Algemene voorwaarden Service

Algemene Voorwaarden (‚ÄúAV‚ÄĚ) van Gerlach Internationale Expediteurs B.V. (‚ÄúGerlach‚ÄĚ)

Preambule

§ 1 Totstandkoming van de overeenkomst voor douanediensten

1) De klant kan prijsaanvragen voor specifieke Douanediensten, zoals gedefinieerd in Sectie 1, ¬ß 1 sub 1, op het Gerlach platform (‚ÄúPlatform‚ÄĚ) plaatsen.¬†Na bestudering van de gevraagde Douanediensten en de in dit kader door de klant ingevoerde informatie, zal Gerlach naar eigen inzicht de klant een aanbod doen voor het verlenen van de Douanediensten, tenzij er juridische of operationele redenen zijn die zich daartegen verzetten.

2) Het aanbod van Gerlach is bindend, onder voorbehoud van de veronderstellingen van Gerlach en de juistheid en volledigheid van de ingevoerde informatie, en kan door de klant worden aanvaard binnen de acceptatietermijn die op het platform voor de betreffende bestelling wordt weergegeven.

3) Een Douanedienstencontract komt tot stand na aanvaarding van het aanbod door de klant.

4) De klant moet nauwkeurige en volledige informatie verstrekken over de in te klaren goederen, de plaats van afhaling en de plaats van levering, inclusief alle gegevens die nodig zijn om contact op te nemen met de geadresseerde of zijn vertegenwoordiger.

§ 2 Partijen bij de overeenkomst

Partijen bij de overeenkomst voor de via het platform aangeboden Douanediensten zijn Gerlach en de klant (‚Äúklant‚ÄĚ). Gerlach en de klant worden gezamenlijk ook wel ‚ÄúPartijen‚ÄĚ genoemd.

§ 3 Onderwerp van de overeenkomst

Gerlach levert Douanediensten in overeenstemming met deze AV. 

§ 4 Vertrouwelijkheid, gegevensbescherming

1) Partijen verplichten zich tot strikte geheimhouding van alle handelsgeheimen en andere commerci√ęle of technische informatie of knowhow van de respectievelijke andere partij die zij in het kader van de Douanedienstencontracten alsmede de totstandkoming van de Overeenkomst als zodanig ontvangen, en hun werknemers en derden, voor zover zij hen belasten met de uitvoering van de gesloten Douanedienstencontracten, tot geheimhouding daarvan te verplichten.

2) Elke partij verbindt zich ertoe de relevante bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven en de gegevens met betrekking tot de andere partij die worden verzameld en opgeslagen tijdens de uitvoering van de Douanedienstencontracten te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door derden.¬†Gerlach is gerechtigd de door de klant verstrekte gegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Douanedienstencontracten.¬†Verder wijst Gerlach erop dat het wettelijk verplicht kan zijn om persoonsgegevens of verzendgegevens aan rechtbanken en autoriteiten door te geven. Klant geeft Gerlach toestemming om zijn e-mailadres te gebruiken om hem te informeren over nieuwe aanbiedingen.¬†De klant kan deze toestemming te allen tijde kosteloos intrekken door een e-mail te sturen naar¬†[email protected].¬†Als de klant Gerlach het e-mailadres en, indien van toepassing, andere contactgegevens van de ontvanger van de zending verstrekt om hem op de hoogte te stellen van de verzendstatus, garandeert hij dat hij hiertoe wettelijk gerechtigd is (bijvoorbeeld door toestemming).¬†In geval van ongeoorloofde openbaarmaking van persoonsgegevens door de klant aan Gerlach, vrijwaart de klant Gerlach op eerste schriftelijke aanmaning van alle aanspraken van derden, in het bijzonder van ontvangers, voor zover Gerlach de gegevens verwerkt in overeenstemming met het contract.¬†Gerlach handhaaft de gegevensbescherming in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

 

Sectie I. Bijzondere contractuele bepalingen voor Douanediensten


§ 1 Servicespecificatie en verdere verplichtingen

1) De diensten dekken alleen douane-inklaring bij invoer, douane-inklaring bij uitvoer en douane-inklaring (voor zover beschikbaar op het Platform) en in dit opzicht in directe vertegenwoordiging van de klant door gebruik te maken van de door Gerlach verstrekte documentsjablonen, zoals volmachten en andere ondersteunende documenten ("Douanediensten"). De Douanedienstencontracten die de klant en Gerlach via het Platform sluiten, worden beschouwd als overeenkomsten over de Douanediensten.

2) De klant dient de informatie die nodig is voor de levering van de Douanediensten tijdig en volledig via het Platform aan te leveren (tenzij originele documenten moeten worden verstrekt).¬†De informatie moet met name ten minste vijf dagen v√≥√≥r de douaneaangifte worden verstrekt en moet van toepassing zijn op de goederen die bij de douane moeten worden aangegeven.¬†Met name relevante importbeperkingen, preferenti√ęle regelingen, zogenaamde dual-use informatie evenals vereiste originele documenten en informatie over het gebruikte transportbedrijf (met name de namen van eventuele onderaannemers die het transport uitvoeren / de import beheren) en informatie over de zogenaamde importeur of record moeten worden verstrekt.¬†De klant zal Gerlach ook het douanetariefnummer en de omschrijving van de goederen verstrekken.¬†Indien ten tijde van de invoeraangifte geen douanetariefnummer beschikbaar is, is Gerlach gerechtigd, maar niet verplicht, dit zelfstandig vast te stellen op basis van de haar ter beschikking staande informatie om dit met de klant af te stemmen.¬†De klant verbindt zich ertoe om eventueel bestaande bindende tariefinlichtingen of eventueel later aan de klant verstrekte bindende tariefinlichtingen ongevraagd aan Gerlach ter beschikking te stellen en Gerlach tijdig te informeren indien een bindende tariefinlichting zijn geldigheid verliest.¬†Daarbij zorgt de klant ervoor dat er een contactpersoon wordt aangewezen voor de afhandeling van Douanediensten en plant hij het overeenkomstige gebruik van middelen. De klant vrijwaart Gerlach tegen vorderingen tot schadevergoeding en andere claims van derden die verband houden met het niet nakomen van de verplichtingen voortvloeiend uit deze paragraaf.

3) In het geval van vertragingen in de douaneprocedure (bijv. door onvolledigheid van documenten en obstakels in de inklaring van welke aard dan ook) zal Gerlach de klant hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen. Originele documenten worden door Gerlach bewaard in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en termijnen. De klant bewaart de documenten die relevant zijn voor de douaneaangifte in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en termijnen.

4) De klant erkent dat door het doen van een douaneaangifte, de klant een aangever wordt onder de toepasselijke wetgeving en ermee instemt alle heffingen, inclusief eventuele douane- en boetes voor te late betaling, op tijd en volledig te betalen voor het bedrag dat door de toepasselijke autoriteiten wordt vastgesteld. Mocht de klant ervoor kiezen om dergelijke boetes aan te vechten, dan ontslaat dit de klant niet van het betalen van dergelijke boetes aan de bevoegde autoriteit in afwachting van een oplossing van de zaak indien de bevoegde autoriteiten betaling eisen voorafgaand aan een beslissing.

5) Tenzij anders bepaald in sectie I. § 4, lid 2, worden douanerechten en belastingen op verzoek door de klant vooraf aan Gerlach betaald.

6) Tenzij anders bepaald in sectie I. § 4, lid 2, is de klant jegens Gerlach aansprakelijk voor de betaling van alle douanerechten en belastingen en/of verhoogde douanerechten en belastingen die door de douaneautoriteiten worden opgelegd om redenen die niet aan Gerlach te wijten zijn. Deze aansprakelijkheid omvat met name boetes of boetes opgelegd door de overheid (bijvoorbeeld: verhoogde belastingen en heffingen wegens ontbrekende of onjuiste documenten/aangiften met betrekking tot de betrokken goederen). Gerlach zal onderliggende aansprakelijkheidsvorderingen jegens de klant afzonderlijk afwikkelen. De klant zal alle overeenkomstige facturen of vorderingen tot vergoeding van onkosten onmiddellijk vereffenen of vergoeden.

7) De klant verplicht zich om Gerlach volledig en kosteloos bij te staan ‚Äč‚Äčbij het verweer tegen en de betwisting van heffingen, inclusief controles door de douaneautoriteiten.¬†Dit omvat met name toegang tot de boekhoud-/afwikkelsystemen (bijvoorbeeld om de douanewaarde te controleren), evenals het verstrekken van alle documenten die nodig of gevraagd zijn voor douanetoezicht of douanecontrole en de terugbetaling van juridische kosten.¬†Deze verplichting geldt voor onbepaalde tijd, ook na de looptijd van een Douanedienstencontract.

8) De klant zal er voorts voor zorgen dat elke douaneregeling naar behoren wordt uitgevoerd en voltooid in overeenstemming met de toepasselijke douaneregelgeving. De klant zal Gerlach, indien vereist, bewijzen van de goede uitvoering en voltooiing van de douaneregeling verstrekken.

9) In geval van een systeemstoring dient de klant Gerlach per e-mail of in een andere geschikte vorm relevante informatie te verstrekken.

§ 2 Externe handelsregels

De klant zal op eigen verantwoordelijkheid zorgen voor de naleving van alle toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder bepalingen van het douane- en buitenlands handelsrecht, inclusief verboden en beperkingen onder de nationale en Europese wetgeving, met betrekking tot zijn zendingen.
Hij garandeert in het bijzonder dat

  1. noch de klant, noch een van de aan de klant gelieerde ondernemingen, de agenten van de klant, een geadresseerde van de onderliggende zending of een derde partij die rechtstreeks is ingeschakeld om de goederen te vervoeren, is onderworpen aan enige toepasselijke beperking van verwijdering of beschikking;
  2. de klant heeft alle goederen, inclusief software en technologie, in de zending waarop de inklaring is gebaseerd, onafhankelijk gecontroleerd aan de hand van toepasselijke goederenlijsten (bijv. bijlagen van toepasselijke sanctieverordeningen van de Europese Unie);

iii.¬†de zending waarop de inklaring is gebaseerd geen goederen bevat, inclusief software en technologie, die onderworpen zijn aan toepasselijke vergunningseisen of verboden met betrekking tot invoer, doorvoer, wederuitvoer, uitvoer, overbrenging, gebruik of eindgebruik, vervoer of bestemming (bijv. bewapening, oorlogswapens, goederen voor twee√ęrlei gebruik, vuurwapens);

  1. als de zending die ten grondslag ligt aan de inklaring goederen bevat die aan een vergunning zijn onderworpen, zal de klant Gerlach dienovereenkomstig ruim van tevoren op de hoogte stellen van de inklaring en alle benodigde vergunningen, licenties of andere offici√ęle autorisaties hebben verkregen die nodig zijn voor de levering van de zending op de eindbestemming en het eindgebruik;
  2. dat Gerlach bevoegd is om namens en voor rekening van de klant op te treden (directe douanevertegenwoordiging). De klant verklaart verder dat Gerlach voor of namens de klant optreedt in verband met de zending die ten grondslag ligt aan de inklaring, noch als exporteur of importeur onder douane- of buitenlandse handelsrecht, noch als vergunning- of machtigingshouder met betrekking tot verboden en beperkingen onder nationaal en Europees recht.

Opdrachtgever zal Gerlach voorzien van alle informatie, inclusief volledige en juiste documentcodering, die Gerlach nodig heeft om de zending goed in te klaren. De klant erkent dat Gerlach de door de klant verstrekte informatie en persoonsgegevens verwerkt om te voldoen aan zijn eigen wettelijke verplichtingen.

§ 3 Gedragscode

De klant verbindt zich ertoe de principes van de Gedragscode van DHL na te leven. Deze kunnen hier worden gedownload.

§ 4 Facturering, betaling en vergoeding

1) De Douanediensten worden gefactureerd op basis van de offerte van Gerlach.

2) Bij het uitbrengen van de aanbieding beslist Gerlach naar eigen goeddunken of de debetrekening van Gerlach al dan niet kan worden gebruikt voor de betaling van douanerechten. Indien in het aanbod van Gerlach is bepaald dat de klant zelf rechtstreeks aan de douane moet betalen, is de klant verplicht deze betalingen onverwijld zelf te doen.

3) Voor zover uit voornoemd lid (2) niets anders voortvloeit, wordt in het kader van de uitvoering van de Dounediensten gebruik gemaakt van de rekening van Gerlach. De volledige betaling van douanerechten is verschuldigd op de dag van facturering. De klant wordt een provisievergoeding in rekening gebracht van 1,5% van de voorgeschoten douanerechten voor het vervroegen van de douanerechten plus een eenmalige voorschotcommissie van 3% van de voorgeschoten douanerechten.

4) Gerlach behoudt zich het recht voor om vorderingen van de klant op Gerlach te verrekenen met alle vorderingen van Gerlach op de klant met betrekking tot de zakelijke relatie (gebruik van het Platform). In het bijzonder heeft Gerlach het recht om vorderingen van de klant op terugbetaling van gedifferentieerde bedragen in verband met de door Gerlach verleende Douanediensten te verrekenen, bijv. wanneer de klant een te hoog geraamd bedrag heeft betaald, of op vorderingen van de klant op terugbetaling van gedane vooruitbetalingen.

5) Er kunnen extra kosten van overheidswege van toepassing zijn (bijv. keuringskosten, veterinaire kosten). Alle facturen zijn, indien van toepassing, onderhevig aan btw.

6) De klant betaalt de overeengekomen prijs voor de diensten door gebruik te maken van de betaalmethoden die op het platform worden aangeboden. Indien de klant de door Gerlach te leveren Douanedienst (zoals hieronder gedefinieerd) niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn, kan Gerlach het Platformcontract be√ęindigen of de toegang van de klant tot het Platform blokkeren. Als de klant een betaalmethode kiest waarbij vooruitbetaling vereist is, maar dit niet doet, heeft Gerlach het recht om het betreffende Douanedienstencontract als geannuleerd te beschouwen en annuleringskosten in rekening te brengen tot het bedrag van de inklaringskosten (afhankelijk van de verwerkingsstatus).

7) Alle artikelen op Gerlach-facturen moeten volledig worden betaald. Verrekening of inhouding van bedragen die de klant op Gerlach vordert, is niet toegestaan. De klant kan vorderingen die definitief beslist, klaar voor beslissing of onbetwist zijn, echter verrekenen.

§ 5 Overmacht

1) Indien een partij als gevolg van overmacht haar verplichtingen uit hoofde van een Douanedienstencontract niet nakomt, wordt dit niet als contractbreuk beschouwd. Het voorgaande is niet van toepassing op de verplichting tot betaling van opeisbare schulden.

2) Onder overmacht wordt bijvoorbeeld verstaan ‚Äč‚Äčbrand, explosies, inwerking van de elementen, burgeroorlog, oproer, revolutie, wetgeving en offici√ęle maatregelen, stakingen, uitsluitingen, bedrijfsonderbrekingen, computervirussen, cyberrisico's, schaarste aan grondstoffen, epidemie√ęn, pandemie√ęn of soortgelijke onvoorziene en ernstige gebeurtenissen buiten de macht van de Partijen.

3) De door een geval van overmacht getroffen partij stelt de andere partij daarvan onverwijld in kennis.

4) De andere partij kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk be√ęindigen indien de overmachtsituatie langer dan vier (4) weken duurt.

§ 6 Aansprakelijkheid

1) Voor zover er geen andersluidende dwingende voorschriften zijn, is Gerlach aansprakelijk voor al zijn activiteiten in overeenstemming met de Algemene voorwaarden van FENEX (Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek) gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Rotterdam en Amsterdam op 1 mei 2018 ("Nederlandse Expeditievoorwaarden"). De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor niet-contractuele vorderingen tegen Gerlach, zijn werknemers en andere plaatsvervangende agenten.

2) De klant is aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, rekening houdend met zijn verplichtingen onder deze AV.

§ 7 Overdraagbaarheid

De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een Douanedienstencontract mogen niet zonder toestemming van de andere Partij aan derden worden overgedragen. Toestemming tot overdracht zal niet zonder redelijke grond worden onthouden.

§ 8 Toepasselijk recht/bevoegde rechtbank

1) Het Douanedienstencontract is onderworpen aan Nederlands recht.

2) De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Douanediensten is de rechtbank Rotterdam, Nederland.

Sectie II. Overig

1) Gerlach zal de klant op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in deze AV in tekstvorm (bijv. per platform of e-mail), de zogenaamde "Notice of Change". De wijzigingen treden jegens de klant in werking en de contractuele relatie blijft onder de gewijzigde voorwaarden voortduren, indien de klant niet binnen een week na ontvangst van de kennisgeving van de wijzigingen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Gerlach bezwaar maakt tegen deze wijzigingen. Deze termijn wordt geacht te zijn gehaald als het bezwaar binnen deze termijn aan Gerlach is verzonden. Gerlach zal Afnemer bij de schriftelijke wijzigingsmelding nadrukkelijk wijzen op bovenstaande gevolgen van het uitblijven van bezwaar.

 

2) Mocht een individuele bepaling van deze AV onwerkzaam zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. In dat geval verbinden de Partijen zich ertoe een geldige vervangende bepaling overeen te komen die de ongeldige bepaling of het beoogde doel van de ongeldige bepaling het dichtst benadert. Hetzelfde geldt voor contractuele nalatigheden. Er zijn geen mondelinge nevenafspraken gemaakt bij deze algemene voorwaarden.

 

3) De contracttaal is Engels.¬†In het geval van een tegenstrijdigheid of onduidelijkheid tussen de Engelse versie en de Nederlandse gemaksvertaling van de algemene voorwaarden, prevaleert de Engelstalige versie.¬†Elke interpretatie van de Engelse of Nederlandse bepalingen moet worden ge√Įnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht, zonder rekening te houden met Engelse of andere buitenlandse wetsconcepten.

 

4) Voor zover in deze AV een schriftelijke vorm is vereist of verklaringen "schriftelijk" moeten worden gedaan, is de verzending van een met de hand ondertekend document met een naamhandtekening door middel van een fysieke brief of per gewone e-mail voldoende voor de schriftelijke vormvereiste.

Sectie III. Bijlagen

Bijlage 1
Nederlandse Expeditievoorwaarden

Contacteer ons!

Toonaangevende aanbieder van douane services in Europa.
Meer dan 140 jaar ervaring in douane services.
Lokale aanwezigheid - wereldwijd verbonden in meer dan 200 landen.
Copyright ¬©2024 Gerlach Customs
chevron-down