale vysoká míra nesouladu. Z těchto kontrol vyplývá, že vstup uvedené komodity do Unie představuje vážné riziko pro lidské zdraví. Proto byl navýšen počet kontrol na 50 % zásilek a vyžadováno  úřední osvědčení uvádějící, že všechny výsledky odběru vzorků a analýz prokazují soulad s požadavky Unie. K uvedenému osvědčení by měly být připojeny výsledky odběru vzorků a analýz.

U zásilek muškátového oříšku z Indonésie byla zjištěna vysoká míra nesouladu, pokud jde o kontaminaci aflatoxiny. Proto byl navýšen počet kontrol na 50 %.

U zásilek muškátového oříšku, muškátového květu a kardamomu z Indie byla zjištěna vysoká míra nesouladu, pokud jde o kontaminaci ethylenoxidem. Proto byl navýšen počet kontrol na 30 % zásilek.

U zásilek pitahayi (dračího ovoce) z Vietnamu byla zjištěna vysoká míra nesouladu, pokud jde o kontaminaci rezidui pesticidů. Proto byl navýšen počet kontrol na 30 % zásilek.

Tento článek napsal:

Daniel Mahnken

Corporate Communication

Získejte kompletní nabídku celního poradenství

Nabízíme vám správné odpovědi na vaše otázky týkající se cel! S naším celním poradenstvím máte vždy po ruce kompetentního celního odborníka, pokud jde o celní odbavení, logistické procesy nebo optimalizaci vašich celních činností.
Získat více informací

Vyberte si svou zemi

Sledujte nás na: