CZ

Zpět na přehled

July 2, 2024

EU přijala 14. balíček sankcí vůči Rusku

dne 25.06. 2024 vstoupil v platnost 14. balíček sankcí uvalených na Rusko (Nařízení Rady č. 2024/1745,který významně rozšiřuje a zpřísňuje stávající sankce vůči Rusku

Jádrem reakce EU na neodůvodněnou vojenskou agresi Ruska vůči Ukrajině jsou právě sankce EU, které oslabují vojenské a technologické schopnosti Ruska, brání mu v přístupu na nejrozvinutější světové trhy, připravují Kreml o příjmy, jimiž válku financuje, a způsobují ruskému hospodářství stále vyšší náklady. V tomto ohledu přispívají sankce ke splnění klíčového cíle EU, jímž je pokračovat v úsilí o dosažení spravedlivého a trvalého míru, nikoli dalšího zamrzlého konfliktu. Jejich účinky postupně narůstají s tím, jak se oslabuje průmyslová a technologická základna Ruska. EU rovněž nadále usiluje o to, aby její sankce neměly dopad na vývoz energie a zemědělsko-potravinářských produktů z Ruska do třetích zemí.

Zjištění

Neobvyklý nárůst obchodních ukazatelů u některých konkrétních produktů a zemí je jasným důkazem toho, že Rusko se aktivně pokouší sankce obcházet. Proto bychom měli naše úsilí v boji proti obcházení sankcí dále zesílit a žádat naše sousedy o ještě užší spolupráci. V této oblasti pokračuje vyslanec EU pro sankce David O’Sullivan v kontaktech s klíčovými třetími zeměmi. Boj proti obcházení sankcí již přináší první výsledky: V některých zemích se zavádějí systémy pro sledování, kontrolu a blokování zpětného vývozu.

Vybrané změny

Doprava

• Upřesnění a zpřísnění zákazů pro ruské letecké a lodní dopravce na území EU (čl. 3d a 3ea):

  • Článek 3d: Zakazuje přístup ruských leteckých dopravců na území EU, což zahrnuje všechny ruské letecké společnosti.
  • Článek 3ea: Zakazuje přístup ruským lodním dopravcům, rozšířil seznam plavidel, která nemají přístup na území EU, a to včetně tankeru a jiných typů lodí.
  • Příloha XLII: Nová příloha obsahující seznam konkrétních plavidel, která jsou zakázána na území EU.

Silniční doprava

• Zákaz pro unijní společnosti vlastněné z 25 % nebo více ruskou osobou přepravovat zboží po silnici na území EU (čl. 3l)

Plyn

• Zákaz dovozu, nákupu, překládky a přepravy LNG pocházejícího nebo vyváženého z Ruska (čl. 3r)

Finanční transakce

• Zákaz připojení k elektronickému Systému pro přenos finančních zpráv (SPFS) ruské centrální banky (čl. 5ac)

Transakce s osobami na sankčních seznamech

• Zákaz uzavírat jakékoli transakce s osobami uvedenými v přílohách XVIII, XLIV a XLV (čl. 5ab, 5ac a 5ad)

Duševní vlastnictví

• Zákaz registrace práv duševního vlastnictví na základě žádostí podaných ruskými osobami (čl. 5s)

Dary a podpora

• Zákaz přijímat dary, výhody či podporu od vlády RU nebo osob jednajících na jejich pokyn (čl. 5t)

Nepřímé sankce

• Článek 8a: Povinnost osob zajišťovat, aby právnické osoby mimo EU, které vlastní nebo ovládají, nenarušovaly omezující opatření.

  • Tato povinnost se vztahuje na všechny fyzické a právnické osoby v EU, které mají kontrolu nad subjekty mimo EU.

Obcházení sankcí

• Článek 12: Zákaz vědomé a úmyslné účasti na činnostech vedoucích k obcházení sankcí.

  • Platí pro všechny typy aktivit, které by mohly vést k obcházení sankcí stanovených v tomto nařízení.
  • Zahrnuje i nepřímou účast na těchto činnostech, pokud je účastník vědom rizika obcházení sankcí.

Licenční smlouvy

• Článek 12ga: Povinnost doplnit do smluv o dodání licencí zákaz poskytnutí těchto práv pro použití v Rusku.

  •  Týká se smluv o licencích, právech duševního vlastnictví a obchodních tajemstvích týkajících se zboží s vysokou prioritou.
  • Smlouvy uzavřené od 25.6.2024 musí být doplněny do 26.12.2024, ostatní do 26.6.2025.

Posouzení rizik

• Článek 12gb: Povinnost osob vyvážejících zboží přílohy XL do třetích zemí dokumentovat posouzení rizik reexportu do Ruska a zavést strategii ke zmírnění těchto rizik.

  • Tato povinnost zahrnuje vytvoření systému pro dokumentaci rizik a zavedení kontrolních opatření.

Dovoz výrobků z kap. 72-73

• Lichtenštejnsko přidáno mezi země, z nichž lze dovážet výrobky bez prokazování neruského původu železa/oceli

Tento článek napsal:

Daniel Mahnken

Corporate Communication

Získejte kompletní nabídku celního poradenství

Nabízíme vám správné odpovědi na vaše otázky týkající se cel! S naším celním poradenstvím máte vždy po ruce kompetentního celního odborníka, pokud jde o celní odbavení, logistické procesy nebo optimalizaci vašich celních činností.
Získat více informací

Vyberte si svou zemi

Sledujte nás na: