BG

Политика за поверителност

Съдържание

Герлах Кастъмс Сървисиз ЕООД (нататък само Герлах, ние), компания на Групата Deutsche Post DHL, придава голямо значение на вашата поверителност, когато обработва лични данни в нашите ежедневни бизнес процеси.

Ние обработваме лични данни, които се събират, когато посещавате нашия уебсайт в съответствие със законовите разпоредби. Нашата политика за защита на данните също се основава на указанията за защита на данните, приложими към Deutsche Post DHL Group. По-долу Ви информираме за обработката на Вашите лични данни в контекста на използването на нашия уебсайт www.gerlach-customs.com („уебсайт“).

I. Общи положения

 1. Данни за контакт на контролера и Отговорника за съхранение на данните

Отговорни за работата на този уебсайт.

Gerlach Zolldienste GmbH
Keniastraße 12
D-47269 Duisburg
Tel. +49 (0)203 348 599-100
Fax. +49 (0)203 348599-11
[email protected]

Отговорен за услугите на  Герлах Кастъмс Сървисиз ЕООД:

Герлах Кастъмс Сървисиз ЕООД
ул. Източна тангента 94
1528, София, България
Телефон: +359 2 9707870

Ако имате някакви въпроси относно съхраняването и опазването на данни във връзка с нашия уебсайт или предлаганите услуги, моля вържете се с Отговорника за съхранение и опазване на данните:

Deutsche Post AG
Gabriela Krader LL.M.
Corporate Data Protection
53250 Bonn
Germany
E-Mail: [email protected]

 1. Лични данни

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или косвено, по-специално чрез позоваване на идентификатор като име, ЕГН, местоположение, онлайн идентификатор или към един или повече фактори, специфични за физически, физиологични, генетични, психически, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице.

 1. Права на субекта на данни

Вие се ползвате от следните права за защита на данните:

a) В съответствие с член 15 от GDPR, можете да поискате информация за вашите лични данни, обработвани от конкретния администратор.

b) Можете да поискате коригиране в съответствие с член 16 от GDPR, ако вашите данни не са (или вече не са) правилни.

c) Можете да поискате изтриване на вашите лични данни в съответствие с член 17 от GDPR.

d) В съответствие с член 18 от GDPR, вие имате правото да заявите забрана за обработка на вашите лични данни.

e) Ако са спазени изискванията на член 20 (1) от GDPR, вие имате правото да получавате своите данни в структуриран, често използван и машинно читаем формат.

f) Имате право на възражение в съответствие с член 21 от GDPR, ако обработването на вашите данни е азирано на законен интерес.

g) Ако сте дали съгласието си за определен вид обработка, можете да оттеглите това съгласие по всяко време с бъдещ ефект, като информирате съответните лица за контакт в съответствие с член 7 (3) от GDPR.

h) Ако смятате, че обработването на вашите лични данни нарушава законодателството за защита на данните, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган за защита на данните в съответствие с член 77 (1) от GDPR.

Компетентният надзорен орган за “Gerlach” е:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-999
E-Mail: [email protected]

Моля свържете се с посоченото по-горе лице за контакт, ако искате да отстоявате правата си като субект на данни.

Обработка на данни при упражняване на вашите права:
За да можем да обработим вашето искане, както и с цел идентификация, бихме искали да посочим, че ще обработваме вашите лични данни  на основание член 6, параграф 1, алинея 1, буква В от GDPR.

 1. Продължителност на съхранение

Вашите лични данни ще бъдат блокирани или изтрити веднага, щом целта на съхранението престане да се прилага. Освен това, данните могат да се съхраняват за сметка на законови или договорни периоди на съхранение. Данните също ще бъдат блокирани или изтрити, ако законово предписаният период на съхранение изтече, освен ако няма нужда от допълнително сухранение на данните по договорни причини. Моля, вижте секциите по-долу за повече информация относно периодите на съхранение, свързани с конкретни продукти и услуги.

 1. Категории получатели

Ние не продаваме, не прехвърляме и не предаваме вашите данни на трети страни по никакъв друг начин и няма да го правим в бъдеще, освен ако това не се изисква по закон, необходимо е за целите на договора и вие сте се съгласили с такова прехвърляне. Външните доставчици на услуги, които обработват данни от наше име (например дейности за обслужване на клиенти, IT услуги), предлагат адекватни гаранции, че са били приложени подходящи технически и органиационни мерки по такъв начин, че обработката да се извършва в съответствие с изискванията Правилата на Европейския съюз за защита на личните данни. По договор те се задължават да пазят строга тайна в съответствие с чл. 28 от GDPR. В тези случаи ние продължаваме да носим отговорност за защитата на ващите лични данни. Външните доставчици на услуги обработват лични данни само по документирани инструкции на съответните администратори.

 1. Трансфер към трети страни

Обработката на вашите данни се извършва и в страни извън ЕС. Извън регулациите на GDPR на ЕС, обработката на лични данни се извършва и въз основа на Задължителните корпоративни правила и Стандартните договорни клаузи на ЕС.

 1. Политика на Групата за поверителност на личните данни

Политиката на Групата DPDHL за Поверителност на личните данни  урежда стандартите за обработка на данни, приложими в цялата Група, със специален акцент върху трансферите от трети държави, т. е. трансфера на лични данни към страни извън ЕС, които нямат признато адекватно ниво на защита на данните. Ако искате да научите повече за Политиката на Групата за поверителност на данните, моля натиснете тук.

 1. Сигурност на данните

Ние предприемаме всички необходими технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим вашите лични данни от злоупотреба или загуба. Например вашите данни се съхраняват в защитена операционна среда, която не е достъпна за обществеността. В определени случаи личните ви данни се криптират по време на предаване с помощта на технологията Secure Socket Layer (SSL). Това означава, че за комуникация между вашия компютър и нашите сървъри се използва одобрен метод за криптиране, при условие че браузърът ви поддържа SSL.

Ако желаете да общувате по имейл с нас, имайте предвид, че поверителността на предадената информация не може да бъде гарантирана. Съдържанието на имейл съобщенията може да бъде прочетено от трети страни. Затова препоръчваме поверителна информация, адресирана до нас, да бъде изпратена по пощата.

 1. Промени в политиката за поверителност

Съдържанието на тази политика за поверителност се преглежда редовно. Администраторите си запазват правото да променят политиката за поверителност по всяко време със или без предварително уведомление. Моля, не забравяйте да проверявате редовно за всякакви промени.

II. Обработка на данни, когато посещавате нашия уебсайт

 1. Посещение на нашия уебсайт

“Gerlach” гарантира, че данните на посетителите на този уебсайт са защитени. Когато посещавате този уебсайт, уеб сървърите временно съхраняват данни от съображения за сигурност, които могат да позволят идентифициране. Събират се следните данни:

 • име на хост на компютъра, който осъществява достъп
 • IP адрес
 • Уебсайт, от който вие осъществявате достъп до този уебсайт
 • списък на сайтовете, които сте посетили в рамките на цялостното ни интернет присъствие
 • датата и продължителността на вашето посещение, известие дали посещението е било успешно
 • обем на прехвърлените данни
 • информация за идентификационните данни на използвания от вас тип браузър и операционна система

Други лични данни като вашето име, адрес, телефонен номер или имейл адрес не се събират, освен ако не предоставите тези данни по свое желание, напр. при попълване на онлайн формуляр за контакт, по време на регистрация, анкета на клиенти, състезание, обработка на договор или във връзка със запитване.

Временното съхранение на тези данни е необходимо по време на вашето посещение на уебсайта, за да може уебсайтът да бъде доставен до вас. Допълнително съхранение в лог файлове се извършва, за да се гарантира функционалността на уебсайта и сигурността на нашите ИТ системи. Тези цели също са обхванати от легитимен интерес от обработката на данни. Тази мярка се предприема на основание чл.6 ал. 1 пар. 1 буква е) от GDPR.

Данните се изтриват веднага щом вече не са необходими за постигане на целта, за която са събрани. За предоставянето на уебсайта това е случаят, когато сесията приключи. Регистрационните файлове (регистрационни файлове за достъп) се съхраняват за директен и изключително достъп на администраторите за период от 24 часа. След това те са достъпни само индиректно чрез възстановяване от резервни ленти и се изтриват за постоянно след 30 дни.

 1. Регистрация на нашата платформа

a. Акаунт на клиента

За да можете да използвате нашите услуги, трябва да влезете в нашия уебсайт като клиент. Това изисква регистрация. Необходима е регистрация за клиентски акаунт, за да ви предоставим функциите и инструментите на вашата платформа и да ви позволим да получавате оферти от нас.

Освен това имате възможност да управлявате акаунта си след регистрация.

Правното основание за обработване на лични данни е чл.6 ал. 1 пар. 1 буква б) от GDPR. Вашите регистрационни данни ще се съхраняват, докато не решите да изтриете акаунта си, освен ако законът не изисква по-дълъг период на съхранение.

Ако искате да се регистрирате, трябва да предоставите споменатите по-долу данни:

 • Име на компанията
 • Декларация за годината
 • Пълно име
 • Телефонен номер
 • Email адрес
 • Парола
 • Държава
 • Номер по ДДС

След като изпратите вашите данни, ще получите имейл от нас. За да завършите регистрацията си, трябва да потвърдите връзката за потвърждение. В рамките на регистрацията и потвърждението вашият IP адрес и времето на регистрация или потвърждение също ще бъдат запазени, за да се потвърди вашата регистрация.

b. Обработка на данни за попълване на договор

Като част от предоставяните услуги, по-специално транспортни и логистични услуги, личните данни се обработват въз основа на сключени с Вас договори. Тези данни се използват например за изпълнение на договор (забавяне), за администриране на клиентски данни, за обработка на плащания и, когато е необходимо, за извършване на кредитни проверки. Определени данни за доставка се предоставят на органите на държавата на транзит или местоназначение – в зависимост от съответните законови изисквания – с цел митническо освобождаване и данъчно облагане или за проверки за сигурност. Такива данни обикновено включват името и адреса на подателя, името и адреса на получателя, описание на стоката, количеството, теглото и стойността на пратката.

За да се изпълни договор (декларация), лични данни на клиента и (алтернативния) получател (напр. име, адрес на подателя и (алтернативния) получател, имейл адрес, телефонен номер, информация за пратката, документация за доставка, като напр. подпис, GPS данни и час на събитието за доставка, банкови данни, идентификационни данни) се обработват.

Като общо правило правното основание е чл.6 ал. 1 пар. 1 буква б) от GDPR, тъй като обработването се извършва за изпълнение на договор, в който (косвено) участвате и за доказателство за коректното предоставяне на услугата. Освен това обработването на данни се извършва с цел изпълнение на законови задължения в съответствие с чл.6, ал. 1 пар. 1 буква в) от GDPR във връзка с изпълнението на договора.

c. Обработка на данни за сигурност, осигуряване на качество и оптимизиране на процесите

Ние обработваме данните, събрани в хода на изпълнението на договора за целите на сигурността (на данните) (например за разкриване на престъпления или злоупотреба), за изготвяне на статистически данни и за осигуряване на качество, оптимизиране на процесите и надеждност на планирането до степента, разрешена от закона. Имаме законен интерес от тази обработка за осигуряване на безпроблемна работа и непрекъснато подобряване на конкретните продукти и услуги. Според нас няма по-висш интерес, достоен за защита, тъй като интензивността на операциите по обработка е изключително ниска, напр. чрез използване на псевдоними. Правното основание за тази обработка на данни е член 6, ал. 1 пар. 1 буква е) от GDPR.

d. Обработка на данни за целите на продажбите

Ако се регистрирате като клиент, вашите адресни данни (напр. име, адрес) ще бъдат обработени, за да ви информираме за оферти, новини, продукти и услуги на „Gerlach“. Правното основание за гореспоменатото обработване е член 6, ал. 1 пар. 1 буква е) от GDPR. Законният интерес на нас се състои по-специално в предоставянето на оптимално и специфично за клиента обслужване. Имате право да възразите срещу тази обработка по всяко време. За да упражните правото си, просто се свържете с нас, като изпратите имейл do [email protected].

Ако се регистрирате за нашия бюлетин, ние ще използваме вашия имейл адрес за гореспоменатите цели. Правното основание за тази обработка на данни е Вашето съгласие в съответствие с чл.6 ал. 1 пар. 1 буква а) от GDPR.

Можете да спрете да получавате информация и новини по имейл по всяко време, като щракнете върху съответната връзка в долната част на имейла. Можете също така да оттеглите съгласието си по всяко време с ефект за в бъдеще, като използвате адреса за контакт по-горе.

Ако се отпишете от съобщенията по имейл или оттеглите съгласието си, съответните данни ще бъдат премахнати или блокирани от пощенския списък и повече няма да се обработват за тези цели.

Ние извършваме измерване на успеха като част от процеса на разпространение на имейли. Например се прави запис за това дали е отворен имейл и дали е щракнат върху връзките в имейла. Анализите служат за идентифициране на навиците за четене на потребителите и за адаптиране на съдържанието към тях или за изпращане на различно съдържание според интересите на потребителите. Правното основание за тази обработка на данни е член 6, ал. 1 пар. 1 буква е) от GDPR. Тази обработка на данни за нашите собствени цели за директен маркетинг се извършва в рамките на законния ни интерес.

e. Платежни услуги

Ние използваме платежни услуги на трети страни, в зависимост от избрания от вас начин на плащане. Тъй като плащането е свързано с договорните отношения с Вас, правното основание за всички методи на плащане е чл.6 ал. 1 пар. 1 буква б) от GDPR. Моля, обърнете внимание на бележките за поверителност на платежните услуги. Допълнителна информация можете да намерите тук:

https://stripe.com/en-es/guides/general-data-protection-regulation#stripe-and-the-gdpr

 1. Кариера и работни места в “Gerlach”

Това описва обработката на лични данни при използване на уебсайтовете за кариера на Deutsche Post DHL Group, включително мобилните приложения (нашите „Приложения“)

a) Кой е отговорен за този сайт за кариери?

Отговорната страна според смисъла на GDPR е:

Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle Str. 20
53113 Bonn

Ако имате въпроси относно обработката на личните ви данни на този сайт за кариера, можете да се свържете със служителя по защита на данните на Deutsche Post AG или по пощата на посочения адрес или по имейл на [email protected].

b) Обработка на лични данни от Deutsche Post AG

По-долу бихме искали да ви дадем общ преглед на това как гарантираме защитата на вашите лични данни, когато влизате в нашия уебсайт и какви видове лични данни обработваме, за какви цели и до каква степен.

 1. Обработка на данни при достъп до нашия уебсайт – лог файлове

При достъп до нашия уебсайт автоматично се събира информация от общ характер. Тази информация (регистрационни (лог) файлове на сървъра) включва например вида на уеб браузъра, използваната операционна система, името на домейна на вашия доставчик на интернет услуги и други подобни. Освен това IP адресът се предава и използва за предоставяне на заявената от вас услуга. Тази информация е технически необходима за правилното доставяне на съдържанието на уебсайта, поискано от вас, и е задължителна при използване на Интернет

Съгласно нашата концепция за ИТ сигурност, натрупаните данни от регистрационните файлове се съхраняват за период от 120 дни, за да се открият и анализират всякакви атаки срещу нашия уебсайт. Правното основание за обработка на данни е чл. 6 ал. 1 lit f) DSGVO.

 1. Индивидуално съобразени препоръки за работа

На нашия уебсайт имате възможност да получавате препоръки за работа, индивидуално съобразени с вас. За тази цел използваме информацията, която предоставяте на уебсайта или чрез чат-бота (предпочитано място на работа, трудов опит, умения и длъжностна характеристика), за да ви покажем подходящи работни места. Ако качите автобиография, ние автоматично четем горната информация от нея и я използваме за показване на подходящи предложения за работа. Ние съхраняваме вашите данни под псевдонимна форма с помощта на бисквитка за период от 12 месеца, за да можем да ви показваме подходящи предложения за работа въз основа на вашите данни, когато влезете в уебсайта на по-късна дата. Следователно не е възможно да идентифицираме конкретно лице. Правното основание за задаване на бисквитката е даденото съгласие в съответствие с чл. 6 (1) стр. 1 лит. DSGVO. Правното основание за по-нататъшната обработка на данните за показване на подходящи работни места е чл. 6 ал. 1 стр. 1 лит. f DSGVO.

 1. Създаване на профил

Когато изисквате информация за индивидуално разработените препоръки за работа, имате възможност да предоставите лична информация (име, имейл адрес) на доброволни начала. Ако ни ги предоставите, ние ще съхраняваме вашите данни в персонализирана форма за 12 месеца, за да ви покажем нашите индивидуално пригодени препоръки за работа в персонализирана форма и по-специално, за да можем да се обърнем лично към вас за тази цел. Правното основание е Вашето съгласие в съответствие с чл. 6 (1) стр. 1 лит. DSGVO.

 1. Регистрация за съобщение за работа

За да се регистрираме за нашия Job Alert, ние използваме така наречената процедура за двойно избиране. Това означава, че след като сте въвели своя имейл адрес, ние ще ви изпратим имейл за потвърждение на имейл адреса, който сте въвели, в който ви молим да потвърдите, че желаете да получавате Съобщение за работа. Ако не потвърдите това в рамките на 4 часа, вашата регистрация ще бъде автоматично изтрита. Ако потвърдите желанието си да получавате Съобщение за работа, ние ще съхраняваме вашия имейл адрес за 12 месеца или докато не се отпишете от Съобщението за работа. Запазващият сървър има за цел да може да ви изпраща подходящи предложения за работа въз основа на вашата информация за търсене. Освен това, ние съхраняваме вашите IP адреси и часовете на вашата регистрация всеки път, когато се регистрирате и потвърждавате, за да предотвратим злоупотреба с вашите лични данни и за да можем да предоставим доказателство за правилното изпращане. Правното основание за обработка на личните Ви данни е чл. 6 ал. 1 изречение 1 буква а DSGVO.

Задължителна информация за изпращане на Съобщение за работа е имейл адресът, както и желаната област и вашето кариерно ниво, за да можете да изпращате подходящи препоръки за работа въз основа на това. Можете да оттеглите съгласието си, като щракнете върху връзката, предоставена във всеки имейл със съобщение за работа.

 1. Информация за гарантиране на сигурността на данните

Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност на нашите страници, за да защитим съхраняваните при нас лични данни от достъп на трети страни, загуба или злоупотреба и да позволим защитен трансфер на данни. Трябва да отбележим, че поради структурата на Интернет може да възникне неоторизиран достъп до данни от трети страни. Поради това също е ваша отговорност да защитите данните си срещу злоупотреба чрез криптиране или по друг начин. Без подходящи защитни мерки, по-специално некриптираните данни, дори ако са предадени по електронна поща, могат да бъдат прочетени от трети страни.

 1. Използване на уеб проследяване

“Gerlach” използва софтуер за проследяване, за да определи колко потребители посещават нашия уебсайт и колко често. Този софтуер не се използва за събиране на индивидуални лични данни или индивидуални IP адреси. Данните се използват изключително в анонимна и обобщена форма за статистически цели и за по-нататъшно развитие на уебсайта.

Click here 

 1. Използване на бисквитки

„Бисквитките“ са малки файлове, които позволяват да се съхранява специфична информация, свързана с вас, на вашето устройство, докато посещавате този уебсайт. Бисквитките помагат да се определи честотата на използване и броя на потребителите, които посещават този уебсайт и да направим нашите услуги за вас възможно най-удобни и ефективни.

Ние използваме „сесийни бисквитки“ в съответствие с член 6, ал. 1 пар. 1 буква е) от GDPR с цел оптимизиране на този уебсайт и осигуряване на удобно и безпрепятствено използване. Тези бисквитки се съхраняват само за времето на вашето посещение на този уебсайт. Те се изтриват автоматично, когато затворите браузъра си.

Второ, „постоянните бисквитки“ се използват за записване на информация за посетителите, които редовно посещават този уебсайт. Причината за използването на тези бисквитки е да можем да ви предложим оптимални насоки за потребителя, както и да ви „разпознаем“ и да можете да ви представим възможно най-разнообразен уебсайт и ново съдържание по време на повтаряща се употреба.

Когато влезете в този уебсайт, банер за бисквитки ще ви информира, че като използвате нашия уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки. Правното основание за обработка на лични данни с помощта на бисквитки за аналитични цели е чл.6 ал. 1 пар. 1 буква а) от GDPR, при условие че потребителят е дал своето съгласие. Разбира се, имате възможност да деактивирате съхранението на бисквитки.

Не се извършва индивидуално профилиране въз основа на поведението при използване. Съдържанието на постоянна бисквитка е ограничено до идентификационен номер. Вашето име, имейл адрес, IP адрес и т.н. не се съхраняват.

Настройки за бисквитки

При щракване ще се отвори един център за предпочитания за доверие; същото поведение на връзката за настройка на бисквитките в долния колонтитул

 1. Връзки със социални медии

Нашият уебсайт съдържа прости връзки към следните социални медийни мрежи:

 • Facebook (управляван от: Meta Platforms Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Twitter (управляван от: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)
 • LinkedIn (управляван от: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland)
 • Youtube (управляван от: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

В тези случаи прехвърлянето на данни към посочените оператори на социални медии се извършва само ако се щракне върху съответната икона (напр. „f“ на Facebook). Ако щракнете върху една от тези икони, в изскачащ прозорец се отваря страница на съответния оператор на социални медии. Там можете да публикувате информация за нашите продукти съгласно разпоредбите на оператора на социалните медии.

Освен това на някои от предлаганите от нас сайтове се показва свободно достъпно съдържание от трета страна – доставчик на Youtube. Ние не предаваме лична информация на тези трети страни за показване на съдържанието. YouTube има свои собствени правила за бисквитки и поверителност, които ние не контролираме. Моля, информирайте се за данните, събрани от доставчици – трети страни от съответния доставчик.

 1. Контакт

Можете да се свържете с нас чрез формуляри за контакт на нашия уебсайт, електронна поща, по телефона, чрез социалните медии или по пощата. Предоставените от Вас лични данни (напр. име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, адрес, забележки, клиентски номер) се обработват изключително за техническото администриране на нашия уебсайт и за предоставяне на исканите услуги или информация.

Правното основание за тази обработка на данни е чл. 6 ал. 1 пар. 1 буква б) от GDPR и чл. 6 ал. 1 пар. 1 буква е) от GDPR. Нашият законен интерес тук произтича от целта да отговорим на вашите запитвания и по този начин да поддържаме и насърчаваме вашето удовлетворение като клиент или потребител на нашия уебсайт. Нашият законен интерес се състои по-специално в осигуряване на плавно протичане на процеса, обработка на заявки на клиенти, директен маркетинг на собствените продукти и услуги и непрекъснатото им подобряване.

При условие, че не е необходимо да се спазват законови или договорни периоди на съхранение, вашата заявка ще бъде съхранявана за максимум две години при съответния администратор като доказателство за правилна обработка и с цел по-нататъшно оптимизиране на услугите.

 1. Google Maps

Този уебсайт използва Google Maps (API), принадлежащ на Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ („Google“). Google Maps е уеб услуга за показване на интерактивни (национални) карти с цел визуално предоставяне на географска информация. Можете да използвате тази услуга, за да видите нашето местоположение и да улесните намирането ни. Когато осъществявате достъп до подстраници, които включват карта на Google Maps, информацията за вашето използване на нашия уебсайт (като вашия IP адрес) се предава и съхранява от Google на сървъри. Това може също да включва прехвърляне и съхранение на данни на сървъри в Съединените щати. Това е така, независимо дали Google предоставя потребителски акаунт, в който сте влезли, или не съществува потребителски акаунт. Когато сте влезли в Google, вашите данни ще бъдат директно съпоставени с вашия акаунт. Ако искате да избегнете това съпоставяне с вашия профил в Google, трябва да излезете, преди да активирате бутона.

Google запазва вашите данни (дори за потребители, които не са влезли) като профили за използване и ги оценява. Такава оценка се извършва по-специално съгласно член 6, ал. 1 пар. 1 буква е) от GDPR въз основа на законните интереси на Google при вмъкването на персонализирана реклама, проучване на пазара и/или ориентиран към търсенето дизайн на своя уебсайт.

За търсене на местоположение се прехвърля само адресът за търсене, въведен от потребителя. Няма връзка или съхранение между записа за търсене и потребителя.

Ако не сте съгласни с бъдещото предаване на вашите данни на Google по отношение на използването на Google Maps, също така е възможно напълно да деактивирате уеб услугата Google Maps, като изключите приложението JavaScript във вашия браузър. Google Maps и по този начин също и дисплеят на картата на този уебсайт не може да се използва.

Обработката на данни се извършва на основание чл.6 ал. 1 пар.1 буква е) от GDPR. Имаме законен интерес да визуализираме нашите онлайн оферти и лесно намираме местата, които сме посочили на уебсайта.

Link to Google’s privacy policy

 1. Google Tag Manager

Ние използваме Google Tag Manager, уеб услуга, предоставена от Google за управление на маркери на уебсайтове. Самият инструмент на Google Tag Manager (който внедрява маркерите) е домейн без бисквитки и не събира лична информация. Инструментът задейства други тагове, които могат да събират данни. Мениджърът на маркери на Google няма достъп до тези данни. Ако е деактивиран на ниво домейн или бисквитка, той ще остане в сила за всички проследяващи маркери, внедрени с Google Tag Manager. Можете да прочетете повече за Мениджър на маркери в информацията за Мениджър на маркери на Google.

Политика за поверителност

Фейсбук фен страница „Gerlach“

 1. Въведение

Имаме удоволствието да ви приветстваме в нашата фен страница във Facebook, благодарим ви за интереса към нашата компания, продукти и услуги. В следващия документ бихме искали да ви информираме за някои въпроси, свързани със законите за защита на данните, които се прилагат, когато посещавате нашата фен страница.

 • Нашата фен страница ни беше предоставена от Meta Platforms Inc. в съответствие с валидните условия за ползване. Facebook носи изцяло отговорността за техническата работа на фен страницата.
 • Ние сме изцяло отговорни за съдържанието, което публикуваме на страницата.
 • Вашето посещение и взаимодействието ви на нашата фен страница се проследяват от Facebook. Тази информация ще ни бъде предоставена в анонимна форма (като информация за страницата). Ако имате акаунт във Facebook, Facebook ще обработва вашите данни в съответствие със собствените условия за ползване на Facebook. Ако не сте член на Facebook, вашите взаимодействия на нашата фен страница ще бъдат проследени анонимно и също така ще ни бъдат предоставени под формата на статистически анализ (прозрения в страницата). И Мета, и ние носим съвместна отговорност за обработката на лични данни при събития, свързани с прозрения за страници (данни за информация).
 • Съгласно споразумението между Facebook и нас (добавка за информация за страницата), всеки съвместен администратор изпълнява сам своите задължения за информация.
 • Можете да упражните правата си като субект на данните (вижте точка 4), като се свържете с длъжностното лице, отговорно за данните за прозрения. Ако получим запитване, което попада в сферата на отговорност на Facebook, ние ще го препратим на Facebook за по-нататъшна обработка.
 • Ние нямаме думата при обработката на данните от Facebook. Освен това, ние не разполагаме с информация относно степента, целите и продължителността на времето, през което Facebook ще съхранява данните и евентуално ще оценява, свързва и предава информацията на трети страни. Ако желаете да се свържете директно с нас, т.е. без участието на Facebook, моля, използвайте данните за контакт на нашия уебсайт.
 • Ще намерите допълнителна информация относно обработката на данни, за която Facebook носи единствената отговорност в политиката за данни и политиката за бисквитки на Facebook.
 1. Кой е отговорен за обработка на данните?

Gerlach Zolldienste GmbH, Keniastraße 12, D-47269 Duisburg, Germany носи отговорност за информацията, която публикува, както и за нейната обработка.

Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните на:

Deutsche Post AG
Corporate Data Protection
53250 Bonn
Germany
E-Mail: [email protected]

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия и Deutsche Post AG са съвместно отговорни за обработката на личните данни в събития за прозрения на страници (данни от Insights). Колективната обработка се основава на споразумение между съвместните администратори в съответствие с член 26 GDPR, което можете да видите на: Информация за Page Insights

 1. Кои данни обработваме, как и защо обработваме вашите данни?

3.1) Обработка на данни от информация за страници за статистически цели
За нашата фен страница, Meta ни предоставя информация за страницата. Прозренията на страницата са анонимни статистически данни, които се генерират в резултат на определени събития и се проследяват от Facebook, когато посетител на фен страницата като вас взаимодейства с нашата фен страница. Можем да използваме информацията за страницата, която не съдържа лични данни, за да видим кое съдържание е особено достъпно от коя група лица. Можем също да използваме тези данни, за да оптимизираме самата ни фен страница. Това представлява легитимен интерес за обработка (обработка на лични данни в събития за прозрения на страници). Правното основание за обработка на данни, свързани с оглед на страницата е чл.6, ал. 1 пар. 1 буква е) от GDPR. Можете да коригирате настройките си за предпочитания за реклами във Facebook във вашия акаунт във Facebook.

3.2) Обработка на данни в резултат на контакт с нас и от други комуникации

Ние самите не събираме лични данни, когато се свържете с нас чрез използване на формуляр за контакт или Messenger, наред с други опции. Тези данни се обработват изключително за целите на отговора на запитването, за установяване на контакт, за свързаната техническа администрация и, освен ако не се прилагат други законови или договорни периоди на запазване, ще бъдат използвани за максимум две години, за да се докаже правилната и правилна обработка и за по-нататъшна оптимизация на услугите.

Нашият законен интерес е да разгледаме правилно вашия въпрос възможно най-бързо. Правното основание за обработването е чл.6 ал. 1 пар. 1 буква е) от GDPR. Ако контактът е иницииран за сключване на договор, член 6, ал. 1 пар. 1 буква б) от GDPR ще служи като правно основание. Ако ни предоставите лични данни на нашата фен страница (например като част от коментари), този процес ще се извършва въз основа на вашето съгласие в съответствие с член 6, ал. 1 пар. 1 буква а) от GDPR. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с ефект за в бъдеще. Ако искате да обменяте лични данни с нас, препоръчваме ви да се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Данните се събират и с цел провеждане и обработка на състезания. Съответните подробности, като например кои данни за каква цел се обработват, могат да бъдат намерени в известията за защита на данните и условията на съответната конкуренция.

3.3) Обработка на данни за целите на директния маркетинг

Ние обработваме лични данни, за да Ви информираме за нашите предложения, иновации, продукти и услуги. Личните данни се обработват за целите на директния маркетинг в контекста на нашите законни интереси. Правното основание за тази обработка на данни е член 6, ал. 1 пар. 1 буква е) от GDPR. Имате право по всяко време да възразите срещу обработването за целите на директния маркетинг (вижте точка 4). След като възражението ви бъде изразено, вашите лични данни повече няма да се обработват за тези цели.

 1. Какви права имат потребителите?

Съгласно GDPR субектите на данни имат следните права:

 • Съгласно член 15 GDPR те имат право да получават информация относно личните данни, които се обработват от съответния администратор
 • Те могат да поискат корекция съгласно член 16 GDPR, при условие че техните данни не са или вече не са верни.
 • Съгласно член 17 GDPR субектите на данни могат да поискат личните им данни да бъдат изтрити.
 • Съгласно член 18 GDPR те имат право да изискват ограничаване на обработката на личните им данни.
 • Ако условията на член 20 (1) GDPR са изпълнени, субектите на данни имат право да получат своите данни в структуриран, често използван и машинно четим формат.
 • Съгласно член 77 (1) GDPR те имат право да подадат жалба до отговорния орган за защита на данните.
 • Съгласно член 21 (2) GDPR, вие можете по всяко време да възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг.
 • Съгласно член 21 GDPR субектите на данни имат право на възражение, при условие че техните данни се обработват въз основа на законен интерес по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) GDPR (виж точки 3.1 и 3.2) и при условие, чете могат да цитират основания, свързани с тяхната конкретна ситуация.Можете да подадете възражение при нас, като посочите вашите данни за контакт, конкретната обработка, срещу която възразявате, основанията за възражение, произтичащи от вашата конкретна ситуация и името на фен страницата.

или в случай на възражение срещу обработката на информация за страницата за статистически цели (виж т. 3.1) с Facebook. Ако получим запитване, което попада в сферата на отговорност на Facebook, ние ще го препратим на Facebook за по-нататъшна обработка.

Ако искате да упражните правата на субекта на данни срещу Facebook, моля, свържете се с Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия. Можете да упражните тези права онлайн, като използвате формата за контакт, предоставена на сайта на Facebook.

Ако искате да упражните правата си като субект на данни в отношенията с нас, моля, използвайте данните за контакт, включени в точка 2.

Изберете своята държава

Следвайте ни в: