NL

Algemene voorwaarden Portal

Inhoudsopgave

Gemaksvertaling van de Algemene Voorwaarden (“AV”) van Gerlach Zolldienste GmbH, KeniastraƟe 12, D-47269 Duisburg (“Gerlach”) voor het gebruik van het Gerlach Platform (“Platform”)

Preambule

Dit document is een gemaksvertaling van de AV. Zoals uiteengezet in deel II, punt 3, is de contracttaal Duits. In geval van tegenstrijdigheid of onnauwkeurigheid tussen de Duitse versie en de Engelse gemaksvertaling van de AV, prevaleert de Duitse versie.

1 Partijen bij de overeenkomst

De partijen bij de overeenkomst voor het gebruik van het platform zijn Gerlach en de klant (“klant”), zijnde een ondernemer in de zin van Ā§ 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BĆ¼rgerliches Gesetzbuch ā€“ BGB). Onder ondernemer in de zin van Ā§ 14, lid 1, BGB wordt verstaan een natuurlijke persoon of rechtspersoon of een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteit. Gerlach en de klant worden ook gezamenlijk “de Partijen” genoemd.

2 Voorwerp van de overeenkomst

1) Gerlach verzorgt het gebruik van het Platform voor de klant met inbegrip van alle functies beschreven in paragraaf I. van deze AV. Het Platform is een online platform dat klanten in staat stelt om Gerlach opdracht te geven voor het leveren van douanediensten. Het Platform ondersteunt digitaal het end-to-end proces van de registratie van de klant op het Platform tot de betaling van de aangeboden dienst.

2) Gerlach kan het gebruik van het Platform of afzonderlijke functies van het Platform, of de omvang waarin de afzonderlijke functies en diensten kunnen worden gebruikt, koppelen aan specifieke voorwaarden, bijvoorbeeld het controleren van registratiegegevens of betalingsbewijzen.

3) Gerlach stelt het Platform en alle functies ter beschikking op basis van de huidige stand van de techniek. Gerlach kan het gebruik van het Platform tijdelijk beperken indien dit noodzakelijk is met betrekking tot capaciteitslimieten, de veiligheid of integriteit van de servers of het treffen van technische maatregelen en dit ten behoeve van een goede of verbeterde dienstverlening van de Platformdiensten. In deze gevallen houdt Gerlach rekening met de gerechtvaardigde belangen van de klant (Ā§ 315 BGB), bijvoorbeeld door vooraf verstrekte informatie.

4) Indien een onverwachte systeemstoring het sluiten van contracten of andere functies van het platform verhindert, wordt de klant waar mogelijk per e-mail of via een ander geschikt middel op de hoogte gebracht.

3 Vertrouwelijkheid, gegevensbescherming

1) De Partijen verbinden zich ertoe alle bedrijfsgeheimen en andere commerciĆ«le of technische informatie of knowhow van de betreffende andere partij die zij ontvangen in het kader van de Platformovereenkomst (zoals hieronder nader gedefinieerd) of de Inklaringscontracten en de sluiting van de Overeenkomst als zodanig, strikt vertrouwelijk te houden en hun werknemers en derden te verplichten,  voor zover zij hen belasten met de uitvoering van de Platformovereenkomst (zoals hieronder nader gedefinieerd) of de gesloten Inklaringsovereenkomsten, tot het handhaven van een overeenkomstige geheimhouding.

2) Elke partij verbindt zich ertoe de relevante bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in acht te nemen en de gegevens van de andere partij die tijdens de uitvoering van het Platformcontract (zoals hieronder gedefinieerd) worden verzameld en opgeslagen, te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door derden. Gerlach is gerechtigd om door de klant verstrekte gegevens te verwerken, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Platformovereenkomst of Inklaringsovereenkomsten. Verder wijst Gerlach erop dat zij wettelijk verplicht kan zijn om persoonsgegevens of verzendgegevens te melden aan rechtbanken en autoriteiten. De klant geeft Gerlach toestemming om zijn e-mailadres te gebruiken om hem op de hoogte te stellen van nieuwe aanbiedingen. De klant kan deze toestemming te allen tijde kosteloos intrekken door een e-mail te sturen naar de volgende [email protected]. Indien de klant het e-mailadres en, indien van toepassing, andere contactgegevens van de ontvanger van de zending aan Gerlach verstrekt om hem te informeren over de status van de zending, garandeert hij daartoe wettelijk gerechtigd te zijn (bijvoorbeeld door toestemming). In geval van ongeoorloofde verstrekking van persoonsgegevens door de klant aan Gerlach, vrijwaart de klant Gerlach op eerste schriftelijke sommatie van alle aanspraken van derden, in het bijzonder van ontvangers, voor zover Gerlach de gegevens in overeenstemming met de overeenkomst verwerkt. Gerlach handhaaft de gegevensbescherming in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Deel I. Bijzondere contractuele bepalingen voor de diensten van het Platform

1 Servicespecificatie van het platform

Het Platform stelt de klant de technische middelen ter beschikking, binnen de door Gerlach ter beschikking gestelde infrastructuur, om offertes voor douanediensten van Gerlach te verkrijgen, om douanediensten te bestellen, om alle handelingen te verrichten die relevant zijn voor de afhandeling van de douaneopdracht via het Platform en om met Gerlach te communiceren in verband met de aangeboden diensten.

2 Registratie, afsluiting van de overeenkomst voor het gebruik van het platform en het platformaccount

1) De juiste registratie van de klant en het onderhouden van een geactiveerd account op het Platform is een verplichte vereiste en voorwaarde voor het gebruik van het Platform in overeenstemming met deze AV.

2) Alleen ondernemingen in de zin van Ā§ 14 lid 1 BGB mogen zich als klant registreren.

3) Om zich in te schrijven dient klant het door Gerlach ter beschikking gestelde inschrijfformulier in te vullen en aan Gerlach te overhandigen.

4) Klant dient de gegevens naar waarheid en volledig te vermelden op het registratieformulier. Eventuele wijzigingen dient de klant onverwijld schriftelijk aan Gerlach kenbaar te maken.

5) Door het indienen van het registratieformulier doet klant een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met Gerlach over het gebruik van het Platform (“Platformcontract”) waarin deze AV zijn opgenomen. Gerlach kan de ontvangst van het voorstel van klant bevestigen door een registratiebevestiging in tekstvorm te sturen. De registratiebevestiging geldt uitsluitend als informatie aan de klant na ontvangst van het registratieformulier en houdt geen aanvaarding van het aanbod in. Gerlach behoudt zich het recht voor om het aanbod van de klant, in het bijzonder zijn kredietwaardigheid en zijn status als ondernemer, uitgebreid te controleren. Gerlach is te allen tijde gerechtigd het aanbod van de klant naar eigen inzicht te aanvaarden of af te wijzen. Indien Gerlach het aanbod van de klant accepteert, stuurt Gerlach een activeringsbevestiging naar de klant. Het sluiten van de platformovereenkomst geschiedt op deze wijze en de dienst kan onmiddellijk daarna worden gebruikt.

6) De klant dient een veilig wachtwoord te kiezen na de succesvolle activering van zijn account. De klant verbindt zich ertoe zijn wachtwoord en alle andere toegangsgegevens met betrekking tot het gebruik van het Platform geheim te houden en de toegang tot zijn account zorgvuldig te beveiligen. klant informeert Gerlach onmiddellijk indien hij vermoedt dat zijn account door derden is misbruikt.

7) De klant is aansprakelijk voor al het gebruik van zijn account, al dan niet geautoriseerd door de klant. Indien de klant niet verantwoordelijk is voor het misbruik van zijn account omdat er geen sprake is van schending van bestaande zorgplichten, is de klant niet aansprakelijk.

8) Het account mag niet worden overgedragen aan een derde partij zonder uitdrukkelijke toestemming van Gerlach.

3 Gebruik van de functionaliteiten van het Platform

1) Gerlach biedt klant functies en tools op het platform om Douanediensten (zoals hieronder gedefinieerd) bij Gerlach te bestellen en om alle communicatie met betrekking tot de op het Platform aangeboden diensten af te handelen.

2) De klant zal de functies en hulpmiddelen die door het Platform worden aangeboden uitsluitend gebruiken voor de voornoemde communicatie en voor de afhandeling van Inklaringscontracten, tenzij hierin uitdrukkelijk een andere vorm van communicatie is aangegeven of tenzij dit technisch onmogelijk is (bijvoorbeeld als originele documenten vereist zijn).

4 Betaling en bezoldiging

1) Het gebruik van het Platform is gratis.

2) De prijs voor de douanediensten die via het Platform worden besteld, is de prijs die door de klant wordt aanvaard.

3) Er kunnen extra kosten van de autoriteiten in rekening worden gebracht (bijv. inspectiekosten, veterinaire kosten).

4) De klant betaalt de overeengekomen prijs voor de diensten door gebruik te maken van de betaalmethoden die op het platform worden aangeboden.

5) Indien de klant niet binnen de overeengekomen betalingstermijn de door Gerlach te verrichten douanedienst betaalt, kan Gerlach de Platformovereenkomst beƫindigen of de toegang van de klant tot het Platform blokkeren.

6) Indien de klant kiest voor een betaalmethode waarbij hij vooraf moet betalen, maar dit niet doet, is Gerlach gerechtigd de betreffende Inklaringsovereenkomst als geannuleerd te beschouwen en de annuleringskosten in rekening te brengen tot het bedrag van de inklaringskosten (afhankelijk van de verwerkingsstatus).

7) Alle facturen zijn onderworpen aan BTW, indien van toepassing.

8) Alle posten op de facturen van Gerlach dienen volledig te worden voldaan. Verrekening of inhouding van door klant op Gerlach gevorderde bedragen is niet toegestaan. De klant kan echter vorderingen verrekenen die definitief zijn beslist, klaar zijn voor beslissing of onbetwist zijn.

5 Licentierechten, gebruiksrechten

1) Gerlach verleent de klant een niet-exclusieve licentie, beperkt tot de duur van de Platformovereenkomst, om zelf gebruik te maken van de webfrontend van het Platform en de bijbehorende mobiele applicaties. Het is de klant niet toegestaan bovenstaande gebruiksrechten aan derden te verhuren, te verlenen of op enige andere wijze ter beschikking te stellen.

2) De klant is niet gerechtigd om zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming het handelsmerk “Gerlach” (woord en beeld) te gebruiken, te exploiteren of te wijzigen.

3) Klant zal zich houden aan de gebruikseisen die op het Platform worden gesteld, alsmede aan instructies die klant van Gerlach ontvangt met betrekking tot diensten. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor gebruiks- en integratievereisten die bestaan op basis van wettelijke bepalingen of de regelgeving van creditcardmaatschappijen.

4) Bij het gebruik van het Platform en andere diensten van Gerlach dient klant zich te houden aan de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming en mededingingsrecht.

5) De klant is zelf verantwoordelijk voor het archiveren op zijn eigen opslagmedium van de informatie die op het Platform kan worden geraadpleegd en die de klant nodig heeft voor de uitvoering van het Inklaringscontract, het veiligstellen van bewijsmateriaal, de boekhouding, enz.

6) Indien de klant niet voldoet aan de vereisten van dit artikel 7, is de klant aansprakelijk voor de schade die wordt geleden door de klant, Gerlach of een derde.

6 Integriteit van het systeem

1) Gerlach handhaaft passende beveiligingsmaatregelen in overeenstemming met de norm ISO 27001/2013 van de International Standard Organization. Dit zijn de definitieve toezeggingen van DHL met betrekking tot de beveiliging van de informatie en gegevens van de klant en de IT-systemen van Gerlach in verband met het gebruik van het Platform door de klant. De klant is verantwoordelijk voor het maken en onderhouden van back-ups van zijn informatie en gegevens en voor het beschermen van zijn eigen IT-systemen met alle state-of-the-art beveiligingsnormen.

2) Het is de klant niet toegestaan:

o enige actie te ondernemen die kan leiden tot een onredelijke of buitensporige belasting van het Platform of de bijbehorende technische infrastructuur.

o door Gerlach gegenereerde content te blokkeren, te overschrijven of te wijzigen of op enige andere wijze de inhoud of functies van het Platform te verstoren.

o activiteiten uit te voeren op het Platform met behulp van geautomatiseerde technische middelen, in het bijzonder zal de klant geen gebruik maken van geautomatiseerde systemen en/of software (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, crawlers, spiders, zoekrobots, browserplug-ins, extensies, add-ons of andere technische middelen of procedures) om toegang te krijgen tot het Platform, het te lezen of te wijzigen of om inhoud van het Platform te kopiƫren, toe te voegen, te downloaden of op te halen;

o de volgende acties ondernemen, hierna gezamenlijk aangeduid als “Cyberaanvallen”:

o de toegankelijkheid of werking van het Platform te verstoren of te beschadigen of enige actie te ondernemen die, naar ons redelijk oordeel, de veiligheid van het Platform kan aantasten of in gevaar kan brengen;
o functies of beveiligingscontroles van het Platform te verstoren, te wijzigen of uit te schakelen;
o het verwijderen, uitschakelen of anderszins omzeilen van beveiligingsmechanismen van het Platform;
o virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of andere technologisch schadelijke of kwaadaardige materialen in het Platform te introduceren of denial-of-service-aanvallen of andere hackaanvallen uit te voeren;
o het onrechtmatig verkrijgen (bijvoorbeeld door middel van pishing of (social) pharming), gebruiken of openbaar maken van toegangsgegevens, zoals gebruikersnaam, wachtwoorden, creditcardgegevens, etc.;
o spionage te plegen om gegevens en/of informatie te verkrijgen (in het bijzonder gegevens en/of informatie die bedrijfs- of bedrijfsgeheimen vormen) door middel van een van de bovengenoemde handelingen.

3) Behalve voor zover toegestaan door artikel 6 (5) mag de inhoud die op het Platform is opgeslagen niet worden gekopieerd of verspreid, noch op enige andere manier worden gebruikt of gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de wettelijke eigenaar. Dit geldt ook voor het kopiĆ«ren met behulp van “robot/crawler”-zoekmachinetechnologieĆ«n of met behulp van andere geautomatiseerde mechanismen.

7 Maatregelen van Gerlach in geval van schending van rechten door de klant

Naast de rechten die zij op grond van de toepasselijke wetgeving heeft, is Gerlach gerechtigd een of meer van de volgende maatregelen te nemen indien er reden is om te vermoeden dat de klant wettelijke bepalingen, deze AV of specificaties met betrekking tot het Platform of de gesloten Inklaringsovereenkomsten heeft overtreden, of indien Gerlach een ander gerechtvaardigd belang heeft,  met name wat betreft de bescherming van de partij tegen frauduleuze activiteiten:

  1. Geef een waarschuwing aan de klant;
  2. Verminderen/beperken van het gebruik van de platformfuncties;
  3. Stel een tijdelijke blokkade in;
  4. Leg een permanente blokkade op.

8 Aansprakelijkheid

1) Gerlach is alleen aansprakelijk voor de schending van essentiĆ«le verplichtingen, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de Platformovereenkomst in gevaar brengt, of waarvan de naleving noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de Platformovereenkomst, en op de naleving waarvan de klant normaliter kan vertrouwen (“Kardinale Verplichting”). In het geval van schending van een kardinale verplichting, is Gerlach alleen aansprakelijk voor voorzienbaar verlies/schade die redelijkerwijs zou worden verwacht in een typisch geval onder het Platformcontract. Bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van:
a) schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid,
b) of persoonlijk letsel (aan leven, lichaam of gezondheid)
c) evenals verplichtingen die door Gerlach worden gegarandeerd (GarantieĆ¼bernahme)

2) Gerlach is niet aansprakelijk indien de omstandigheden die een tegen Gerlach ingestelde claim rechtvaardigen
a) betrekking hebben op een ongewone en onvoorzienbare gebeurtenis waarop Gerlach geen invloed heeft en waarvan de gevolgen ondanks het betrachten van de nodige zorgvuldigheid niet voorkomen hadden kunnen worden (“overmacht”), of
b) door Gerlach zijn veroorzaakt op grond van een wettelijke verplichting.

3) Voorts is Gerlach niet aansprakelijk voor eventuele downtime of incidenten in de technische infrastructuur, die het gevolg zijn van onvoorzienbare gebeurtenissen waarvoor Gerlach niet verantwoordelijk kan worden gesteld (overmacht). Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot, oorlog of nationale noodtoestand, oproer, burgerlijke onrust, terroristische daden, piraterij krachten van de natuur, zoals brand, overstroming, noodweer of zware weersomstandigheden, criminele handelingen, bedreigingen of aanvallen met betrekking tot informatiebeveiliging (zoals bijvoorbeeld door computervirussen, BOT-aanvallen of andere cyberaanvallen), stroomuitval,  overheidsbevelen, epidemieĆ«n, pandemieĆ«n, uitsluitingen, stakingen en andere arbeidsconflicten, tekorten aan arbeidskrachten, materialen en diensten, en het onvermogen om voorraden te verkrijgen of vertragingen bij het verkrijgen van voorraden en het falen of de beperkte prestaties van communicatienetwerken en gateways van andere operators.

9 Duur en beƫindiging van de overeenkomst

1) De looptijd van de Platformovereenkomst vangt aan op de datum waarop Gerlach haar aanmelding aan de klant bevestigt (toegang) en heeft een looptijd van onbepaalde duur (“Contractduur”).

2) Partijen kunnen het Platformcontract te allen tijde beĆ«indigen door de andere partij een (1) week van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen. Bij beĆ«indiging van het Platformcontract vervallen alle rechten en verplichtingen van de Partijen uit hoofde van de AV. De beĆ«indiging heeft geen invloed op eventuele inklaringscontracten die vĆ³Ć³r de datum van beĆ«indiging zijn gesloten. De klant blijft tot vier weken na de inwerkingtreding van de opzegging toegang houden tot de functies van zijn account die om deze reden nodig zijn.

3) Het recht om de Platformovereenkomst om gegronde redenen te beƫindigen blijft onaangetast. Gerlach heeft het recht om gegronde redenen te ontbinden, in het bijzonder indien:

  1. a) Klant contractuele verplichtingen schendt;
  2. b) De klant zich in liquidatie bevindt of een insolventieprocedure wordt ingeleid met betrekking tot de activa van de klant, of indien de klant zijn activa, zijn bedrijf of zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk buiten het normale bedrijfsproces verkoopt, of
  3. c) Klant onjuiste informatie heeft verstrekt over zijn financiƫle situatie, waarbij deze informatie van bijzonder belang is voor de beslissing van Gerlach over het al dan niet aangaan van de Platformovereenkomst, of
  4. d) De financiƫle situatie van Opdrachtgever aanmerkelijk verslechtert, waardoor de betaling van bedragen of de nakoming van andere verplichtingen jegens Gerlach in twijfel wordt getrokken, of
  5. e) Wettelijke voorschriften of officiƫle bevelen, bijv. volgens het recht op de buitenlandse handel, een verdere zakelijke relatie met de klant verhinderen.

4) Elke partij heeft alleen recht op beƫindiging om gegronde redenen na het verstrijken van een redelijke termijn die is toegekend om de schending te verhelpen of als een waarschuwingsbrief van de andere partij is mislukt, tenzij van deze termijn of waarschuwingsbrief kan worden afgezien onder de toepasselijke wetgeving vanwege de specifieke omstandigheden van het individuele geval.

10 Uitoefening van rechten door derden, overdracht van het platformcontract

1) Ten behoeve van de uitvoering van de Platformovereenkomst kan Gerlach gebruik maken van andere bedrijven of eigen vestigingen als plaatsvervangende agenten.

2) Gerlach is tevens gerechtigd om, met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken en binnen het wettelijk toelaatbare kader, haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Platformovereenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. In dat geval heeft de klant het recht om de Platformovereenkomst met onmiddellijke ingang te beƫindigen.

11 Bevoegdheid, toepasselijk recht

1) Op de platformovereenkomst is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.

2) De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit het platformcontract is Bonn, Duitsland.

Afdeling II. Diversen

1) Gerlach zal de klant op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in deze AV in tekstvorm (bijv. per platform of e-mail), de zogenaamde “Kennisgeving van Wijziging”. De wijzigingen treden ten aanzien van de opdrachtgever in werking en de contractuele relatie wordt onder de gewijzigde voorwaarden voortgezet indien de opdrachtgever niet binnen een week na ontvangst van de kennisgeving van de wijzigingen door middel van een schriftelijke mededeling aan Gerlach bezwaar maakt tegen deze wijzigingen. Deze termijn wordt geacht te zijn vervuld indien het bezwaarschrift binnen deze termijn aan Gerlach is toegezonden. Gerlach zal opdrachtgever in de schriftelijke kennisgeving van wijzigingen specifiek wijzen op bovenstaande gevolgen van het niet maken van bezwaar.

2) Indien een afzonderlijke bepaling van deze AV ongeldig is of wordt, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. In dat geval verbinden de Partijen zich ertoe een geldige vervangende bepaling overeen te komen die de ongeldige bepaling of het beoogde doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt voor contractuele nalatigheden. Er zijn geen mondelinge nevenafspraken gemaakt over deze AV.

3) De contracttaal is Duits. In geval van tegenstrijdigheid of onnauwkeurigheid tussen de Duitse versie en de Engelse gemaksvertaling van de AV, prevaleert de Duitse versie. Elke interpretatie van de Engelse of Duitse bepalingen zal worden geĆÆnterpreteerd in overeenstemming met het Duitse recht, zonder rekening te houden met Engelse of andere buitenlandse rechtsconcepten.

4) Voor zover in deze AV een schriftelijke vorm vereist is of verklaringen “schriftelijk” moeten worden gedaan, is de verzending van een met de hand ondertekend document met een handtekening op naam door middel van een fysieke brief of per gewone e-mail voldoende voor de vereiste schriftelijke vorm.

Selecteer uw land

Volg ons op: