PL

Warunki Świadczenia Usług Celnych

Spis treści

Gerlach Sp. Z O.O.  W Procedurze Wywozu

 1. Zasady ogólne
 1. Niniejsze warunki (dalej jako Warunki) określają zasady wykonywania usług celnych w procedurze wywozu, świadczonych przez Gerlach sp. z o.o., z siedzibą  ul.  Batorowska 30, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo,  zarejestrowaną  w Krajowym  Rejestrze  Sądowym pod nr KRS 0000112406, przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, o kapitale zakładowym 960 000 PLN, NIP 779–00–02–272 (dalej jako Agencja).
  1. Zleceniodawca może  zlecać, a Agencja przyjmować do wykonania czynności faktyczne i prawne związane z dokonywaniem zgłoszeń celnych dotyczących towarów Zleceniodawcy w procedurze wywozu z Polski.
  1. Agencja działać będzie na podstawie udzielonego jej przez Zleceniodawcę upoważnienia do działania w imieniu i na rzecz  Zleceniodawcy w postępowaniu przed organami celnymi.
  1. W ramach przyjętego zlecenia Agencja przyjmuje odpowiedzialność za terminowe dokonywanie zgłoszenia celnego, pod warunkiem przekazania jej  prawidłowych i kompletnych dokumentów dotyczących towarów Zleceniodawcy.
  1. Agencja  zobowiązuje się do przesyłania otrzymanych komunikatów związanych z wywozem towarów  na wskazany przez Zleceniodawcę adres e-mail.
  1. Agencja nie będzie zobowiązana do pokrywania żadnych należności za Zleceniodawcę.
  1. Realizacja odpraw celnych na podstawie Warunków nie dotyczy  towarów akcyzowych, podwójnego zastosowania, towarów militarnych lub innych będących przedmiotem sankcji lub embarga.
 •  Zobowiązania Zleceniodawcy

2.1 Zleceniodawca zobowiązuje się do:

a. zapłaty  wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych usług  przelewem na konto wskazane na fakturze.

c. przekazywania do Agencji z odpowiednim wyprzedzeniem wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych dla dokonywania zgłoszeń celnych i stosowania procedury wywozu, a w razie potrzeby niezwłocznego uzupełnienia tych dokumentów lub uzyskania ich od kontrahentów.

d. ponoszenia  odpowiedzialności za zgodność deklarowanego rodzaju, stanu, ilości, wagi, klasyfikacji towarowej, wartości celnej towaru z dokumentami handlowymi. Zleceniodawca odpowiada za ustalenie kodu  taryfy celnej. Agencja nie odpowiada za straty Zleceniodawcy, powstałe na skutek ustalenia przez Zleceniodawcę nieprawidłowego kodu taryfy celnej dla odprawianego towaru.

e. zwolnienia Agencji z obowiązku zapłaty kwot, w tym ewentualnych kar ustalonych przez uprawnione organy (w szczególności skarbowe) powstałych z tytułu niezgodności pomiędzy danymi zawartymi w zgłoszeniu celnym a  stanem rzeczywistym.

f. poinformowania Agencji o zmianie danych firmowych Zleceniodawcy (forma prawna, adres itp.).

3. Wynagrodzenie

3.1 Wynagrodzenie Agencji oraz zwrot innych kosztów określa „Cennik usług w procedurze wywozu” stanowiący Załącznik do Warunków.

3.2 Wynagrodzenie będzie  płatne na podstawie faktur VAT, w terminie 3 dni do daty doręczenia faktury. Zleceniodawca wyraża  zgodę na przesyłanie przez Agencję, faktur w formie elektronicznej na wskazany  adres e-mail.

 4. Kontrola eksportu

4.1 Zleceniodawca:

a. zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów  dotyczących kontroli eksportu, sankcji, przepisów celnych oraz innych mających zastosowanie wymogów i ograniczeń związanych z eksportem lub tranzytem towarów („Prawo kontroli obrotu”);

b. nie będzie żądać od Agencji świadczenia usług, które spowodowałyby,  bezpośrednio lub pośrednio, naruszenie Prawa kontroli obrotu.

c. gwarantuje, że uczestnicy transakcji objętej procedurą wywozu nie znajdują się na żadnych obowiązujących listach sankcyjnych jako strona objęta zakazem lub ograniczeniami.

d. odpowiada za dokonanie klasyfikacji towarów dla celów kontroli exportu oraz za ustalenie, czy dostawa towaru do miejsca docelowego, znanego użytkownika końcowego lub przeznaczenie końcowe są zgodne z Prawem kontroli obrotu.

e. uzyska wszystkie niezbędne zezwolenia, licencje lub inne wymagane pozwolenia  w przypadku gdy przedmiotem odprawy celnej są towary  podwójnego zastosowania lub towary wojskowe (uzbrojenie), które podlegają przepisom dotyczącym kontroli eksportu, w tym ograniczeniom dotyczącym  transferu lub tranzytu;

f. dostarczy Agencji  informacje dotyczące klasyfikacji dla celów kontroli eksportu oraz zezwoleń (np. licencja, zezwolenie), w tym ich kopie, jeśli Agencja o to poprosi;

g. poinformuje Agencję o wymogach  dotyczących towarów podwójnego zastosowania  lub towarów wojskowych,  które mają zastosowanie przed rozpoczęciem świadczenia usług przez Agencję;

h. ma obowiązek ujawnić wszelkie informacje wymagane do obsługi przesyłek zgodnie z Prawem kontroli obrotu;

i. przekaże terminowo wszelkie informacje i dokumenty w formacie określonym przez Agencję, aby umożliwić Agencji świadczenie usług. Wszelkie informacje i dokumenty  przekazane przez Zleceniodawcę  będą prawdziwe, kompletne i dokładne. Jeżeli Zleceniodawca wykryje błędy lub nieścisłości dotyczące przekazanych informacji i dokumentów, niezwłocznie powiadomi o nich Agencję;

j. ani Zleceniodawca, ani żadna spółka powiązana ze Zleceniodawcą, ani jej agenci, nadawca lub odbiorca towarów, ani żadna inna strona trzecia, z którą Zleceniodawca współpracuje bezpośrednio lub pośrednio, nie są wymienieni na żadnych obowiązujących listach sankcyjnych jako strona objęta zakazem lub ograniczeniem .

k. gdyby towar podlegający  procedurze wywozu podlegał pod w/w ograniczenia lub znajdował się w w/w wykazach Zleceniodawca poinformuje o tym Agencję oraz złoży w tym przedmiocie stosowne pisemne oświadczenie.

5. Odpowiedzialność

5.1 Odpowiedzialność każdej ze stron ograniczona jest do strat rzeczywistych i nie obejmuje utraconych korzyści.

5.2 Odpowiedzialność Agencji z tytułu umowy jest ograniczona do niższej z dwóch kwot: 50 EUR za zgłoszenie lub wynagrodzenia Agencji za dokonanie  zgłoszenia.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z  realizacją zlecenia odprawy  stanowią tajemnicę handlową i nie mogą być przez Strony ujawniane osobom trzecim ani też wykorzystywane w jakiejkolwiek innej formie dla celów innych niż związane z realizacją umowy.

6.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, z tym, że strony wyłączają art. 682 kc.

 6.3 Spory rozpatrywane będą przez Sąd Gospodarczy  w Warszawie,  Katowicach, Lublinie albo w Poznaniu – według wyboru strony występującej z roszczeniem.

2024-07-15

Załącznik nr 1 CENNIK USŁUG W PROCEDURZE WYWOZU GERLACH SP. Z O.O.

Obsługa celna  Cena
ODPRAWA CELNA – WYWÓZ (EKSPORT) w cenie 1 pozycja w zgłoszeniu (1 HS code)  200,00 PLN
Usługi dodatkowe Cena
Dodatkowy kod celny 15,00 PLN
Certyfikat pochodzenia/A.TR/ EUR 1 250,00 PLN
Wniosek do urzędu celnego o zmianę decyzji z winy lub na wniosek Zleceniodawcy 250,00 PLN
Udział pracownika Gerlach  w rewizji 60,00 PLN / godz.
Wniosek do organu celnego o potwierdzenie wywozu (IE 599) na podstawie dokumentów alternatywnych 150,00 PLN per wniosek

Warunki ogólne

 • Powyższe stawki zostaną powiększone o kwotę należnego podatku VAT.
 • Cennik nie dotyczy towarów akcyzowych.
 • Ewentualne koszty dodatkowe (rewizja, rozładunek, postojowe, itd.) – wg faktycznie poniesionych kosztów.
 • Od spóźnionych płatności z tytułu wykonanych usług naliczane będą odsetki za opóźnienie z transakcjach handlowych

Wybierz swój kraj

Śledź nas na: